update steunmaatregelen corona

De extra steunmaatregelen voor ondernemingen…

De extra steunmaatregelen voor ondernemingen…

De Ministerraad heeft op 17 mei een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin nieuwe fiscale maatregelen worden opgenomen om de liquiditeit en solvabiliteit van de ondernemingen te versterken. We geven de maatregelen volledig mee, u vindt de vernieuwingen onder “UPDATELET OP” en NIEUW”.
1. Vervangingsinkomen zelfstandige – overbruggingsrecht

Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van stopzetting van de activiteit van zodra deze langer duurt dan 1 week. Het betreft zowel een gedwongen stopzetting (waar u verplicht was uw zaak te sluiten) als een stopzetting uit “voorzorg” (bv. Omwille van vermindering cliënteel, artsen die enkel nog tussenkomen in dringende en absoluut noodzakelijke gevallen). De financiële steun bedraagt 1.291,69 EUR per maand voor een gezin zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast.

In principe moet uw loon uit uw vennootschap niet worden stopgezet of verminderd, doch in sommige gevallen is dit wel aan te raden. De financiële tegemoetkoming is immers belastbaar als vervangingsinkomen en zal dus progressief belast zal worden. Bovendien wordt deze tegemoetkoming niet aanzien als inkomen voor het bepalen van de 80% regel bij IPT etc.

Hieronder vindt de twee mogelijkheden om recht te hebben op het overbruggingsrecht:

a. U moet uw activiteit verplicht stopzetten door een maatregel van de overheid: Indien u als zelfstandige aan activiteit uitoefent die verplicht moet worden gesloten door een maatregel van de overheid, dan zou u automatisch recht hebben op het overbruggingsrecht.

b. U moet uw activiteit stopzetten door omstandigheden, maar niet rechtstreeks door een maatregel van de overheid: Indien u uw activiteit niet verplicht moet stopzetten omwille van één van de corona-restricties, maar wel door de (indirecte) gevolgen van deze maatregelen, kan u recht hebben op het overbruggingsrecht bij volledige stopzetting van de activiteit van minstens 7 opeenvolgende dagen. De vergoeding wordt dan berekend aan de hand van het aantal dagen sluiting.

Verdere exploitatie van uw webshop heeft hierop geen invloed. U kan in beide gevallen, uw aanvraag indienen via uw sociaal verzekeringsfonds. Dit moet gebeuren voor 30/09/2020 (voor maart) en voor 31/12/2020 (voor april en mei).

UPDATE: Dit recht is ondertussen verlengd voor juni, voor zover uiteraard nog steeds voldaan is aan de voorwaarden (verplichte sluiting, of sluiting van minimaal 7 dagen). Hiervoor dient wel een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Wanneer bijvoorbeeld de winkels terug mogen openen, kan u zich niet meer beroepen op de reden dat u verplicht werd gesloten.

We raden aan om gegronde bewijzen te verzamelen en een dossier aan te leggen ter verantwoording van de stopzetting van uw activiteiten, gezien er mogelijks controle zal komen achteraf.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen beroep doen op de vergoeding indien zij bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen. Meer info vindt u via volgende website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Combinatie van dit overbruggingsrecht met de hieronder vermelde hinderpremie is mogelijk.

Er kan eveneens een halve uitkering worden bekomen van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die gestart zijn vóór 01/04/2017 met een lager inkomen. Dit kan worden aangevraagd door de

– Zelfstandigen in hoofdberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen 2017 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen).

– actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen)

Zij hebben recht op een uitkering ten belope van maximaal 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of 807,05 euro/maand (met gezinslast).

LET OP: wanneer u het overbruggingsrecht ontvangt voor de maand mei/juni, moet u daadwerkelijk voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht. Voor zelfstandigen die nog steeds verplicht moeten sluiten (vb. horeca) wordt dit automatisch verlengd. Bent u geen verplichte sluiter, dan moet u kunnen aantonen dat u minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen gesloten bent geweest in elke maand om recht te hebben op het overbruggingsrecht. Voldoet u niet (langer) aan deze voorwaarden dan MOET U ZELF MELDEN aan het sociaal verzekeringsfonds dat u in mei geen recht meer had op het overbruggingsrecht. In het ander geval ontvangt u ONTERECHT het overbruggingsrecht, en zal dit later worden teruggevorderd en mogelijks worden gesanctioneerd. Gelieve dus tijdig actie te ondernemen en uw sociaal verzekeringsfonds correct te informeren vanaf wanneer u uw zaak terug hebt opengedaan.

2. Hinderpremie

Bij verplichte sluiting van uw onderneming met een fysieke vestiging, kan u aanspraak maken op een eenmalige premie te weten

 • Bij volledige sluiting: 4.000,00 EUR
 • Bij sluiting tijdens de weekends: 2.000,00 EUR

Deze premie wordt toegekend aan uw onderneming. Dus als u met een vennootschap werkt komt die toe aan de vennootschap (en niet aan u persoonlijk).

Indien de zaak nog steeds moet sluiten na 21 dagen, kan u een beroep doen op een bijkomend bedrag van 160,00 EUR per dag. De premie wordt toegekend per ondernemingsnummer en per fysieke vestiging (pas op : voor zover die is ingeschreven in de Kruispuntbank als vestiging). Indien u beschikt over meerdere vestigingen, kan u voor maximaal 5 vestigingen de premie aanvragen op voorwaarde dat er minstens 1 VTE is per vestiging.

De bijkomende premie van 160,00 EUR zal automatisch worden berekend. U hoeft hier geen nieuwe aanvraag voor te doen.

Het is van belang dat u een onderneming bent die verplicht heeft moeten sluiten en dat u beschikt over een fysieke vestiging die verplicht heeft moeten sluiten. Het aantal dagen sluiting is hier niet van belang.

Deze premie is vrijgesteld van belasting (in tegenstelling met het Overbruggingsrecht). Ook hier kan u uw webshop verder blijven promoten.

U kan via volgende link controleren of u al dan niet een verplichte sluiter bent: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke

Het is belangrijk om een goed dossier op te bouwen ter verantwoording van deze verplichte sluiting.

De aanvraag hiervoor kan tot 19 mei rechtstreeks op de website van Vlaio. Hou rekening met wachttijden, gezien de applicatie overbelast kan zijn.

U kan de aanvraag via volgende website doen: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Wij geven u graag volgende tips mee:

 • De aanvraag dient rechtstreeks door de ondernemer te gebeuren online, via E-ID of Itsme. Vooraf checkt u best via de KBO public search dat u wel degelijk opgenomen bent als wettelijk vertegenwoordiger van uw onderneming. U kan zich ook zelf registreren op de website van Vlaio om updates te ontvangen over de tool en de activering hiervan.
 • Hou het rekeningnummer bij de hand waar de premie op mag worden gestort
 • U zal de openingsdagen voor de coronacrisis dienen op te geven
 • U zal de rechtsvorm van uw vennootschap dienen op te geven (BV, NV, eenmanszaak, …)
 • u moet uw zelfstandigenstatuut opgeven (hoofdberoep of bijberoep, ingeval van bijberoep zal u de bijdragen moeten opgeven)
 • Indien uw onderneming beschikt over een website, de link naar die website

Indien u niet beschikt over een ID-reader, kan u uitzonderlijk de aanvraag doen per mail. U richt uw e-mail naar corona@vlaio.be

In deze mail vermeldt u uiteraard uw ondernemingsnummer en onderneming. Overigens vermeldt u volgende gegevens:

– Naam en voornaam klant

– Eenmanszaak of vennootschap

– Korte beschrijving van de activiteit van de onderneming

– Website (facultatief)

– Indien u een eenmanszaak hebt, uw statuut als zelfstandige

– Normale openingsdagen en uren

– Motivatie/duiding situatie

– Rekeningnummer onderneming

– Contactgegevens onderneming

Wij raden eveneens ten sterkste aan een dossier op te bouwen en bij te houden gedurende 5 jaar. De Vlaamse Overheid doet bij het controleren van de aanvraag een eerste selectie. Dit wil zeggen dat ze geen grondig onderzoek doet. Het kan dus zijn dat u nu de premie ontvangt, terwijl dat deze bij later onderzoek blijkt onrechtmatig te zijn toegekend. In dat geval zal u de premie achteraf moeten terugstorten. Daarom is het van belang uw aanvraag voldoende te motiveren en er eveneens rekening mee te houden dat er achteraf nog onderzoek zal worden gedaan.

