jobstudenten

In 2017 mogen jobstudenten 475 uren per jaar werken

In 2017 mogen jobstudenten 475 uren per jaar werken

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2017 kunnen jobstudenten 475 uren per jaar (met betaling van verminderde sociale bijdragen) werken. Vroeger werd deze regeling bepaald op 50 dagen. Met andere woorden: per werkdag werd er een volledige dag afgetrokken. Ongeacht het aantal gewerkte uren. Dit nieuwe systeem met uurtelling brengt dus veel meer flexibiliteit met zich mee. Tof!

Onder de grens van 475 uren? Geniet van het verminderd tarief van…

 • … Voor werknemer: 2,71% in plaats van het ‘gewone tarief’ van 13,07%
 • … Voor werkgever: 5,42% in plaats van het ‘gewone tarief’ van ongeveer 32%

En hoe zit het met kinderbijslag?

Maak je geen zorgen. