aWhZVzLhlYWRlcnMvbWFuYWdlbWVudCwbmc

Management- en bestuursvergoeding

Er bestaat al lange tijd enige controverse over de management- en bestuurdersvergoedingen. Zowel inzake de aftrekbaarheid van de kosten, als inzake de toepassing van BTW op die vergoedingen.

Naar aanleiding van recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, zetten wij geheel graag nog eens voor u uiteen.

Directe belastingen

Men spreekt van een bestuurdersvergoeding wanneer het gaat om een vergoeding voor officiële mandaten (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar).

De vergoeding wordt toegekend door de algemene vergadering.

Ze kan worden toegekend aan natuurlijke personen, maar ook aan rechtspersonen, voor de uitoefening van hun mandaat.

Wanneer ze toegekend wordt aan een andere vennootschap blijft het belangrijk dat er voldoende kan aangetoond worden welke prestaties er geleverd werden tov die vergoeding.

Bovendien is het belangrijk dat de vergoeding voldoet aan het arm’s length principe, dwz dat de vergoeding marktconform is, en ze op regelmatige basis wordt toegekend.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de fiscus, zonder al teveel vragen, de aftrekbaarheid van deze kosten aanvaarden.

Managementvergoedingen daarentegen, is een puur contractuele verbintenis, zonder een voormeld vennootschapsrechtelijk mandaat. Het zijn vergoedingen voor dienstverlening.

De fiscus kijkt met meer argwaan naar deze kosten.

Om de aftrekbaarheid niet in het gedrang te brengen is goede dossieropbouw/onderbouwing van de geleverde prestaties (vb time sheet/agenda etc) erg belangrijk. Bovendien is het sterk aan te bevelen een geschreven overeenkomst op te stellen en ook hier het een marktconforme vergoeding wordt toegepast.

BTW

Managementvergoedingen zijn altijd onderworpen aan BTW. Zowel voor de natuurlijke persoon als voor vennootschappen. Voor bestuurders-natuurlijke personen, wijzigt er niets. Deze bestuurder was en is niet aan BTW onderworpen zijn.

Voor bestuurders-rechtspersonen daarentegen, wijzigt er na het arrest van Hof van Cassatie van 15 oktober 2015 wel één en ander.

Situatie tot en met 31 mei 2016

Gezien de aard van rechtspersoon, worden zij geacht zelfstandige te zijn, en zijn ze in principe onderworpen aan BTW, maar daar heeft de administratie steeds een toegeving gedaan, waardoor de bestuurder-rechtspersoon de keuze had tussen de toepassing van de gewone BTW-regels, of zich beroept op het ondergeschikt verband en dus niet onderworpen werd aan BTW.

De keuze is van toepassing op álle vergoedingen, dus ook de variabele vergoedingen zoals tantièmes, en de keuze is onherroepelijk, tenzij er duidelijk gewijzigde bedrijfseconomische omstandigheden kunnen worden ingeroepen.

Situatie vanaf 1 juni 2016

De keuze om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling valt weg voor bestuurders-rechtspersonen. Dat wil zeggen dat álle rechtspersonen die bestuurder zijn, BTW plichtig zijn, en hun vergoedingen moeten factureren met BTW.

De wijziging werd al verschillende keren uitgesteld, en volgens de laatste berichtgeving treedt ze in werking vanaf 1 juni 2016. Concreet betekent dat, dat bestuurders-rechtspersonen zich in regel moeten stellen tegen 31 mei 2016, en een BTW nummer moeten aanvragen, zodat zij vanaf 1 juni geldige verkoopfacturen met BTW kunnen opmaken.

Deze wijziging neemt niet weg, dat bestuurders-rechtspersonen geen gebruik zouden kunnen maken van de vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Indien ze jaarlijks niet meer dan 25.000,00 EUR factureren, kan art. 56 WBTW toegepast worden, en mogen ze alsnog facturen uitreiken zonder BTW, en worden ze vrijgesteld van het indienen van BTW aangiftes.

Bijkomende inlichtingen van de administratie, zullen nog meer duidelijkheid moeten brengen.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.