Meer algemene info vindt u hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

LET OP: Gezien er toch wel misbruiken werden vastgelegd, waarbij ondernemingen subsidies aanvragen en hierop geen recht hebben, is de inspectiecapaciteit van het VLAIO uitgebreid. Wij verwijzen hiervoor naar volgende website. Dit werkt zowel op misbruiken rond aanvragen van hinderpremie, als aanvragen van compensatiepremie. Des te meer aldus van belang dat u een goed dossier bijhoudt. https://www.hildecrevits.be/nieuws/inspectiedienst-vlaio-uitgebreid-subsidiebedrog-zal-worden-vervolgd-/

3. Compensatiepremie
U kan als ondernemer een beroep doen op deze premie als u geen verplicht te sluiten onderneming bent, maar wel economische schade lijdt door de coronacrisis.

Om beroep te kunnen doen op de compensatiepremie, dient u een onderneming te zijn, die niet werd verplicht door de overheid om te sluiten. Desalniettemin kan u een groot omzetverlies lijden naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat dus over ALLE ondernemingen in allerlei sectoren. Zo vallen hier onder meer de volgende beroepen onder:

 • Medische beroepen
 • Dierenpensions
 • Landbouwsector
 • Dienstenleveranciers
 • Gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels

Opgelet: management vennootschappen waarvan de bestuurder zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder of aandeelhouder is, kunnen geen beroep doen op de compensatiepremie.

Het omzetverlies dient op zijn minst 60% te zijn ten opzichte van de periode 14 maart 2019 – 30 april 2019. Indien u een starter bent zal worden gewerkt aan de hand van het financieel plan. Ook VZW’s kunnen beroep doen op de premie op voorwaarde dat er minstens 1 voltijdse werknemers (equivalent) is. Wanneer er meerdere vestigingen zijn (volgens de inschrijving in de KBO) kan u deze aanvragen voor maximum 5 vestigingen.

De premie bedraagt 3.000,00 EUR als u zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep maar minstens evenveel bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. De premie bedraagt 1.500,00 EUR als u zelfstandige in bijberoep bent en een inkomen hebt tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR. Let wel er is geen compensatiepremie mogelijk indien u tevens werknemer bent en deze activiteit de 80% overschrijdt.

De aanvraag moet worden gedaan voor 30 juni 2020, VLAIO hoopt tegen 1 mei de procedure te hebben uitgewerkt

Opgelet:

– de omzetdaling van 60% moet gerelateerd zijn aan de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Als u bijvoorbeeld zonder de maatregelen ook omzetverlies zou hebben geleden, kan dit niet mee worden opgenomen in de berekening van die 60%

– indien u actief bent in de eventsector, een medisch beroep uitoefent, dienstenleverancier bent of een onderneming bent die essentiële diensten levert wordt de daling van 60% geacht gerelateerd te zijn door de exploitatiebeperkingen. Indien u niet tot een van deze categorieën behoort, zal u substantiële exploitatiebeperkingen moeten aantonen om aan de 60% voorwaarde te voldoen

– uitgesloten categorieën van activiteit zijn holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren

UPDATE: Ook hier raden wij aan een dossier op te bouwen betreffende uw aanvraag. VLAIO zal ook hier de premie toekennen op basis van een eerste selectie. Gedurende 5 jaar kunnen zij uw aanvraag controleren. Indien achteraf blijkt dat u onterecht de premie heeft toegekend gekregen, zal u deze dienen terug te storten.

U kan sedert 5 mei 2020 de aanvraag betreffende de compensatiepremie doen. Voor de procedure kan u onze vorige nieuwsbrief raadplegen.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

4. Sociale bijdragen zelfstandigen

U heeft de mogelijkheid om verlaging en/of uitstel van betaling aan te vragen voor bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020 en dit voor een periode van 1 jaar.Indien wordt voorzien in uitstel, ziet dit eruit als volgt: De bijdragen over kwartaal 1 / 2020 dienen dan te worden betaald uiterlijk op 31 maart 2021. De bijdragen over kwartaal 2/ 2020 dienen dan te worden betaald uiterlijk op 30 juni 2021.

Wil u als ondernemer hier een beroep op doen kan u een schriftelijke of elektronische aanvraag indienen voor 15 juni 2020 bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.

We raden aan om een korte tekst te schrijven bij deze aanvraag met de motivatie waarom u het uitstel vraagt.We raden u ook aan dit uitstel enkel aan te vragen bij reële betalingsproblemen. Uiteindelijk zijn ze sowieso verschuldigd, en bij uitstel zullen op dat ogenblik “dubbele” bijdragen dienen betaald.Tenslotte, in geval van uitstel, adviseren we toch om vooralsnog betaling te doen in 2020 zelf, om te kunnen blijven genieten van de aftrekbare fiscale kost in 2020 (in het ander geval zou uw personenbelasting weer stijgen).

