aWhZVzLhlYWRlcnMvdldGVrYXNzYVhYNvdWaWndGVhbSwbmc

De ‘witte kassa’ in de horeca (gks) heeft een drempelbedrag van 25.000 EUR

Wat moet jij weten over de ‘witte kassa’ in de horeca (gks)?

Je herinnert je waarschijnlijk de commotie nog wel over de invoer van de zogenaamde ‘witte kassa’ in de horeca. Momenteel zijn restaurants en cateringdiensten, behoudens enkele uitzonderingen, verplicht om een witte kassa te installeren.

Initiële wetgeving

Er is ook een uitzondering voorzien voor exploitaties en etablissementen die hoofdzakelijk drank verschaffen. Initieel werd bepaald dat zij enkel een witte kassa moesten installeren wanneer 10% van hun omzet werd gerealiseerd door voeding. Deze regeling is na veel kritiek – waaronder van de Raad van State – aangepast vanaf 1 juli 2016.

Nu: een drempel

Indien de horecazaak, die voornamelijk dranken serveert, niet meer dan 25.000 EUR omzet (excl BTW) realiseert uit catering- en restaurantdiensten (voeding, dus), moet zij geen witte kassa installeren. In dat geval blijft ze wel gehouden tot het uitreiken van een BTW ontvangstbewijs.

Heb je hier nog vragen over?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden met veel plezier al jouw vragen!

aWhZVzLhlYWRlcnMvZmFjdHVyZWfYWNjbVudGluZRlYWucGn

Nieuwe invorderingsprocedure voor niet-betaalde facturen

Er is een wetsontwerp – de nieuwe invorderingsprocedure voor niet-betaalde facturen – op korte termijn op komst. Zit je nog met onbetaalde verkoopfacturen? Dan wordt er jou een alternatief aangeboden. Wij lichten toe!

Een alternatief voor onbetaalde verkoopfactoren? Het bestaat!

De wetgever heeft een alternatieve invorderingsprocedure in het leven geroepen, maar wel enkel voor onbetaalde facturen in een B2B-omgeving. De klassieke invordering via rechtstreekse dagvaarding blijft uiteraard behouden. Het alternatief, met als ultiem doel een snellere invordering, geldt enkel voor onbetwiste en vervallen schulden.

Het verloop

 1.  Je overhandigt (verplicht) de facturen aan je advocaat. Hij of zij kijkt de wettelijke vereisten om van dit alternatief gebruik te maken na.
 2.  Hij/zij geeft opdracht aan de gerechtsdeurwaarder tot het verzenden van “een aanmaning tot betalen”.
 3. Recht van antwoord van de schuldenaar middels een geijkt document (meegeleverd door gerechtsdeurwaarder), binnen één maand.
 4. De reactie van de schuldenaar kan zijn:

a) Betaling = einde procedure.

b) Tijdig en schriftelijke reactie van de schuldenaar?

c) Voorstel tot afbetaling.

Als je het ermee eens bent, dan stopt de procedure.

Maar als je het er niet mee eens bent, dan volgt stap d:

d) Hij betwist alsnog de facturen aan het einde van deze procedure, inclusief eventuele gewone dagvaarding.

e) Hij reageert niet.

5. Tenzij in geval van betwisting, zal de gerechtsdeurwaarder een “proces verbaal van niet betwisting” opstellen. Met dat document kan je tot effectieve invordering (beslag etc) overgaan.

Opgelet

Het is lang niet zeker dat deze procedure effectief een versnelling van invordering tot gevolg zal hebben, in vergelijking met de klassieke invorderingsmethoden. In het beste geval hoeven minder zaken voor de rechtbank beslecht te worden.

Deze nieuwe regeling zal kortelings van kracht gaan. We houden jou op de hoogte!

aWhZVzLhlYWRlcnMvYmVsYXNaWnZWfYWNjbVudGluZRlYWucGn

Vergeet niet uw buitenlandse inkomsten aan te geven!

De fiscale overheid heeft aangekondigd dat ze hierop systematische controle zullen uitoefenen. Gelet op de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen Europese landen is dat geen moeilijke oefening meer. Ze zal, bij niet of foutief aangegeven inkomsten, sancties opleggen.

