Factuurvoorwaarden

FACTUURVOORWAARDEN

De erelonen dienen overeenkomstig de algemene voorwaarden te worden voldaan op rekeningnummer vermeld op de factuur van de dienstverlener of door gebruik te maken van de automatische betaling via domiciliëring, binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 8 % per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht kalenderdagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Klachten betreffende de geleverde diensten kunnen enkel aanvaard worden wanneer zij schriftelijk gebeuren binnen 15 kalenderdagen na facturatiedatum van de dienstverrichting. Indien geen (tijdige) betwisting de dienstverlener bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Deze factuurvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.