De aanvraag tot uitstel van betaling heeft geen invloed op uw sociale zekerheidsrechten, deze blijven uiteraard gewaarborgd. De maatregel heeft wel een implicatie op de aftrek voor de VAPZ premie gezien de sociale bijdragen op 31 december 2020 volledig betaald moeten zijn. Een vermindering van bijdragen kan u aanvragen als uw (verwachte) netto belastbaar inkomen lager ligt dan de wettelijke drempels.

LET OP: zoals hierboven vermeld, heeft dit een implicatie op de aftrek van uw VAPZ premie. Indien u uitstel heeft aangevraagd, controleer dan of u op het einde van het jaar al dan niet moet bijstorten om uw VAPZ premie te kunnen aftrekken.

5. Statuut van tijdelijke werkloosheid

Indien uw werknemers niet kunnen blijven werken door het ontbreken aan economische activiteit, dan spreken we van economische tijdelijke werkloosheid. Wanneer één van uw werknemers getroffen is door het coronavirus of maatregelen van quarantaine dan spreken we van tijdelijke werkloosheid door overmacht.In beide gevallen hebben uw werknemers recht op een verhoogde uitkering, deze werd van 65% naar 70% gebracht. Verder zal de RVA zelf 5,63EUR per werkloosheidsdag bijbetalen. Deze tijdelijke werkloosheid geldt in eerste instantie tot en met 3 april 2020 en kan verlengd worden tot en met 30 juni 2020.

Sinds 20 maart 2020 is beslist om elke aanvraag te behandelen als een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarnaast is eveneens de procedure voor de aanvraag aangepast.

TIP: Het is vooral van belang dat de aanvraag zo snel mogelijk wordt gedaan. Deze aanvraag dient u te doen via een ASR scenario 5 bij de RVA (uw sociaal secretariaat neemt deze formaliteiten normaal gezien over). Als reden van overmacht is het voldoende dat u coronavirus of covid-19 opgeeft. U dient gedurende de periode van werkloosheid geen mededelingen tijdelijke werkloosheid te doen bij de RVA. Bovendien hoeft u ook geen controlekaarten C3.2A meer af te leveren aan uw werknemers. Uw werknemer zelf dient het formulier C3.2 Werknemer Corona op te vragen bij de vakbond of de Hulpkas en ingevuld terugbezorgen om de uitbetaling correct te laten verlopen. U vindt dat document hier: https://www.sd.be/site/MessagentImages/images2018/Service/c3_2_document_werknemer_corona_fill_NL.pdf

Voor recente informatie kan u volgende website raadplegen: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

6. BTW, bedrijfsvoorheffing, Personenbelasting en Vennootschapsbelasting

Uitstel van betaling schuldenVoor schulden in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting ,ontstaan na 12 maart 2020 wordt automatisch uitstel verleend, er wordt een bijkomende termijn toegestaan van 2 maanden. Deze termijn komt boven de normale betalingstermijn en er zullen geen nalatigheidsintresten worden aangerekend. Daarnaast kan u nog steeds op het ogenblik dat u een aanslagbiljet of betalingsbericht ontvangt, voor al deze schulden, een aanvraag doen met betrekking tot volgende maatregelen:

° Afbetalingsplan

° Vrijstelling van nalatigheidsintresten

° Kwijtschelding boeten niet-betaling schulden

De maatregelen in verband met deze schulden gelden voor alle ondernemingen in alle sectoren, die moeilijkheden ondervinden door deze Corona crisis.

De voorwaarden voor deze maatregelen zijn nog niet concreet. Wel dient de aanvraag te worden gedaan voor 30 juni 2020. Aanvraagdocument vindt u op de site van de overheid: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx Het document moet naar uw Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor uw postcode verzonden/gemaild worden.

Uitstel aangiften

Voor het indienen van de btw-aangiften wordt er uitstel verleend als volgt:

Periodieke aangiften
Aangifte februari 2020: Termijn verlengd tot 6 april 2020
Aangifte maart 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Aangifte 1e kwartaal 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Intracommunautaire opgaven
Opgave februari 2020: Termijn verlengd tot 6 april 2020
Opgave maart 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Opgave 1e kwartaal 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020

Voor de opgave van de jaarlijkse klantenlisting is de termijn eveneens verlengd tot 30 april 2020. Als u de activiteit hebt stopgezet, moet u de klantenlisting indienen ten laatste op het einde van de 4e maand nadat u de activiteit hebt stopgezet.

