herstel economie

Herstelplan voor de vlaamse bedrijven…

Naast de maatregelen die die overheid heeft genomen zoals de hinderpremies en de compensatiepremie om ondernemingen op korte termijn financieel te ondersteunen, stelt de Vlaamse regering een herstelplan voor dat erop gericht is om de solvabiliteit van de Vlaamse bedrijven te waarborgen, om zo de crisis te overbruggen.

Het herstelplan omvat de volgende maatregelen:

  1. Waarborgen: de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) versoepelt de manier waarop ze waarborgen toekennen aan ondernemingen zodat het eenvoudiger wordt om een lening bij de bank te kunnen afsluiten. Er is een budget voorzien van 100 miljoen euro voor waarborgen voor overbruggingskredieten, 300 miljoen euro voor waarborgen voor nieuwe kredieten en via Gigarant voor 3 miljard euro aan waarborgen voor zware financieringsdossiers.
  2. Welvaartsfonds: Dit fonds zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen met een looptijd van minstens 4 jaar aan Vlaamse ondernemingen. De overheid zal het fonds financieren met een startkapitaal van 240 miljoen euro. Er kunnen kleine en grote beleggers deelnemen zodat het fonds uiteindelijk rond de 500 miljoen euro zal bedragen. De private beleggers worden hiertoe aangemoedigd door een fiscaal voordeel van 2,5% tijdens de eerste drie jaar. De details van deze belastingvermindering zullen ook nog uitgewerkt moeten worden. Verder is er een gunsttarief inzake de erfbelasting: erfgenamen die deelbewijzen van het Welvaartsfonds erven zullen er slechts 3% erfbelasting op verschuldigd zijn. Voor erfgenamen in rechte lijn geldt het tarief van 3% voor roerende goederen tot 50.000,00 euro, maar de beleggingen in het Welvaartsfonds worden hier niet bij gerekend. Echter wordt er niet voorzien in een overheidswaarborg waardoor men hier spreekt over risicokapitaal.
  3. Uitbreiding van de win-winleningen: Deze lening van een vriend, kennis, familielid of een investeerder aan een KMO, die onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de win-winlening wordt uitgebreid, zowel wat betreft de looptijd als wat betreft de bedragen.. Als het bedrijf failliet zou gaan, kunnen de investeerders 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
  4. Win-win- of vriendenaandelen: Hiermee bedoelt men de mogelijkheid om win-winaandelen te nemen in een KMO, een coöperatieve vennootschap of een burgerinitiatief. De voorwaarden lopen deels gelijk met die van de win-winlening: 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 procent met een maximum van 75.000 euro per investeerder en maximum 300.000,00 euro per onderneming. Aan de win-win- of vriendenaandelen hangen meer risico’s vast: geen rente, geen vooraf bepaalde terugbetalingsdatum en verliezen kunnen enkel in de eerste vijf jaar via een belastingkrediet worden gerecupereerd.

De komende weken en maanden moet de concrete invulling van dit Vlaams herstelplan verder worden uitgewerkt.

Ook het crowdlendingplatform ‘Look & Fin’ zet in op maatregelen om de KMO’s meer ademruimte te geven zodat de solvabiliteit van de bedrijven op langere termijn niet te zwaar onder druk komt te staan.

Crowdlending is een lening waarbij beleggers rechtstreeks geld lenen aan KMO’s in ruil voor een vaste terugbetaling. Met het nieuwe type krediet “herstelkredieten” dat Look & Fin nu lanceert kunnen KMO’s geld lenen voor een periode van 5 jaar, waarbij de eerste twee jaren geen kapitaalaflossingen dienen te gebeuren. De ondernemingen krijgen zo meer ademruimte en de kans om hun eigen vermogen terug op peil te brengen.

Deze herstelkredieten zouden een rendement van 2,5 tot 8 procent bieden, wat heel aantrekkelijk is, maar ze zijn wel risicovol. Voorlopig genieten deze herstelkredieten ook geen overheidsgarantie. Dit zou in de toekomst mogelijks nog veranderen. Er zijn gesprekken met de overheid om de overheidswaarborgen uit te breiden naar crowdlending, en ook andere fiscale stimuli worden besproken.

Bronnen:

https://mailchi.mp/lookandfin/nieuwsbriefnieuw-krediet-voor-het-herstel-van-de-kmos

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Vlaanderen-voert-fiscale-aftrek-in-voor-KMO-kapitaal/10230327?utm_campaign=BREAKING_NEWS

Mocht u met vragen zitten of u wenst meer toelichting, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij staan u graag bij in deze moeilijke tijden.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.