kostendalende vzw

De kostendelende vereniging: wijzigingen op het gebied van BTW vrijstelling

De kostendelende vereniging: wat wijzigt er op gebied van btw vrijstelling?

Vanaf 1 juli 2016 wijzigde de wetgeving op de btw vrijstelling van kostendelende verenigingen, in navolging van het advies van de europese commissie. Een kostendelende vereniging kan o.A. Een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of een vzw zijn. In dit artikel spitsen ons vooral toe op de feitelijke vereniging.

Over de feitelijke vereniging

Een feitelijke vereniging is een veelvoorkomende vorm van samenwerking bij dokters, advocaten, ziekenhuizen, enzovoort. Dit soort verenigingen hebben het doel om de beheer- en exploitatiekosten te rationaliseren en te verminderen. Dit doen ze door ze gemeenschappelijk te maken en te betalen op het niveau van de vereniging.

Een voorbeeld: het delen van de kosten van ict, apparatuur of secretariaat

De doorrekening van dergelijke kosten zou in principe onder toepassing van btw moeten vallen, omdat het een belastbare dienst betreft. Maar er bestond al een uitzondering, namelijk: dat deze doorrekeningen vrij van btw konden gebeuren als het verenigingen betrof van niet btw plichtige personen én als enkel leden gebruik maakten van de diensten van de vereniging.

Sinds 1 juli 2016 is deze btw vrijstelling enerzijds verruimd, doch anderzijds aan striktere voorwaarden onderworpen.

Het is nog wachten op de circulaire van de fod financiën voor de praktische uitwerking van de regeling. Hoe dan ook, zijn volgende principes van toepassing:

  1. De btw vrijstelling geldt voor diensten die direct nodig zijn voor het uitoefenen van een activiteit door de leden. Er wordt bijvoorbeeld gedoeld op de verhuur van medische apparatuur op het niveau van de vereniging. Van de btw vrijstelling worden wel zaken uitgesloten zoals: het verschaffen van maaltijden voor het personeel van de vereniging of diensten die voor de leden persoonlijk worden uitgevoerd.
  2. Het is voldoende dat de activiteit van de leden overwegend uit diensten bestaat die vrijgesteld zijn van btw. Bijvoorbeeld: een feitelijke vereniging van anesthesisten kan nog steeds gebruik maken van de btw vrijstelling voor kostendelende vennootschappen, indien de leden niet meer dan 50% van hun omzet realiseren door esthetische ingrepen. Zoals je weet, zijn esthetische ingrepen immers niet meer vrijgesteld van btw.
  3. Enkel de doorrekening van kosten valt onder de btw-vrijstelling.
  4. In tegenstelling tot vroeger, mag de vereniging ook diensten leveren aan niet-leden. Op deze diensten is wel btw verschuldigd, maar de vrijstelling blijft wel overeind voor de overige diensten (zie hierboven). De diensten aan niet-leden moeten wel beperkt blijven. Ook hier spreken we enkel over de terugbetaling van kosten gemaakt voor niet-leden.
  5. Er moet geen ‘verbondenheid’ meer zijn tussen leden. Het is dus niet vereist dat alle leden dezelfde activiteit uitvoeren of op een andere manier verbonden zijn.
  6. De btw vrijstelling zoals hierboven omschreven, mag niet tot concurrentieverstoring leiden.

Meldingsplicht

Iedere kostendelende vereniging moet zich melden bij de bevoegde btw controle. Ook wanneer de vereniging volledig onder het toepassingsgebied van de btw vrijstelling op basis van voorgaande principes blijft. Deze meldingsplicht houdt in dat de vereniging zich moet melden met vermelding van de ledenlijst. Iedere wijziging of stopzetting moet eveneens gemeld worden aan het bevoegde kantoor, bijvoorbeeld wanneer een lid vertrekt.

Tot op heden is echter niet duidelijk op welke manier de melding moet worden gemaakt. De deadline voor deze meldingsplicht is alvast uitgesteld, al zeker tot het verschijnen van de circulaire.

We houden jou op de hoogte!

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.