Er wordt ten slotte uitstel verleend voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting die van 16 maart tot en met 30 april 2020 ten laatste moesten worden ingediend. Deze belastingplichtigen krijgen de tijd tot en met 30 april om hun aangifte in te dienen.

Ook voor de aangifte met betrekking tot de maand april geldt een uitstel tot 5 juni 2020.

UPDATE: Voor het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners-vennootschappen is de termijn gewijzigd. Let op dit geldt enkel voor vennootschappen met een balansdatum na 1 oktober 2019, ergo alleen de vennootschappen met balansdatum 31 december 2019 zullen beroep kunnen doen op deze aangepaste termijn. Deze termijn zal niet langer worden berekend op basis van de datum van algemene vergadering, wel op basis van de balansdatum.

Vanaf balansdatum hebben deze vennootschappen 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Indien de uiterste datum valt op een zaterdag, zondag of feestdag, zal deze worden verplaatst naar de eerst volgende werkdag.

Indien u de algemene vergadering wenst uit te stellen en daarom niet binnen voorgemelde termijn kan indienen, moet u hiervoor uitstel aanvragen bij uw team beheer.

Versnelde terugbetaling BTW tegoeden: Alle ondernemingen die maandelijkse BTW aangiften indienen zullen beroep kunnen doen op een versnelde teruggave van het BTW krediet op de R/C. Hiervoor kan u een aanvraag doen tot en met 3 april 2020. Deze aanvraag doet u via intervat. De normale voorwaarden blijven van toepassing.

7. Uitstel onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten betreffende de onroerende voorheffing zullen pas rond september verstuurd worden.
8. Corona – ouderschapsverlof

Er is beslist dat ouders die minstens 1 maand verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst, 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen. Dit kan wanneer er minstens 1 kind ten laste is dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft. Dit ouderschapsverlof kan worden opgenomen in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020 en zal niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Let wel de werkgever zal hiermee akkoord moeten gaan. Momenteel kan de aanvraag nog niet worden gedaan vermits er nog geen officieel besluit is gepubliceerd.

Voor meer info kan u deze link raadplegen: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof

UPDATE:

Ondertussen werd op 16 mei het aangekondigde Corona Ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd. De uitkering bedraagt 532,24 EUR voor mei en/of juni (875 voor éénoudergezinnen) voor ouders van kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking. De verlofdagen worden niet afgetrokken van de maximale duur van het mantelzorgsysteem van zelfstandigen. Het gaat dus wel degelijk om extra verlofdagen die kunnen worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni. De vergoeding en zal niet kunnen gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

9. NIEUW: Fiscale maatregelen ter versterking van liquiditeit- en solvabiliteit

De Ministerraad heeft op 17 mei 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin onderstaande fiscale maatregelen behandeld worden:

Vennootschapsbelasting: COVID- 19-reserve: Met deze maatregel kunnen ondernemingen de exploitatieverliezen die ze in 2020 hebben geleden, sneller terugvorderen, door ze te boeken op de winsten van vorig jaar (voor de zelfstandigen wordt een gelijkaardige maatregel voorzien). Zo kan een “ COVID-19-reserve” worden aangelegd in de – nog in te dienen – belastingaangifte voor vorig boekjaar, op basis van een raming van de verliezen in 2020. Op deze manier kan de onderneming een teveel aan voorafbetalingen recupereren en/of eventuele belastingsupplementen kunnen worden vermeden. Dit geef de onderneming ademruimte. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden.

Heropbouw van eigen middelen: Vervolgens komt het erop aan de bedrijven te helpen hun eigen middelen weer op peil te krijgen. Naar rato van het verlies in 2020 kan een “ herstelreserve” worden aangelegd, aangerekend op de winsten in 2021 tot 2023 en geboekt bij de vrijgestelde reserves op de passiefzijde van de balans. De aangelegde reserve zal wel aan een immaterialiteitsvoorwaarde moeten voldoen om vrijgesteld te blijven.

10. Overige maatregelen

Uitstel verkeersbelastingVoor de betaling van de verkeersbelasting zal u uitstel van 4 maanden krijgen.