Buitenlandse inkomsten kunnen gaan over:

 • onroerend goed dat in het buitenland is gelegen
 • bankrekeningen in het buiteland, al dan niet met roerende inkomsten
 • levensverzekeringscontracten afgesloten in het buitenland
 • beroepsinkomsten, maar ook pensioenen etc.

Hoewel dergelijke inkomsten in beginsel in België vrijgesteld worden van Belgische belastingen, zullen ze toch voor een verhoging zorgen van uw globale belastingdruk. Dat komt omdat er met die buitenlandse inkomsten wel rekening wordt gehouden om het tarief van belasting te bepalen.

Had u in het kalenderjaar 2015 dergelijke inkomsten, vergeet ze dan niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

aWhZVzLhlYWRlcnMvZVsZHNjaHVsZGVuXFjYbnRpbmdZWFtLnBuZw

‘Snelle invordering’ van onbetwiste geldschulden

Sinds begin 2016 zijn enkel nieuwe wetten van kracht die het burgerlijk procesrecht en justitie efficiënter zouden moeten maken. Deze wetten kregen de naam ‘Potpourri’ gezien er diverse uiteenlopende bepalingen in één wet werden verzameld.

In Potpourri I wordt voor handelaars een nieuwe procedure voorzien tot invordering van onbetwiste geldschulden. Hiermee wordt er tegemoet gekomen aan de lange procedure die anders voor de Rechtbank van Koophandel wordt voorgelegd, met dikwijls tal van uitstellen, waarna men pas het vonnis kan gaan uitvoeren na het verloop van een beroepstermijn.

Dit procesverloop en vooral de kosten daaromtrent, zorgden ervoor dat sommige handelaars zelf speculeerden en bewust hun schulden niet betaalden, gezien men dikwijls niet de moeite nam om een procedure voor de Rechtbank aan te vatten.

Met de nieuwe wet, kan men schulden ‘snel’ invorderen indien:

– de schuld tussen handelaars bestaat (dus personen met ondernemingsnummer)

– ze opeisbaar en vaststaand is, en bijgevolg ‘onbetwist’ is.

Het is de advocaat van de schuldeiser die nagaat of aan deze voorwaarden voldaan zijn. Beslist hij dat de zaak in aanmerking komt voor de snelle invordering wordt het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.

Na een aangetekende aanmaning van de deurwaarder heeft de schuldenaar 1 maand de tijd om tot betaling over te gaan. Bij deze aanmaning wordt een antwoordformulier gevoegd voor de schuldenaar die zo eventueel de schuld nog kan betwisten, of eventueel afbetalingstermijnen kan vragen.

De in te vorderen som bevat:

 • hoofdsom (zonder dat er een grens is)
 • invorderingskosten (kosten gerechtsdeurwaarder en advocaat) en wettelijke verhogingen
 • nalatigheidsinteresten (indien ze in de algemene voorwaarden staan en max. 10%)
 • schadebeding (indien in de algemene voorwaarden is opgenomen en max. 10%)

Indien er geen betaling, noch gemotiveerde beslissing of enig ander antwoord wordt ontvangen, binnen een termijn van 1 maand, zal de gerechtsdeurwaarder een PV opmaken. Dit PV wordt geregistreerd in een op te richten Centraal register en wordt zo uitvoerbaar verklaard.

De procedure zal dus inderdaad sneller zijn dan voor de Rechtbank, doch uiteraard enkel wanneer aan alle voorwaarden voldaan is. Of het goedkoper is zal nog moeten blijken, gezien de tussenkomst van een advocaat en gerechtsdeurwaarder onontbeerlijk blijven.

aWhZVzLhlYWRlcnMvbWFuYWdlbWVudCwbmc

Management- en bestuursvergoeding

Er bestaat al lange tijd enige controverse over de management- en bestuurdersvergoedingen. Zowel inzake de aftrekbaarheid van de kosten, als inzake de toepassing van BTW op die vergoedingen.

Naar aanleiding van recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, zetten wij geheel graag nog eens voor u uiteen.

