Verlies het UBO register zeker niet uit het oog…, zo vermijdt u namelijk geldboetes!

Zoals u ongetwijfeld al weet, is elke vennootschap verplicht om haar uiteindelijk begunstigden te registreren in het UBO register. In het UBO register dienen alleen de aandeelhouders met meer dan 25% te worden opgenomen (categorie 1), of indien gebrek aan aandeelhouders met meer dan 25% is, zal het bestuur worden opgenomen (categorie 3)Hier stopt de verplichting echter niet.

Ten eerste moet het UBO register aangepast worden  telkens wanneer er zich een wijziging voordoet binnen de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap. Dit dient dan binnen de maand te worden aangepast in het UBO register, met bewijsstuk.

Ten tweede is er ook nog de jaarlijkse herbevestiging. Elk jaar dient het UBO register te worden gecontroleerd (of de registratie nog actueel is) en indien correct, zal de registratie dienen te worden herbevestigd. Deze termijn van één jaar start te lopen vanaf de laatste wijziging of herbevestiging in het UBO register.

Let op :wanneer u een aanpassing doet, mag u niet vergeten een bewijsstuk bij te voegen. Ook dit maakt deel uit van de wettelijke verplichting.

De niet naleving van deze verplichting tot registratie, herbevestiging of het ontbreken van bewijs zal worden gesanctioneerd.  Deze inbreuk kan worden gesanctioneerd middels een administratieve geldboete van 250,00 EUR tot 50.000,00 EUR of een strafrechtelijke geldboete (die nog hoger kan liggen).

Bij deze willen wij nogmaals wijzen op het belang van het UBO register en op het actueel houden van de UBO registratie want een verwittigd man is er twee waard. Daarom is het ook zo belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen binnen de aandeelhoudersstructuur of het bestuur, zodoende kunnen wij deze verplichting mee voor u opvolgen indien wij beschikken over het nodige mandaat.

Mocht u hier toch nog vragen over hebben of u wenst onze hulp, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

AccountingTeam NV –21 september 2021

coronavirus hulp

Corona: Een duwtje in de rug…

UPDATE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING

We hebben u reeds enkele overzichten gestuurd met de maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van uitbraak van het Corona Covid19 virus.

Vermits de algemene maatregelen niet gewijzigd zijn, is het niet nodig u opnieuw een volledig overzicht te bezorgen. Echter heeft de overheid wel een beslissing genomen betreffende de percentages van de voordelen van de voorafbetaling.

De overheid heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag (respectievelijk 10 oktober en 20 december) te verhogen. Op deze manier wordt het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig. Het gaat dus alleen over de percentages van de voordelen van de voorafbetaling van de derde en vierde voorafbetaling, de eerste en tweede blijven hetzelfde.

Personenbelasting Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(met dividenduitkering)

VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,25% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

Let wel deze maatregel is alleen bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze maatregel geldt dan ook niet voor bedrijven die:

  • Inkoop eigen aandelen doen of een kapitaalvermindering
  • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

In een concreet voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Stel er is een geraamde verschuldigde belasting ten belope van 40.000,00 EUR.

In VA1 en VA2 zal u een voorafbetaling doen van 15.000,00 EUR en in VA3 en VA4 een voorafbetaling van 5.000,00 EUR. Moest er geen voorafbetaling zijn gebeurd, is een vermeerdering verschuldigd van 2.700,00 EUR (40.000,00 x 6,75%). Door een voorafbetaling te doen wordt er een bonificatie toegekend, die in mindering komt van die vermeerdering.

De vermeerdering is in dit geval weggewerkt, in beide situaties.

Stel u draait de voorafbetalingen om, dus u betaalt in VA1 en VA2 5.000,00 EUR en in VA3 en VA4 15.000,00 EUR.

Voorafbetaling zonder coronamaatregel Voorafbetaling met coronamaatregel
VA1 5.000,00 x 9%= 450,00 5.000,00 x 9%= 450,00
VA2 5.000,00 x 7,50%= 375,00 5.000,00 x 7,50%= 375,00
VA3 15.000,00 x 6%= 900,00 15.000,00 x 6,75%= 1.012,50
VA4 15.000,00 x 4,50% = 675,00 15.000,00 x 5,25% = 787,50
Totaal VA 2.400,00 2.625,00

In deze situatie bedraagt de totale weggewerkte vermeerdering 2.400,00 EUR.

Er is nog een verschuldigde vermeerdering van 300,00 EUR (zonder coronamaatregel).

Ook met de nieuwe percentages is er nog een vermeerdering verschuldigd, ten belope van 75,00.

Merk dus op dat het steeds voordeliger blijft uw voorafbetalingen te doen op de eerste en tweede vervaldag en daar reeds de grootste som te voorzien (meest optimaal is 75 % op VA1). Door het ritme van uw voorafbetalingen aan te houden vermijdt u een vermeerdering op het einde van de berekening. De verhogingen in het 3de en 4de kwartaal zijn immers niet van die aard dat zij dermate groot verschil opleveren.

Voor meer info kan u op volgende website terecht: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting

Mocht u nog met vragen zitten, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren.

Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

AccountingTeam nv

 

DISCLAIMER – 8 april 2020

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden en dient gelezen te worden in de tijdsgeest waarin het werd geschreven. Deze materie is voortdurend onderhevig aan wijzigingen, en AccountingTeam staat niet garant voor updates van de artikelen aan nieuwe wetgeving. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.