Waarborglening / crisiswaarborg

Indien u als ondernemer reeds bestaande schulden (niet bancaire leveranciersschulden) heeft en hiervoor een overbruggingskrediet heeft afgesloten, kan u het overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Flexibele toepassing voorwaarden subsidies en steunmaatregelen:

De voorwaarden en termijnen gesteld bij het verkrijgen van subsidies worden niet meer strikt gesanctioneerd indien kan worden aangetoond dat deze door omstandigheden aangaande het coronavirus niet kunnen worden nagekomen. Wij wensen hier wel te beklemtonen dat dit onzekere materie betreft. In iedere situatie kan u best contact opnemen met de desbetreffende dienst om bevestiging van deze maatregel te krijgen.

Steunmaatregel toerisme

Er wordt dit jaar geen pacht geïnd bij de jeugdherbergen. Daarnaast wordt er in totaal een bedrag van 5 miljoen EUR vrijgemaakt als steunmaatregel voor de toeristische sector. De concrete invulling hiervan is nog niet bekend.

Uitstel betaling kredieten

Samen met de bankensector is een akkoord afgesloten betreffende de terugbetaling van bestaande en nieuwe kredieten. Ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen bij de bank uitstel vragen van betaling voor hypothecaire leningen en ondernemingskredieten.

Dit uitstel houdt in dat er maximum 6 maanden geen aflossingen van het kapitaal moeten plaatsvinden, de intresten blijven echter wel verschuldigd. De banken hebben afgesproken de gebruikelijke dossier of administratiekosten niet aan te rekenen.

Voor nieuwe kredieten met maximale looptermijn van 12 maanden werd een garantieregeling uitgewerkt.

Het gaat over de kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten. Voor leasing en factoring geldt deze regeling niet.

Deze maatregel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

– Betalingsproblemen door coronacrisis (aangetoond op 1 van volgende manieren)

 • Omzet / activiteit is gedaald of zal dalen
 • Er is beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid
 • Verplichte sluiting door de overheid

– Gevestigd in België

– Geen achterstal op reeds lopende kredieten of bij de belastingen of op sociale zekerheidsbijdragen

– Bij alle banken is voldaan aan de contractuele krediet verplichtingen gedurende de 12 laatste maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

Afhankelijk van wanneer de aanvraag wordt gedaan kan u uitstel bekomen.

 • Aanvragen tot en met 30 april 2020: uitstel tot uiterlijk 31 oktober 2020
 • Aanvragen na 30 april 2020: uitstel tot en met 31 oktober 2020

(dit wil zeggen dat u minder lang uitstel kan vragen)

Voor deze aanvraag zal u uw bank moeten raadplegen.

Bron: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Ook voor persoonlijk hypothecaire kredieten kan uitstel worden verleend.

Hiervoor verwijzen wij naar :

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis

Uitbreiding win-win lening

Vrienden en familie beschikken reeds over de mogelijkheid om aan KMO’s een win-winlening te verstrekken. Ze krijgen daarvoor een jaarlijks voordeel via hun belastingaangifte van 2,5% op het openstaand kapitaal.

Omdat de voorwaarden in de huidige crisisperiode niet aantrekkelijk zijn, is de overheid hier aan tegemoet gekomen.

– De looptijd bedraagt niet langer 8 jaar, deze kan nu variëren van 5 jaar tot 10 jaar.

– Het maximumbedrag wordt opgetrokken van 50.000,00 EUR tot 75.000,00 EUR per kredietgever en ondernemingen kunnen een totaal van 300.000,00 EUR ontvangen in totaal.

 

– Leningen die aflopen in 2020 kunnen worden verlengd met 2 jaar. Ondernemingen kunnen op die manier de looptijd van terugbetaling spreiden.

– Ook kleine aandeelhouders kunnen een lening verstrekken (dwz max. 5% van de aandelen)

– De rentevoet bedraagt nog steeds maximaal de wettelijke rentevoet en minimaal de helft van die intrestvoet.

Let op de regelgeving hiervoor wordt nog uitgewerkt. Momenteel kunnen dergelijke leningen nog niet worden afgesloten.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening en https://www.unizo.be/gebruik-maken-van-een-win-winlening-tijdens-deze-coronacrisis

Betalingsmoeilijkheden handelshuur

Het kan zijn dat u als ondernemer bent gebonden door een overeenkomst van handelshuur. Het voldoen van de verplichting van het betalen van de huurgelden kan dezer dagen moeilijk vallen. Daarom wil de Vlaamse Overheid hulp bieden.

