compensatie onderneming

Verlies de compensatie aanvraag voor uw onderneming niet uit het oog!

Verlies de compensatie aanvraag voor uw onderneming niet uit het oog!

Bij deze wensen wij u te informeren aangaande de compensatiepremie die de overheid heeft ingevoerd n.a.v. de corona-lockdown.

Deze premie kan vanaf deze week worden aangevraagd.

 • Wat? De compensatiepremie is een eenmalige vergoeding die dient ter ondersteuning van ondernemingen die door toedoen van de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling leiden. Het gaat om alle ondernemingen die niet verplicht zijn geweest hun deuren te sluiten, maar wel een forse omzetdaling hebben.
 • Bedrag? De premie bedraagt 3.000,00 EUR voor alle zelfstandigen in hoofdberoep. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen beroep doen op de premie, deze bedraagt 1.500,00 EUR. Voor zelfstandigen in bijberoep is wel vereist dat u in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 en 13.993,78 EUR. Bovendien mag u als loontrekkende niet meer dan 80% tewerkgesteld zijn.

Indien een onderneming meerdere exploitatiezetels heeft, kan u maximaal vijf premies aanvragen per onderneming. Let op u moet wel per vestiging minstens 1 VTE tewerkgesteld hebben.

 • Welke activiteiten? Let op: niet alle ondernemingen zullen beroep kunnen doen op de premie.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de premie:(wij verwijzen naar de lijst in bijlage)

 • Eventsector
 • Tandartsenpraktijken, activiteiten op geestelijke gezondheidszorg, ambulante revalidatieactiviteiten,en technische controle die alleen nog dringende interventies mochten doen.
 • Dienstenleveranciers die alleen nog dringende interventies mogen doen
 • Ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten maar wel een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen. Deze ondernemingen zijn een zogenaamde “restcategorie” dewelke u niet terugvindt op de lijst in bijlage (artsen vallen onder deze categorie).

Ze zullen extra moeten bewijzen dat zij hebben geleden onder de maatregelen en exploitatiebeperkingen.

Zij moeten de onmiddellijke connectie tussen de coronamaatregelen en de omzetdaling motiveren bij aanvraag. U dient hiervoor volgende zaken te vermelden:

 • Welke coronamaatregel heeft er juist voor gezorgd dat u verminderde exploitatie heeft geleden
 • Hoe heeft deze maatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk gemaakt
 • Bewijs?

U zal een omzetdaling moeten aantonen ten belope van 60% in vergelijking met de referentieperiode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. De daling moet het gevolg zijn van verminderde prestaties door de exploitatiebeperkingen opgelegd door de veiligheidsraad. Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

Let op, voor zelfstandigen in bijberoep wordt een uitzondering getolereerd. Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

 • Aanvraag?

De premie kan op een betrekkelijk eenvoudige manier worden aangevraagd via volgende website: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.
De wettelijk vertegenwoordiger zal kunnen inloggen met de identiteitskaart en bijhorende pincode. Daarna zal u worden doorverwezen naar de aanvraag. U zal verschillende vragen moeten beantwoorden namelijk:

 • Heeft u minstens 1 VTE per vestiging tewerkgesteld?
 • Bent u zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep

Na het beantwoorden van deze vragen zal u nog moeten aangeven in welke sector u actief bent. Dit wordt reeds voor u weergegeven. Indien uw activiteit niet is opgenomen in de opgesomde mogelijkheden, kan u kiezen voor de optie van substantiële omzetdaling (de zogenaamde restcategorie). U zal hier moeten aangeven wat uw activiteit is en waarom u hinder ondervindt en door welke maatregel. Wederom wordt tijdens de aanvraag aangegeven waar u dit mag vermelden.

Let op: de optie verplichte sluiting is alleen van toepassing voor zelfstandigen in bijberoep.

Bent u zelfstandige in hoofdberoep, dan mag u deze negeren.

Tot slot geeft u nog uw contactgegevens op en vult u de verklaring op eer in. Deze verklaring op eer heeft betrekking op de omzetdaling. Dit betekent niet dat u geen bewijs moet hebben van de daling van de omzet.

TIP: Houdt uw dossier ter staving van uw aanvraag gedurende 5 jaar bij. U kan namelijk gedurende 5 jaar controle verwachten. Indien u dan niet kan aantonen wat de motivatie van uw aanvraag was, riskeert u de premie te moeten terugstorten.

TIP: na het indienen van de aanvraag verschijnt een scherm waar de bevestiging van aanvraag wordt gegeven. Druk dit zeker af, zo bent u zeker dat u de aanvraag heeft ingediend.

De uitbetaling van de premie zal automatisch gebeuren op een door u meegedeeld Belgisch rekeningnummer.

Uiteraard staan wij ter beschikking en kunnen wij u begeleiden in deze aanvraag indien nodig.

Voor meer info kan u de volgende website raadplegen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wat-is-de-corona-compensatiepremie

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.