Verlies het UBO register zeker niet uit het oog…, zo vermijdt u namelijk geldboetes!

Zoals u ongetwijfeld al weet, is elke vennootschap verplicht om haar uiteindelijk begunstigden te registreren in het UBO register. In het UBO register dienen alleen de aandeelhouders met meer dan 25% te worden opgenomen (categorie 1), of indien gebrek aan aandeelhouders met meer dan 25% is, zal het bestuur worden opgenomen (categorie 3)Hier stopt de verplichting echter niet.

Ten eerste moet het UBO register aangepast worden  telkens wanneer er zich een wijziging voordoet binnen de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap. Dit dient dan binnen de maand te worden aangepast in het UBO register, met bewijsstuk.

Ten tweede is er ook nog de jaarlijkse herbevestiging. Elk jaar dient het UBO register te worden gecontroleerd (of de registratie nog actueel is) en indien correct, zal de registratie dienen te worden herbevestigd. Deze termijn van één jaar start te lopen vanaf de laatste wijziging of herbevestiging in het UBO register.

Let op :wanneer u een aanpassing doet, mag u niet vergeten een bewijsstuk bij te voegen. Ook dit maakt deel uit van de wettelijke verplichting.

De niet naleving van deze verplichting tot registratie, herbevestiging of het ontbreken van bewijs zal worden gesanctioneerd.  Deze inbreuk kan worden gesanctioneerd middels een administratieve geldboete van 250,00 EUR tot 50.000,00 EUR of een strafrechtelijke geldboete (die nog hoger kan liggen).

Bij deze willen wij nogmaals wijzen op het belang van het UBO register en op het actueel houden van de UBO registratie want een verwittigd man is er twee waard. Daarom is het ook zo belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen binnen de aandeelhoudersstructuur of het bestuur, zodoende kunnen wij deze verplichting mee voor u opvolgen indien wij beschikken over het nodige mandaat.

Mocht u hier toch nog vragen over hebben of u wenst onze hulp, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

AccountingTeam NV –21 september 2021

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.