Corona: update april 2021 – steunmaatregelen…

Wij hebben u reeds verscheidene malen een update bezorgd betreffende de ondersteuningsmaatregelen die van toepassing zijn gedurende de coronacrisis.
Bij deze wensen wij u een kort overzicht te geven van nieuwigheden inzake de ondersteuningsmaatregelen.

1. Globalisatiemechanisme

Dit mechanisme biedt financiële ondersteuning aan de ondernemingen die in de periode 1 april 2020 – 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% en een boekhoudkundig verlies hebben geleden omwille van de coronamaatregelen.

De onderneming is een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht die voor 2019 een jaarrekening heeft neergelegd en in 2020 een jaarrekening tijdig zal neerleggen. De vereniging of stichting moeten een economische activiteit uitoefenen. De premie kan worden aangevraagd door ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief waren.
De premie kan niet worden aangevraagd door eenmanszaken.

Verder zijn volgende voorwaarden van toepassing:

 • een actieve exploitatiezetel heeft in het Vlaamse Gewest
 • gedurende de periode 1 april 2019 – 31 december 2019 een omzet uit prestaties behaald, exclusief btw, van minstens 450.000,00 EUR
 • in de periode van 1 april 2020 – 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% gekend ten gevolge van de coronavirusmaatregelen ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019
 • in de periode 1 april 2020 – 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden

Let op : omzet houdt alleen de bedragen in die zijn behaald uit werkelijk geleverde prestaties. Inkomsten uit éénmalige activiteiten of uitzonderlijke activiteiten mogen in geen geval worden meegeteld. Voorschotten mogen pas als omzet worden geteld wanneer de prestatie daadwerkelijk wordt geleverd.

volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • ondernemingen die zich in niet-actieve toestand bevinden
 • holdingvennootschappen
 • patrimoniumvennootschappen
 • managementvennootschappen
 • ondernemingen waarvan de bestuurder verbonden is met een andere vennootschap die reeds deze premie ontvangt
 • kredietinstellingen

De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief BTW) in de periode 1 april 2019 – 31 december 2019. Deze steun wordt beperkt tot 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. Niet gedekte vaste kosten is het verlies vóór aftrek van de belastingen.
Het verlies vóór aftrek van belastingen wordt bepaald analoog aan de resultaatberekening van code 9903 van de jaarrekening.

Let op : premies die eventueel eerder werden bekomen in het kader van de coronacrisis worden afgetrokken van de uiteindelijke premie.

De premie wordt berekend op basis van 2 manieren, wij verwijzen u daarvoor graag door naar volgende website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/hoeveel-steun-kan-toegekend-worden . Hier kan u uitgebreid terugvinden hoe de premie wordt berekend.

De aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2021. U zal hiervoor enkele verplichte bewijsstukken moeten opleveren. Deze stelt de website van VLAIO ter beschikking en kan u via volgende website terugvinden https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/aanvraagprocedure

Bij de aanvraag zal u sowieso volgende gegevens moeten meedelen

 • omzet uit geleverde prestaties, exclusief btw uit de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019
 • omzet uit geleverde prestaties, exclusief btw, uit de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020
 • verlies, voor aftrek van belastingen, van de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, zoals berekend voor code 9903 van de jaarrekening
 • tewerkstellingsgegevens in gemiddeld aantal voltijdsequivalenten voor de 3 laatste kwartalen van 2019

Wij kunnen deze aanvraag helaas niet voor u indienen, vermits deze is gelinkt aan de identiteitskaart van de bestuurder van de vennootschap. Aarzel evenwel niet ons te contacteren als je vragen hebt of assistentie wenst bij de aanvraag.
Wij raden aan volgende website te raadplegen vooraleer de aanvraag te starten https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/aanvraagprocedure

De beslissing tot toekenning van de premie kan pas worden genomen nadat de jaarrekening over 2020 werd neergelegd. Echter raden wij aan zeker de aanvraag tijdig te doen en niet te wachten tot 30 september 2021.

2. Steun voor de maand maart 2021 en april 2021

Voor de maanden maart 2021 en april 2021 zal er eveneens worden voorzien in ondersteuning, deze maatregelen zijn nog in ontwikkeling.

3. Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 30 juni 2021, zowel het dubbel overbruggingsrecht als het overbruggingsrecht bij omzetdaling.

Het dubbel overbruggingsrecht geldt nog steeds voor de ondernemingen die verplicht gesloten zijn (door de overheid gesloten en take away en click and collect zijn toegestaan) en de ondernemingen die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten ondernemingen. In tegenstelling tot wat de overheid eerder heeft gecommuniceerd, kunnen de niet essentiële handelszaken die nu op afspraak werken GEEN aanspraak maken op het dubbel overbruggingsrecht wanneer zij effectief op afspraak werken. Deze niet essentiële handelszaken kunnen uiteraard het overbruggingsrecht mits omzetdaling aanvragen. Wanneer u echter niet af afspraak kan werken (omdat dit niet rendabel is, u dat echt niet kan, geen personeel, …) en u de deuren bijgevolg VOLLEDIG sluit tot en met 25 april 2021, dan kan u wel het dubbel overbruggingsrecht aanvragen. u moet dan wel kunnen bewijzen dat u niet anders kan dan de deuren verplicht sluiten.

4. Belastingvoordeel kwijtschelding huur

Als u een ruimte verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of vereniging die verplicht gesloten werd door de coronamaatregelen, dan kan u aanspraak maken op een belastingvermindering van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen in de maanden maart, april en/of mei 2021.

De verhuurder mag maximaal 5.000,00 EUR per maand per overeenkomst kwijtschelden. In totaal kan de verhuurder maximum 45.000,00 EUR per maand kwijtschelden.

De huurder moet dus een zelfstandige zijn in hoofdberoep of een kleine vennootschap of vereniging. In het verhuurde pand moet de verplicht gesloten economische activiteit worden uitgeoefend. Er mogen geen huurachterstallen zijn en de onderneming mag geen onderneming in moeilijkheden zijn.

Het voordeel kan zowel worden aangevraagd door beroepsmatige als particuliere verhuurders.
Het verhuurde pand moet uiteraard in België gelegen zijn en gebruikt worden in het kader van de economische activiteit van huurder. Verder moet de huurprijs en huurvoordelen kwijtgescholden zijn gedurende de maanden maart, april en mei 2021. Dit moet vrijwillig en schriftelijk worden overeengekomen. Dit schriftelijk bewijs dient te worden bezorgd aan de administratie uiterlijk 15 juli 2021.

Wat als het betrokken pand door de huurder niet uitsluitend voor zijn eigen ondernemingsactiviteit wordt aangewend én de huurprijs niet werd opgesplitst in de huurovereenkomst (deel eigen ondernemingsactiviteit / deel niet voor de eigen ondernemingsactiviteit)?
In dat geval worden de huurprijs en de huurvoordelen die betrekking hebben op het voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte bepaald door de huurprijs en de huurvoordelen voor het onroerend goed te vermenigvuldigen met het aandeel van de oppervlakte van het voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte van het onroerend goed in de totale oppervlakte van het onroerend goed.

Er mag ook geen band bestaand tussen huurder en verhuurder. Wij verwijzen hiervoor graag naar volgende website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus#:~:text=Wie%20een%20pand%20verhuurt%20aan,maart%2C%20april%20en%2Fof%20mei
Via deze website kan u uitgebreid terugvinden welke band wordt uitgesloten.
Sowieso komt u niet in aanmerking wanneer de vennootschap een pand huurt van een bestuurder.
Ook mogen huurder en verhuurder geen verbonden vennootschappen zijn.

Dit voordeel kan momenteel nog niet worden aangevraagd. De procedure is nog in ontwikkeling.
U vindt voorlopig meer info hier https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus#:~:text=Wie%20een%20pand%20verhuurt%20aan,maart%2C%20april%20en%2Fof%20mei

Wij hopen u met deze informatie een handleiding te bieden in het kluwen van maatregelen dat momenteel bestaat. Mocht u nog vragen hebben of meer toelichting wensen, aarzel dan zeker niet contact op te nemen.

AccountingTeam nv

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.