Directe belastingen

Men spreekt van een bestuurdersvergoeding wanneer het gaat om een vergoeding voor officiële mandaten (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar).

De vergoeding wordt toegekend door de algemene vergadering.

Ze kan worden toegekend aan natuurlijke personen, maar ook aan rechtspersonen, voor de uitoefening van hun mandaat.

Wanneer ze toegekend wordt aan een andere vennootschap blijft het belangrijk dat er voldoende kan aangetoond worden welke prestaties er geleverd werden tov die vergoeding.

Bovendien is het belangrijk dat de vergoeding voldoet aan het arm’s length principe, dwz dat de vergoeding marktconform is, en ze op regelmatige basis wordt toegekend.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de fiscus, zonder al teveel vragen, de aftrekbaarheid van deze kosten aanvaarden.

Managementvergoedingen daarentegen, is een puur contractuele verbintenis, zonder een voormeld vennootschapsrechtelijk mandaat. Het zijn vergoedingen voor dienstverlening.

De fiscus kijkt met meer argwaan naar deze kosten.

Om de aftrekbaarheid niet in het gedrang te brengen is goede dossieropbouw/onderbouwing van de geleverde prestaties (vb time sheet/agenda etc) erg belangrijk. Bovendien is het sterk aan te bevelen een geschreven overeenkomst op te stellen en ook hier het een marktconforme vergoeding wordt toegepast.

BTW

Managementvergoedingen zijn altijd onderworpen aan BTW. Zowel voor de natuurlijke persoon als voor vennootschappen. Voor bestuurders-natuurlijke personen, wijzigt er niets. Deze bestuurder was en is niet aan BTW onderworpen zijn.

Voor bestuurders-rechtspersonen daarentegen, wijzigt er na het arrest van Hof van Cassatie van 15 oktober 2015 wel één en ander.

Situatie tot en met 31 mei 2016

Gezien de aard van rechtspersoon, worden zij geacht zelfstandige te zijn, en zijn ze in principe onderworpen aan BTW, maar daar heeft de administratie steeds een toegeving gedaan, waardoor de bestuurder-rechtspersoon de keuze had tussen de toepassing van de gewone BTW-regels, of zich beroept op het ondergeschikt verband en dus niet onderworpen werd aan BTW.

De keuze is van toepassing op álle vergoedingen, dus ook de variabele vergoedingen zoals tantièmes, en de keuze is onherroepelijk, tenzij er duidelijk gewijzigde bedrijfseconomische omstandigheden kunnen worden ingeroepen.

Situatie vanaf 1 juni 2016

De keuze om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling valt weg voor bestuurders-rechtspersonen. Dat wil zeggen dat álle rechtspersonen die bestuurder zijn, BTW plichtig zijn, en hun vergoedingen moeten factureren met BTW.

De wijziging werd al verschillende keren uitgesteld, en volgens de laatste berichtgeving treedt ze in werking vanaf 1 juni 2016. Concreet betekent dat, dat bestuurders-rechtspersonen zich in regel moeten stellen tegen 31 mei 2016, en een BTW nummer moeten aanvragen, zodat zij vanaf 1 juni geldige verkoopfacturen met BTW kunnen opmaken.

Deze wijziging neemt niet weg, dat bestuurders-rechtspersonen geen gebruik zouden kunnen maken van de vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Indien ze jaarlijks niet meer dan 25.000,00 EUR factureren, kan art. 56 WBTW toegepast worden, en mogen ze alsnog facturen uitreiken zonder BTW, en worden ze vrijgesteld van het indienen van BTW aangiftes.

Bijkomende inlichtingen van de administratie, zullen nog meer duidelijkheid moeten brengen.

aWhZVzLhlYWRlcnMvZnJhdWRlXFjYbnRpbmdZWFtLnBuZw

Opgelet met staatsblad fraude

Een benoeming of ontslag van een zaakvoerder/bestuurder wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad. Net als een adreswijziging van je vennootschap.

