aWhZVzLhlYWRlcnMvZVsZHNjaHVsZGVuXFjYbnRpbmdZWFtLnBuZw

‘Snelle invordering’ van onbetwiste geldschulden

Sinds begin 2016 zijn enkel nieuwe wetten van kracht die het burgerlijk procesrecht en justitie efficiënter zouden moeten maken. Deze wetten kregen de naam ‘Potpourri’ gezien er diverse uiteenlopende bepalingen in één wet werden verzameld.

In Potpourri I wordt voor handelaars een nieuwe procedure voorzien tot invordering van onbetwiste geldschulden. Hiermee wordt er tegemoet gekomen aan de lange procedure die anders voor de Rechtbank van Koophandel wordt voorgelegd, met dikwijls tal van uitstellen, waarna men pas het vonnis kan gaan uitvoeren na het verloop van een beroepstermijn.

Dit procesverloop en vooral de kosten daaromtrent, zorgden ervoor dat sommige handelaars zelf speculeerden en bewust hun schulden niet betaalden, gezien men dikwijls niet de moeite nam om een procedure voor de Rechtbank aan te vatten.

Met de nieuwe wet, kan men schulden ‘snel’ invorderen indien:

– de schuld tussen handelaars bestaat (dus personen met ondernemingsnummer)

– ze opeisbaar en vaststaand is, en bijgevolg ‘onbetwist’ is.

Het is de advocaat van de schuldeiser die nagaat of aan deze voorwaarden voldaan zijn. Beslist hij dat de zaak in aanmerking komt voor de snelle invordering wordt het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.

Na een aangetekende aanmaning van de deurwaarder heeft de schuldenaar 1 maand de tijd om tot betaling over te gaan. Bij deze aanmaning wordt een antwoordformulier gevoegd voor de schuldenaar die zo eventueel de schuld nog kan betwisten, of eventueel afbetalingstermijnen kan vragen.

De in te vorderen som bevat:

  • hoofdsom (zonder dat er een grens is)
  • invorderingskosten (kosten gerechtsdeurwaarder en advocaat) en wettelijke verhogingen
  • nalatigheidsinteresten (indien ze in de algemene voorwaarden staan en max. 10%)
  • schadebeding (indien in de algemene voorwaarden is opgenomen en max. 10%)

Indien er geen betaling, noch gemotiveerde beslissing of enig ander antwoord wordt ontvangen, binnen een termijn van 1 maand, zal de gerechtsdeurwaarder een PV opmaken. Dit PV wordt geregistreerd in een op te richten Centraal register en wordt zo uitvoerbaar verklaard.

De procedure zal dus inderdaad sneller zijn dan voor de Rechtbank, doch uiteraard enkel wanneer aan alle voorwaarden voldaan is. Of het goedkoper is zal nog moeten blijken, gezien de tussenkomst van een advocaat en gerechtsdeurwaarder onontbeerlijk blijven.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.