wetboek vennootschappen

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: Wat u er moet van weten…

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen

Recent werd het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (wvv), dat het vennootschaps- en verenigingsrecht zeer ingrijpend wijzigt, gepubliceerd in het belgisch staatsblad. Wij lichten de voornaamste wijzigingen toe, nu de eerste akten verleden zijn en de eerste praktische issues zijn opgelost.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Afschaffing van een aantal vennootschapsvormen
  • De vereenvoudiging van de vereffeningsprocedure voor een niet deficitaire vereffening
  • invoering van een kapitaalloze besloten vennootschap (bv), die de bvba vervangt
  • Integratie van de vzw en private stichting in het nieuwe wvv

Welke vennootschapsvormen verdwijnen?

De commanditaire vennootschap op aandelen (commva), de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) en de landbouwvennootschap verdwijnen. Zij kunnen niet meer opgericht worden na 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen van die soort, moeten uiterlijk tegen 31 december 2023 de rechtspersoon omvormen tot een andere vennootschapsvorm. Geen nood, de wetgever heeft in een aantal alternatieven voorzien. Wij helpen u graag verder bij deze keuze.

Wat wijzigt er voor de gewone commanditaire vennootschap (commv) en de vennootschap onder firma (vof)?

Voor de gewone commanditaire vennootschap en de vennootschap onder firma wijzigt er weinig of niets. In een vennootschap onder firma blijven de vennoten onbeperkt aansprakelijk, terwijl in de gewone commanditaire vennootschap enkel de beherende vennoot hoofdelijk aansprakelijk is. Er is nog steeds geen minimumkapitaal vereist en een inbreng in natura (bv een handelsfonds) vereist geen tussenkomst van een bedrijfsrevisor. Indien alle vennoten natuurlijke personen zijn en de vennootschap als een “kleine” vennootschap kwalificeert, ontsnapt men nog steeds aan de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening.

Wat wijzigt er voor de naamloze vennootschap (nv)?

Voortaan volstaat in de naamloze vennootschap 1 aandeelhouder (I.P.V. 2 onder het oude recht), die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn zonder enige beperking inzake nationaliteit. De naamloze vennootschap blijft na de hervorming de enige vennootschapsvorm met een minimum kapitaal (nog steeds 61.500,00 eur en volledig te volstorten bij oprichting).
Onder het oude recht werd de nv bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 bestuurders (of 2 ingeval er maar twee aandeelhouders waren), die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen konden zijn. In het nieuwe wetboek worden drie mogelijkheden voorzien, namelijk:

  • een raad van bestuur bestaande uit minimaal drie leden
  • één bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd (desgevallend met vetorecht op de algemene vergadering)
  • een combinatie van een directieraad en een raad van toezicht, die telkens uit minimaal drie personen moet bestaan.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, moet die rechtspersoon-bestuurder een vaste vertegenwoordiger natuurlijk persoon aanduiden die de taak van bestuurder effectief zal opnemen (en persoonlijk aansprakelijk is).
Nieuw is dat het niet langer mogelijk is tegelijk als natuurlijk persoon en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder te zetelen in een raad van bestuur.
De maximale duurtijd van het mandaat (zes jaar) blijft behouden, weliswaar onbeperkt verlengbaar.
De regels inzake inkoop van eigen aandelen en interim-dividenden werden versoepeld, terwijl deze voor het opmaken van het financieel plan strenger werden gemaakt.

Wat is de nieuwe besloten vennootschap ?

De besloten vennootschap (bv) is de opvolger van de bvba. Onder het oude recht was de bvba een rechtsvorm met een strikt afgelijnd wettelijk kader, waar statutair weinig kon van afgeweken worden. Het nieuwe wettelijk kader van de bv is veel soepeler. Eén van de meest in het oog springende wijzigingen is dat het kapitaalconcept (namelijk het minimumkapitaal van 18.600,00 eur) verlaten wordt. Elke aandeelhouder is nog wel gehouden tot een inbreng, die als beschikbare of onbeschikbare reserve wordt geboekt.
De bv heeft één of meerdere aandeelhouders.