Zij hebben een vrijwillig systeem op punt gezet waarbij er een akkoord moet zijn tussen huurder en verhuurder. De verhuurder moet akkoord gaan om één of twee maanden huurgeld kwijt te schelden (dat houdt wel in uiteraard dat de verhuurder die huurgelden nooit meer zal zien, maar wel zekerheid krijgt dat hij de volgende huurgelden wel zal krijgen zonder een procedure te moeten opstarten).

De 2 VOLGENDE maanden blijven dan in principe verschuldigd, maar de Vlaamse Overheid engageert zich om deze twee maanden huur als lening te geven. Huurders die dus niet kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor een maximaal bedrag van 25.000,00 EUR. De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden via de bank op de afgesproken tijdstippen. De huurder beschikt dan over een termijn van 2 jaar om de gelden terug te betalen aan de bank. De rente bedraagt inclusief bankkosten 2%.

Alleen de ondernemers die verplicht werden te sluiten kunnen een beroep doen op dit systeem. De huurder mocht geen huurachterstallen hebben op 15 maart 2020.

Bron: https://www.unizo.be/opschorting-van-de-handelshuur-voor-3-4-maanden

Aanmoedigingspremie werknemers

Ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020.
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeid herverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Steunmaatregelen land en tuinbouw

De Vlaamse regering heeft verschillende maatregelen genomen. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

 • Een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en uitstel bij het nakomen van administratieve verplichtingen
 • Momenteel wordt er op Europees niveau nog overlegd over maatregelen ten behoeve van ondernemingen die werken met snel bederfbare producten
 • Periode van seizoensarbeid wordt verdubbeld

Vlaamse ondersteuningspremie

Deze premie ondersteunt alle zelfstandigen met een arbeidshandicap. Om deze premie aan te kunnen vragen moet u kunnen aantonen dat uw netto inkomen op jaarbasis voldoende hoog is. Daarnaast moet ook een minimum aan bedrijfsactiviteit worden aangetoond.

Door de coronacrisis kan het zijn dat zij niet aan de voorwaarden voldoen, daarom heeft men beslist het inkomen tijdens de coronacrisis niet mee in beschouwing te nemen.

Aanvaarding waardevermindering handelsvorderingen

Als u als ondernemer kampt met openstaande handelsvorderingen, dan zal de fiscus de waardeverminderingen op deze vorderingen aanvaard. De fiscus heeft laten weten dat de coronacrisis een bijzondere omstandigheid is waardoor de waardevermindering wordt aanvaard.

TIP: onderbouw in de belastingaangifte de waardevermindering voldoende om een sterk dossier te hebben.

Vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen aan hun werknemers een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen voor thuiswerk aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ bijdragen en bedraagt maandelijks 126,94 EUR.

Er hoeft geen formele overeenkomst te zijn afgesloten, het is voldoende dat uw werknemers nu van thuis uit werken.

De 126,94 EUR is een bureauvergoeding en dekt de kosten van gebruik van een bureau in de privé woning, verwarming, printer, kosten reiniging en onderhoud, ….

Daarnaast is er nog een bijkomende kostenvergoeding voor internet (40 EUR) en privé computer (20 EUR)

Dit kan worden aangevraagd bij de RSZ. U kan ter zekerheid eveneens een ruling aanvragen.

Bron: https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk

Steunmaatregelen door steden en gemeenten

De maatregelen genomen door steden en gemeenten verschillen natuurlijk per locatie. Daarom is het belangrijk dat u de website van uw gemeente raadpleegt om daar de stand van zaken te raadplegen.

– Provincie Antwerpen: de provincie heeft beslist om bij zelfstandigen en ondernemers een aantal belastingen en retributies van het tweede kwartaal van aanslagjaar 2020 niet aan te rekenen. Er zijn ook nog andere maatregelen zoals de halvering van de kostprijs huur van innovatiehubs gedurende 2 maanden. Meer info kan u daar vinden via www.ondernemeninantwerpen.be

– Provincie Limburg: Hasselt neemt voor 600.000 EUR aan bijkomende economische en sociale maatregelen. Zo ontvangt elke inwoner een bon van 5 EUR die na de coronacrisis kan worden gebruikt bij elke horecaondernemer in Hasselt. Horecaondernemers met terrassen worden vrijgesteld van terrasbelasting.

