verhoogde investeringsaftrek

Verhoogde investeringsaftrek – tijdelijke maatregel eindigt op 31 december 2019 !

Wees voorbereid – nieuwe investeringen in 2019 leveren groter belastingvoordeel op

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel dat een onderneming onder bepaalde voorwaarden kan verkrijgen bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten.

Het houdt in dat een bepaald percentage op de aanschaffingswaarde van de investeringen van de belastbare winst mag worden afgetrokken. Het percentage wordt éénmaal toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In sommige gevallen kan de aftrek gespreid worden over de afschrijvingsperiode van de investeringen.

Om de economie op te drijven heeft de wetgever getracht investeringen aan te moedigen door het basispercentage van de eenmalige investeringsaftrek van 8% tijdelijk te verhogen naar 20%.

Deze maatregel geldt voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 01.01.2018 tot 31.12.2019, ongeacht de periode waarover het boekjaar loopt.

Het verhoogd basispercentage geldt voor kleine vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen.

Het moet gaan om:

  • Investeringen die betrekking hebben op afschrijfbare materiële (vb. Gebouwen, machines) of immateriële (vb. Opleidingen voor werknemers) vaste activa,
  • Die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, en
  • In belgië worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid (de activa mogen dus niet voor privé doeleinden worden gebruikt).

Zoals te verwachten, er zijn ook wel een aantal uitsluitingen.

Het voordeel is bijvoorbeeld niet van toepassing op personenwagens, activa die ook privé gebruikt (geheel of deels), activa die verhuurd worden aan derden, activa waarop niet wordt afgeschreven (bv. Grond die hoort bij de nieuwbouw).

Bijgevolg kan bij een nieuwe investering tot 20% van de investering (het afschrijfbaar gedeelte) worden vrijgesteld van belastingen. Indien de belastbare winst onvoldoende is, kan het resterend bedrag onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen op de winsten van het volgend belastbaar tijdperk.

Is het voor u interessant uw investeringsplannen te vervroegen? Voldoet u aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de investeringsaftrek? Neem contact op met het accountingteam en wij bekijken dit graag samen met u verder.

Bronnen : www.vlaio.Be / www.vlaanderen.Be

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.