Bovendien kan afgeweken worden van de tot nu toe steeds geldende regel dat het aantal aandelen steeds werd toegewezen in functie van de inbreng van de aandeelhouders. Er wordt de mogelijkheid geboden van een meervoudig stemrecht en/of een asymmetrische winstverdeling. Kortom, de nieuwe wetgeving biedt heel wat mogelijkheden voor “maatwerk”.
De nieuwe bv wordt bestuurd door één of meer bestuurders: natuurlijke personen of rechtspersonen, individueel handelend of als college, die voor bepaalde of onbepaalde termijn kunnen aangesteld worden. Bestuurders kunnen ook nog steeds statutair aangesteld worden. Voortaan kan – net zoals in de nv – één of meer gedelegeerde bestuurders benoemd worden, die uitsluitend bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur.

De formaliteiten voor het uitkeren van dividenden, tantièmes of kapitaalvermindering worden strenger. Bij elke vorm van winstuitkering moet het bestuursorgaan nagaan of de bv, na de uitkering, nog in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (zogenaamde “liquiditeitstest”).

De inhoud van het financieel plan bij oprichting wordt aanzienlijk uitgebreid, en zal naast een balans na 12 en 24 maanden ook o.A. Een cashflowplan moeten bevatten.
De dwingende bepalingen van het wvv worden al van toepassing op alle vennootschappen, vanaf 1 januari 2020, ook al werden de statuten nog niet aangepast. Dit zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld het kapitaal in een bestaande bvba op dat moment automatisch omgezet wordt in een onbeschikbare reserve. In een latere statutenwijziging kan, indien mogelijk, de reserve beschikbaar gemaakt worden (en dus voor uitkering vatbaar worden).

Wat wijzigt er inzake bestuurdersaansprakelijkheid?

Het nieuwe wvv stelt een plafond in op de bestuurdersaansprakelijkheid. Het maximale bedrag waartoe een bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden, zal afhankelijk worden gesteld van balanstotaal en omzet (gemiddelde over drie boekjaren) en varieert tussen 125.000 eur en 12.000.000 eur

Inwerkingtreding

Het nieuwe wvv treedt in werking vanaf 1 mei 2019. Voor de vennootschappen die op 1 mei 2019 reeds opgericht waren, treedt de wet pas in werking vanaf 1 januari 2020. Indien een bestaande vennootschap evenwel voor 31 december 2019 haar statuten wijzigt (bv bij een wijziging van haar maatschappelijke benaming , haar doel of bij een fusie /splitsing), kan zij haar statuten in dezelfde akte in overeenstemming brengen met alle bepalingen van het nieuwe wetboek. U kan uiteraard ook de inwerkingtreding van het nieuwe wvv versnellen door spontaan naar de notaris te stappen vanaf 1 mei 2019.
Voor de op 1 mei 2019 bestaande vennootschappen voorziet de wetgever in een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2023. Het uitstellen van een statutenwijziging zal echter niet leiden tot het uitstellen van de nieuwe bepalingen. Een aantal bepalingen, die de wetgever belangrijk acht voor de werking van het rechtssysteem worden automatisch toepasselijk vanaf 1 januari 2020 zoals onder meer: de nieuwe regels inzake dividenduitkering in de bv, de nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid en de vereenvoudigde procedure van de vereffening .

Wij willen u uiteraard graag begeleiden bij de aanpassing van de statuten van uw vennootschap aan de nieuwe vennootschapswetgeving vóór de deadline van 31 december 2023.
De aanpassing kan op een volgende meeting met accountingteam besproken worden. Indien u sneller tot actie wenst over te gaan, horen wij het graag.

Voor verdere informatie of bijstand kan u steeds bij ons terecht.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.