corona onderneming

Covid 19: update steunmaatregelen voor uw onderneming.

Deze keer gaan wij u geen herhaling geven van de reeds bestaande, ongewijzigde maatregelen. Die kan u nog altijd lezen in onze eerdere blog.

Bij deze bezorgen wij u een overzicht van de nieuwe steunmaatregelen waar u eventueel beroep op kan doen. Met deze maatregelen wil de overheid vooral de heropstart van de economie ondersteunen.

 • Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar de maanden juli en augustus. Wederom geldt de voorwaarde dat u voor de maand waar u overbruggingsrecht voor aanvraagt, moet kunnen aantonen dat u minstens 7 opeenvolgende dagen uw activiteit hebt onderbroken.

 • Overbruggingsrecht – relance

Er zal een overbruggingsrecht worden toegekend ter ondersteuning van de heropstart van zelfstandigen die minstens 1 maand dienden te sluiten tijdens de lockdown. Dit is van toepassing op alle zelfstandigen die verplicht door de overheid werden gesloten voor minstens 1 maand en die met de heropstart niet hun ritme van voor de coronacrisis kunnen halen.

Deze zelfstandigen moeten niet alleen verplicht zijn geweest minstens 1 maand te sluiten, zij moeten daarnaast ook kunnen aantonen dat hun activiteit voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

 • Tijdelijke ouderschapsuitkering

Deze maatregel wordt verlengd voor juli en augustus, uiteraard moeten de voorwaarden nog steeds worden nageleefd.

 • Compensatiepremie

De reeds bestaande compensatiepremie kan nog steeds worden aangevraagd en dit tot 30 juni 2020. De voorwaarden blijven hier nog steeds dezelfde en kan u nagaan in onze eerdere nieuwsbrieven.

 • Aanvullende compensatiepremie

Echter is besloten een aanvullende compensatiepremie ten bedrage van 2.000,00 EUR in het leven te roepen. Deze aanvullende compensatiepremie dient ter ondersteuning van ondernemingen die reeds open zijn, maar een zwaar omzetverlies lijden. Deze premie is er voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de hinderpremie of compensatiepremie, opnieuw open zijn en de activiteiten hebben heropgestart (vb. horeca, …)

Daarvoor moet er ook een omzetverlies worden aangetoond. Ditmaal moet de omzet in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar gedaald zijn met minstens 60%. Concreet zal de periode voor winkels dateren van 11 mei tot en met 11 juni en voor de horeca zal de periode dateren van 8 juni tot 8 juli.

Ook hier raden wij u ten sterkste aan een dossier bij te houden met de nodige bewijsstukken. Er wordt al aangekondigd dat hier sterk op gecontroleerd zal worden. Misbruik zal dan ook gesanctioneerd worden.

 • Hinderpremie

Voor ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn door de overheid (vb. wellness, pretparken, bioscopen, …) blijft de hinderpremie van toepassing. Deze ondernemingen ontvangen nog steeds de som van 160,00 EUR per extra dag dat zij moeten sluiten.

Voor alle ondernemingen die reeds terug werden toegelaten te openen wordt deze premie stopgezet (ongeacht of u al dan niet de activiteiten herneemt).

 • Tijdelijke werkloosheid

Het versoepelde regime van tijdelijke werkloosheid dat van toepassing was naar aanleiding van de coronacrisis, zal worden verlengd tot en met 31 december 2020.

Daarnaast zal in zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe worden gekend. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

 • Tijdelijke verlaging BTW tarief

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 zal er een verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Het toepassingsgebied omvat ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle mogelijke drankgelegenheden. De maatregel is van toepassing op alle permanente of tijdelijke drankgelegenheden.

 • Aanpassing kassasysteem (GKS) aan tijdelijke BTW verlaging

Zoals hierboven vermeldt wordt voorzien in een tijdelijke verlaging van het BTW tarief voor bepaalde restaurant en cateringdiensten.Deze diensten worden vanaf 08/06/2020 belast aan 6% (ipv 12%). Verder worden de niet-alcoholische dranken, die ter plaatse worden geconsumeerd, vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %. De alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %.

GKS gebruikers zullen hiervoor hun kassaprogrammatie dienen aan te passen. Een GKS kassa heeft standaard de volgende BTW codes:

 • A – 21 %
 • B – 12 %
 • C – 6 %
 • D – 0 %

Aan deze codes dient niets te worden gewijzigd.

U kan bij voorkeur alle artikelen, die momenteel geprogrammeerd zijn met btw-code B, aanpassen naar btw-code C, hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief. Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C, hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.

Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.

 • Tijdelijke versoepeling inschrijving KBO

Wanneer ondernemingen tijdelijk hun activiteiten op een andere manier wensen uit te oefenen, dit tijdens de periode van de beperkende maatregelen die door de overheid werden uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hoeven zij deze wijziging niet door te geven via de KBO.

Let wel dit geldt alleen voor de wijziging in de wijze waarop u uw activiteit uitoefent (dus geen nieuwe activiteit) en dit geldt eveneens alleen tijdens de periode van de beperkende maatregelen. Men heeft hier bijvoorbeeld het opzetten van e-commerce of organiseren van take away voor ogen.

 • Indieningstermijn aangifte VenB, RPB en BNI aanslagjaar 2020

Vanaf de balansdatum zal u over een termijn beschikken van 7 maanden om de aangiften in te dienen, ongeacht de datum van de algemene vergadering. De termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de eerste dag volgend op de balansdatum. Als de einddatum valt op een zaterdag, zondag of feestdag wordt de termijn van indiening verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Let wel voor de balansdata 31/12/2019 tot en met 31/01/2020 is een bijkomende indieningstermijn voorzien tot en met 24/09/2020.

De aangepaste termijn geldt voor alle rechtspersonen ongeacht de indieningswijze, rechtsvorm en het type aangifte.

Bron: https://www.premier.be/nl/akkoord-kern-10-over-steunmaatregelen-voor-de-koopkracht-van-de-belgen-en-de-sectoren-moeilijkheden en https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca

Over de uitwerking van deze maatregelen wordt momenteel nog onderhandeld. Wij volgen de communicatie van de overheid op de voet op en houden u hiervan op de hoogte. Mocht u met vragen zitten of u wenst meer toelichting, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij staan u graag bij in deze moeilijke tijden.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.