Tongeren heeft dat weer beslist dat lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de beperkingen ingevolge de coronacrisis.

– Provincie Oost-Vlaanderen: Gent geeft uitstel van betaling van alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. Ook de belastingen voor zaken die niet kunnen doorgaan (vb. terrassen, evenementen, …) moeten niet worden betaald van 13 maart tot en met einde algemene maatregelen.

In Geraardsbergen wordt voorzien in een noodfonds.

– Provincie Vlaams-Brabant: Halle heeft beslist voorlopig geen eigen belastingen te innen.

Kortrijk voorziet in een horecapremie en bijkomend willen zij bepaalde belastingen niet innen.

– Provincie West-Vlaanderen: Brugge voorziet in verschillende vrijstellingen.

Overuren kritieke sectoren

Er is voorzien in de mogelijkheid om in de kritieke sectoren 120 extra legale overuren te presteren. Deze 120 uren komen bovenop de reeds bestaande uren, in totaal zullen er dus 220 uren legaal extra mogen worden gepresteerd.

Kritieke sectoren zijn bedrijven die essentieel zijn ongeacht of social distancing / telewerk wel of niet mogelijk is toch aan de slag kunnen blijven, mits naleving maximale veiligheidsvoorschriften.

Er kunnen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 120 bijkomende uren vrijwillig worden gepresteerd. Deze uren zijn dan vrijgesteld van een toeslag voor overloon en betaalde inhaalrust. U betaalt hier bovendien geen bedrijfsvoorheffing of RSZ bijdragen op.

Terbeschikkingstelling werknemers

Werkgevers kunnen hun werknemers ter beschikking stellen aan essentiële sectoren van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Er moet dan een drie partijen overeenkomst worden opgesteld.

NIEUW: Belastingvermindering kinderoppas

De maatregelen van de overheid hebben een impact op de belastingvermindering die kan worden verkregen voor uitgaven gedaan voor kinderopvang. Vermits al deze activiteiten tot het minimum werden herleid en in de meeste gevallen niet meer nodig waren, kan er normaliter ook geen beroep op worden gedaan.

De overheid komt hieraan tegemoet door deze vermindering toch toe te staan indien de uitgaven voor kinderopvang reeds werden betaald en kan worden aangetoond dat deze niet zullen worden teruggevorderd.

Raadpleeg voor meer informatie circulaire 2020/C/60 van 24 april 2020 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19.

Uitstel tot 3 mei maatregelen faillissement – KB nr. 15 van 24 april 2020

Dit KB is van toepassing op ondernemingen wiens continuïteit wordt bedreigd ingevolge de corona crisis en die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020. Zij kunnen tijdelijke bescherming genieten van 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020.

Deze ondernemingen genieten bescherming tov volgende invorderingsmaatregelen :

– Bewarende of uitvoerende beslagen op roerende goederen kunnen niet worden aangevat of worden voortgezet. Let wel dit geldt niet voor onroerende goederen.

– Ondernemingen kunnen niet op basis van een dagvaarding van schuldeisers failliet of ontbonden worden verklaard. Gedwongen faillissementen en ontbindingen op verzoek van schuldeisers worden daardoor tijdelijk verhinderd. Vrijwillig faillissement kan echter nog steeds.

– Afbetaling in het kader van reeds gehomologeerde reorganisatieplannen worden verlengd voor de duur van de opschorting.

– Overeenkomsten daterende voor 24 april 2020 kunnen niet eenzijdig of gerechtelijke worden ontbonden wegens wanbetaling.

Let wel om misbruik te voorkomen kan elke belanghebbende de voorzitter van de ondernemingsrechtbank verzoeken deze opschorting op te heffen. De voorzitter zal dan controleren of de onderneming wel degelijk bedreigd is door de crisis. Zo zal er rekening worden gehouden met omzetdaling en al dan niet verplichte sluiting.

Een dagvaarding in het kader van openstaande schulden is ook nog steeds mogelijk. Deze dagvaarding kan eveneens belangrijk zijn om de procedure na opschorting te bespoedigen.

Ook nog belangrijk is dat u steeds verplicht bent uw schulden te betalen (zowel de hoofdsom, als de intresten). Openstaande facturen moeten ten alle tijden tijdig betaald worden.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge#Faillissementsprocedure-tijdelijk-bevroren en KB 24 april 2020

Mocht u beroep willen doen op één van deze maatregelen of u zit met vragen, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren.

Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.