huwelijksvermogen

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: wij vatten samen

Wat moet jij weten over de wijziging van het huwelijksvermogensrecht?

Nog niet zo heel lang geleden, op de ministerraad van 1 december 2017, werd er besloten om (net zoals bij het erfrecht gebeurde) het huwelijksvermogensrecht aan te passen. De definitieve wetteksten? Die moeten nog gestemd worden. Maar toch geven we je graag al enkele gekende punten over deze nieuwe regelgeving mee.

In alledrie de belgische huwelijksvermogensstelsels, zijn er wijzigingen op til. Deze willen de solidariteit tussen de echtgenoten vergroten én een rechtvaardiger evenwicht tussen de echtgenoten creëren. Op die manier zal er meer bescherming geboden worden bij de ontbinding van het huwelijk door overlijden of echtscheiding.

1. Wettelijk stelsel (dikwijls bij gebreke aan een huwelijkscontract)

Binnen dit stelsel hebben beide echtgenoten een…

 • …’eigen vermogen’: een vermogen van voor het huwelijk of als gevolg van een schenking of erfenis;
 • …’gemeenschappelijk vermogen’: een vermogen opgebouwd na het huwelijk, zoals inkomsten van eigen goederen, beroepsinkomsten, enzovoort.

Wat verandert er? In de nieuwe regelgeving zal het onderscheid tussen eigen en gemeenschappelijk verder uitgewerkt worden, zodat dit minder discussies met zich zal meebrengen.

Concrete wijzigingen

 1. Aandelen, cliënteel & beroepsgoederen
  Het eigendomsrecht van deze goederen blijft eigen, maar de economische waarde die tijdens het huwelijk wordt gerealiseerd, komt terecht in het gemeenschappelijk vermogen. (tenzij het huwelijkscontract hiervan afwijkt)
  Hierdoor zal de waarde van deze goederen bepaald moeten worden op het ogenblik van de ontbinding door overlijden of echtscheiding: enkel zo kan nagegaan worden welke verrekening moet gebeuren. De echtgenoot die bij ontbinding de goederen of aandelen in zijn ‘eigen vermogen’ aanhoudt, is dus (indien er een meerwaarde is ontstaan tijdens het huwelijk) toch een vergoeding verschuldigd aan de andere partij.
 2. Individuele levensverzekeringen
  Iedere partij krijgt de mogelijkheid om te bepalen wat de uitkering zal zijn bij uitbetaling tijdens het huwelijk, bij echtscheiding en overlijden.
 3. Vergoedingen voor schade of bij arbeidsongeval
  Er komt een onderscheid tussen de vergoeding voor persoonlijke ongeschiktheid (die in het eigen vermogen van de echtgenoot blijft) – en economische ongeschiktheid (wat een gemeenschappelijk inkomen wordt).

Het stelsel van scheiding der goederen

Binnen dit stelsel hebben de echtgenoten ieder een ‘eigen vermogen’ – en is er géén ‘gemeenschappelijk vermogen’.

Concrete wijzigingen

 1. Verrekening van aanwinsten
  Gezien één van de echtgenoten in veel situaties economisch sterker staat dan de andere, kan er bij opmaak van het huwelijkscontract een extra clausule voorzien worden. Deze zorgt voor een vergoeding voor de economisch ‘zwakkere’ echtgenoot bij ontbinding van het huwelijk. Hier gaat het meestal om een percentage van het eigen vermogen, om zo de gelijkheid tussen de echtgenoten te beschermen.
 2. Rechtelijke billijkheidscorrectie
  Dit is van toepassing wanneer er een oneerlijke situatie is, bijvoorbeeld wanneer de ene echtgenoot alleenverdiener is omdat de andere thuis blijft om het huishouden en de zorg van de kinderen op te nemen. Bij de echtscheiding kan de thuisblijvende echtgenoot dan een vergoeding vorderen via de rechter, van maximaal 1/3e van de inkomsten van de ex-partner.

Door deze wijzigingen blijft het risico van de beroepsactiviteit bij de zelfstandige echtgenoot, maar wordt er dus wel meer solidariteit gecreëerd.

Hoe de vlaamse regering en vlabel op deze nieuwe wetgeving zal reageren? Dat is nog afwachten: er zijn tenslotte initiatieven genomen om het verrekening beding in een huwelijkscontract fiscaal af te straffen.

Huwelijkscontract waarbij een (grotere) gemeenschap gecreëerd wordt

Er kan ook voor gekozen worden om grotere gemeenschap tussen echtgenoten te creëren, dan initieel voorzien in het wettelijk stelsel.

Wat verandert er? Dat men in een aankoopakte van een onroerend goed door samenwoners, ook een ‘anticipatieve’ inbreng kan opnemen. Vroeger ging het als volgt: wie eerst ongehuwd samenwoont en een huis koopt – en daarna trouwt, moest twee keer naar de notaris. Dat verandert nu: via de anticipatieve inbreng, komt het goed na een huwelijk automatisch in de huwgemeenschap terecht, zonder extra notariële akte.

Met andere woorden… Tijd- en geldwinst, waardoor een woning voor het huwelijk kopen goedkoper wordt.

Heb je hier nog vragen over?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden met veel plezier al jouw vragen!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.