Er is in feite weinig tot geen controle op de authenticiteit van de documenten (en meer in het bijzonder van de handtekeningen daarop) die aangeboden worden om in de bijlagen tot dat Staatsblad opgenomen te worden.

Malafide individuen maken daar al eens misbruik van om zichzelf te benoemen tot zaakvoerder/bestuurder in uw vennootschap, om vervolgens met uw vennootschap fraude- oplichtingspraktijken op te zetten.

Of ze vestigen hun vennootschap, dat niet meer is dan een lege doos, op uw adres met het oog op plegen van fraude of andere misdrijven).

En u weet nergens van …

Je kan natuurlijk af en toe eens na te kijken of er geen publicaties gebeurd zijn waar je niets van weet, maar nog handiger is om, bij elke wijziging, automatisch verwittigd te worden.

Dat doe je door te registeren op www.wettelijke-publicaties.be , a.d.h.v. je KBO nummer.

U zal een mail ontvangen om uw registratie te bevestigen. Vanaf dan zal u automatisch een verwittiging ontvangen als er iets over uw vennootschap gepubliceerd wordt.

aWhZVzLhlYWRlcnMvQlRXLnBuZw

Btw op verbouwingen

De Belg heeft een baksteen in de maag: bouwen en verbouwen, het liefst aan gunstmaatregelen. We kenden de regel allemaal, wanneer u een woning, ouder dan 5 jaar, verbouwt, kan u, onder voorwaarden, genieten van een verlaagd BTW tarief van 6% i.p.v. 21%.

Maar deze regel werd aangepast.

Vanaf 12 februari 2016:

Het tarief van 6% blijft van toepassing, maar is enkel nog voor een verbouwing (of onderhoud) van een woning ouder dan 10 jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel: indien u een overeenkomst heeft afgesloten voor 11 februari 2016 voor een verbouwing, en deze werd, ondertekend door uzelf en de aannemer in kwestie, voor deze datum aan uw BTW-kantoor bezorgd, dan kan u nog genieten van een tarief van 6% voor een verbouwing van een woning tussen 5 en 10 jaar, indien de werken worden uitgevoerd voor 31 december 2017.

De andere voorwaarde blijft uiteraard ongewijzigd.

Met name is het tarief van 6% enkel van toepassing op privéwoningen, ttz de woning moet uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden voor privatieve doeleinden.

Tot slot moeten werken rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd worden.

Levering en plaatsing van de materialen gebeuren door dezelfde dienstverlener. Als u zelf uw materialen gaat aankopen, drukt daar wel 21% BTW op.

aWhZVzLhlYWRlcnMvYnVpdGVubGFuZHNlIHJlaXMucGn

Forfaitaire vergoeding buitenlandse dienstreizen: bedragen voor 2016

Recentelijk werden de nieuwe ‘per diem’ vergoedingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit zijn de vergoedingen die kunnen worden toegekend aan een werknemer of een bedrijfsleider voor een trip naar het buitenland.

Het bedrag geldt ter compensatie van kleine kosten die tijdens een verblijf in het buitenland worden gemaakt, bijvoorbeeld kosten voor maaltijden, taxiritten, lokale telefoongesprekken, fooien enzovoort.

Reis- en verblijfskosten zijn hier niet onder begrepen. Deze worden afzonderlijk terugbetaald, of rechtstreeks door de werkgever gedragen.

De bedragen in de tabel onder ‘categorie 1’ mogen per dag worden gebruikt bij een dienstreis voor minder dan 30 dagen. ‘Categorie 2’ slaat dan weer op dienstreizen van meer dan 30 dagen.

http://bit.ly/2staBG9

Er zijn natuurlijk een paar spelregels voor het gebruik van deze bedragen te volgen. Wij uiteraard graag ter uwe beschikking.

aWhZVzLhlYWRlcnMvZmVhdHVyZXMuanBn

Rsz vermindering bij aanwerving eerste tot zesde werknemer

Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels inzake de RSZ vermindering voor eerste aanwervingen gewijzigd en uitgebreid. De vermindering heeft betrekking op de patronale basisbijdragen die 30% bedragen (voor 1 april 2016 – zogenoemde taxshift- was dit 32,40 %).

