Het aanscherpen van kennis geeft als voordeel een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Het volgen van opleidingen is en blijft een belangrijk punt in uw carrière en zeker in dat van uw werknemers. Door het volgen van opleidingen blijft men op de hoogte van de laatste stand van zaken en wordt de kennis aangescherpt, zodat er met voldoende kennis van zaken kan worden  gehandeld.

Ook de federale regering heeft dit ingezien, zodoende hebben zij beslist om het volgen van opleidingen optimaal aan te moedigen. Dit willen zij doen door de bedrijfsvoorheffing voor opleidingen gedeeltelijk vrij te stellen.

Het zijn de werkgevers uit de privésector die aanspraak kunnen maken op deze vrijstelling indien één of meerdere werknemers, die ten minste 6 maanden bij hen tewerkgesteld zijn een minimum aantal dagen opleiding volgen en dit binnen een beperkte periode.

Om dit beter te begrijpen kan u volgend overzichtje gebruiken:

Wie? Aantal dagen opleiding? Termijn?
Werkgevers ‘kleine vennootschap’ en werkgevers natuurlijke personen die op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van artikel 1:24 §1-6 WVV 5 dagen Tijdens een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen
Ondernemingen waarin ploegenarbeid of nachtarbeid wordt verricht en die een ploegenpremie betalen 10 dagen Te volgen binnen een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen. Hierbij is vereist dat de werknemers een ploegenpremie ontvangt tijdens de ononderbroken periode van 60 dagen
Overige werkgevers (= grote ondernemingen, …) 10 dagen Tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen

 

De opleidingen waar de vrijstelling betrekking op heeft zijn in geen geval opleidingen die verplicht moeten worden gevolgd op basis van wettelijke of reglementaire bepalingen, CAO of een andere gelijkaardige bepaling. Het gaat dus enkel en alleen om opleidingen waar de werkgever extra in investeert (en dus een surplus vormen op de verplichte opleidingen).

De kost van de opleiding moet volledig worden gedragen door de werkgever. Er mag dus zeker geen doorrekening gebeuren op welke manier dan ook naar de werknemer.

De opleiding moet voldoen aan de definitie van artikel 9 van de wet Werkbaar en Wendbaar werk. Dit betekent dat zowel formele als informele opleidingen in aanmerking komen, echter mogen de informele opleidingsdagen slechts een minimum gedeelte uitmaken, dit wil zeggen 10% van 10 dagen opleiding en 20% van 5 dagen.

Wat is nu het voordeel? De werkgever moet 11,75% van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten (ingeval van een normale belastbare bezoldiging). De vrijstelling vindt eenmalig plaats, in de maand waarin de opleiding werd beëindigd. Uiteraard zijn er wel beperkingen op deze vrijstelling zo kunnen bezoldigingen zoals het vakantiegeld, achterstallige bezoldigingen,… niet worden gebruikt voor deze vrijstelling en wordt de vrijstelling berekend op een maximale bezoldiging van 3.500,00 EUR.

Er kan per werknemer voor maximaal 10 opleiding periodes gebruikt worden gemaakt van de vrijstelling.

De vrijstelling treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

Mocht u hier meer informatie over wensen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Wij helpen u met veel plezier verder

Bron: artikel 275/12 WIB 92, ingevoerd door de Programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020.

AccountingTeam NV

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.