Toestemmingsclausule

TOESTEMMINGSCLAUSULE

Nieuwsbrief of Uitnodiging Event/Seminarie (bron: IAB)

Wij danken u voor uw belangstelling voor onze nieuwsbrief of dit seminarie. Vooraleer te kunnen overgaan tot de registratie van de vereiste gegevens verzoeken wij u om het volgende door te nemen.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

In het kader van het onderschrijven van onze nieuwsbrief dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: e-mailadres.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is AccountingTeam NV.
De maatschappelijke zetel is gelegen te Veldkant 13, 2550 Kontich, met als het ondernemingsnummer 0430.953.479.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij AccountingTeam via brief op 2550 Kontich, Veldkant 13 of via e-mail (contact@accountingteam.be).

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het versturen van een nieuwsbrief per e-mail over boekhouden/fiscaliteit en andere juridische zaken
  • het versturen van uitnodigingen voor een event of seminarie georganiseerd door AccountingTeam NV

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet beroep op third service providers:

  • het kantoor maakt gebruik van een externe provider voor het versturen van de e-nieuwsbrief en uitnodigingen/inschrijvingen voor events

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website.be en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

6. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de duur dat de nieuwsbrief onderschreven wordt.

Na het verstrijken van de onderschrijving worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: contact@accountingteam.be

8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be