De overige bijdragen zijn nog wel verschuldigd.

Eerste werknemer

Bij de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 geldt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen en dit gedurende de volledige tewerkstelling.

Volgende aanwervingen

Bij de volgende aanwervingen, namelijk de 2e tot de 6e werknemer, gelden volgende verminderingen:

Tweede aanwerving 1.550 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

1.050 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

450 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

Derde aanwerving 1.050 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

450 EUR vermindering per kwartaal -> 8 kwartalen

Vierde aanwerving 1.050 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

450 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

Vijfde en zesde aanwerving 1.000 EUR vermindering per kwartaal -> 5 kwartalen

400 EUR vermindering per kwartaal -> 4 kwartalen

De werknemer moet niet voldoen aan bepaalde voorwaarden: het mag gaan over een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling, de werknemer mag zelf opgestapt zijn bij de vorige werknemer, een RVA uitkering is niet nodig etc. De enige beperking is dat de werknemer 4 kwartalen voorafgaand aan de indienstneming, niet mag gewerkt hebben in eenzelfde technische bedrijfseenheid.

Op basis van bovenstaande regels kan men optimaliseren, omdat de wetgever een keuzemogelijkheid geeft:

 • De werkgever mag immers kiezen, wanneer hij uiteindelijk meerdere werknemers in dienst neemt, op wie welke vrijstelling of vermindering wordt toegepast. Neemt hij bijvoorbeeld eerst een deeltijdse (min 19u per week) werknemer aan, waardoor het recht op vrijstelling wordt geopend, en nadien een voltijdse, kan de werkgever kiezen om het volgende kwartaal de volledige vrijstelling toe te passen op de (tweede) voltijdse aanwerving. Dit is zelfs mogelijk wanneer de eerste werknemer het bedrijf verlaat.
 • Wanneer er een 2e tot 6e aanwerving is, mag men bovendien ook kiezen welke vermindering men per kwartaal toepast. Bij een tweede aanwerving mag men bijvoorbeeld kiezen het eerste kwartaal de vermindering van 1050 EUR toe te passen, en het tweede kwartaal deze van 1.550 EUR.
aWhZVzLhlYWRlcnMvYWNjbVudGluZRlYWucGn

Accountingteam als erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille 2016

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers gevestigd in Vlaanderen financiële steun kunnen krijgen bij aankoop van ondernemerschap bevorderende diensten en KMO-groeitrajecten.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 % steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt, voor beide pijlers samen, max. 10.000,00 EUR steun per jaar
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 % steun genieten via de KMO-portefeuille. U krijgt max. 15.000,00 EUR per jaar.

ISO9001:2008 kwaliteitslabel en KMO portefeuille

Het leveren van kwalitatieve dienstverlening is uiteraard een hoofdbekommernis van iedere zichzelf respecterende professional. Het is helaas ook een waardeloos modewoord geworden. Net als ‘pro activiteit’ Zoveel waarde voor onze ondernemers, die dagelijks merken dat het geen inhoudsloze strijdkreten zijn.

Door de jaren heen hebben we AccountingTeam een structuur gegeven waardoor we in de gelegenheid zijn om onze klanten meermaals per jaar rond een vergadertafel uit te nodigen en overleg te hebben, niet alleen over uw onderneming en diens resultaten, maar ook over uzelf, in uw persoonlijke planning en successie enzovoorts.
Zo hebben wij al overleg gehad, nog voor u een beslissing neemt, nog voor u er zelf aan gedacht heeft. Dat heet pro-activiteit.

Die uitgewerkte structuur in z’n totaliteit heeft sedert enkele jaren het kwaliteitslabel ISO9001:2008 verworven. Die erkenning delen we graag met u.

AccountingTeam NV is erkend als dienstverlener in de pijler Advies. Enkel advies dat niet tot de dagdagelijkse werkzaamheden behoren kunnen gesubsidieerd worden.

Ons erkenningsnummer DV.A109406

Indien u wenst staan wij u graag te woord met verdere uitleg aangaande de KMO-Portefeuille en de financiële steun die u als ondernemer kan aanvragen.