cultuur evenement

Steunmaatregelen voor de cultuur- & evenementensector

We hebben u reeds verschillende nieuwsbrieven bezorgd met betrekking op de verscheidene premies die reeds werden toegekend naar aanleiding van de coronacrisis.

Met deze nieuwsbrief wensen wij u meer specifiek te informeren over de premies met betrekking op de ondernemers in de cultuur en evenementensector.

Cultuur coronapremie

De cultuur coronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500,00 EUR voor de ondernemers in de cultuursector die momenteel niet kunnen genieten van andere federale en regionale premies, doch schade hebben geleden door de coronacrisis. De premie is bedoeld voor de ondernemers die momenteel naast de verscheidene premies hebben gegrepen.

De premie staat open voor alle natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

Voor werknemers zijn dit de volgende:

 • Woonplaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
 • In de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen een van de opgesomde paritaire comités en professioneel actief in de Vlaamse Cultuursector.
 • Geen gebruik van Brusselse premie voor cultuurwerkers
 • Tijdens tweede kwartaal 2020 lag het bruto-inkomen lager dan 4877,16 EUR. Het totaal bruto-inkomen berekent u door het brutoloon samen te tellen met vervangingsinkomens en omzet als zelfstandige.

Voor zelfstandigen zijn dit de volgende:

 • Gevestigd in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.
 • De eenmanszaak was op 13 maart 2020 en is vandaag eveneens niet in staat van faillissement, is stopgezet of in staat van vereffening.
 • Geen gebruik van de volgende premies: Vlaamse hinderpremie, Vlaamse compensatiepremie, Brusselse hinderpremie, Brusselse compensatiepremie of het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen of de Brusselse premie voor cultuurwerkers.
 • Tijdens tweede kwartaal 2020 lag het bruto-inkomen lager dan 4877,16 EUR. Het totaal bruto-inkomen berekent u door het brutoloon samen te tellen met vervangingsinkomens en omzet als zelfstandige.

U kan de aanvraag doen via volgende link: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.

 • U dient deze aanvraag zelf in orde te brengen, wij kunnen deze helaas niet voor u in orde brengen
 • De applicatie werkt niet via mobiele toestellen.
 • Indien u de aanvraag doet als zelfstandige, meldt u dan aan met uw ondernemingsnummer
 • De deadline is 31 augustus 2020 om 15u00.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor de premie. De uitbetaling zal pas plaatsvinden na 31 augustus 2020. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Ook hier geldt de regel dat indien u onterecht de premie heeft ontvangen, de premie zal kunnen worden teruggevorderd.

U vindt meer informatie via volgende link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie

Terug betaalbaar voorschot evenementensector

In de evenementensector huist nog steeds grote onzekerheid, over de heropstart kan geen zekerheid worden geboden. Om aan deze onzekerheid tegemoet te komen voorziet de Vlaamse Overheid een terug betaalbaar voorschot voor organisatoren dat werkkapitaal moet creëren om nieuwe evenementen op te zetten en voor te bereiden vanaf najaar 2020.

De data zijn voorlopig vastgesteld als volgt:

 • In september voor evenementen tot en met 31/12/2020
 • In november/begin december voor evenementen in 2021

Het terug betaalbaar voorschot bedraagt 60% van de kosten met een minimum van 25.000,00 EUR en een maximum van 800.000,00 EUR. Deze kosten mogen alleen slaan op de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Let wel er zal een kost van 2% worden aangerekend ten koste van de steunaanvrager.

Deze terugbetaling is mogelijk voor alle ondernemingen en Vzw’s met een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen. Het is van toepassing op alle evenementen die plaatsvinden in het Vlaams of Brussels Gewest.

Let wel indien het evenement toch zou doorgaan, moet het voorschot worden terugbetaald binnen de 3 maanden na het evenement. Indien het evenement niet doorgaat en wordt geannuleerd omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19, moet het voorschot niet worden terugbetaald.

U kan hier als ondernemer uiteraard niet zonder meer een beroep op doen. U moet onder meer een groene score van de CERM-scan kunnen voorleggen(via volgende link https://www.covideventriskmodel.be/), rendabel businessplan kunnen voorleggen, over voldoende financiering beschikken, … U moet met andere woorden kunnen aantonen dat u nog steeds een rendabele onderneming bent die wordt getroffen door de coronacrisis.

Let op: u kan deze aanvraag nog niet indienen. Meer informatie kan u vinden via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/voorschot-voor-organisatoren-van-evenementen

Mocht u hier nog vragen over hebben of u wenst meer toelichting, kan u ons hiervoor altijd contacteren.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.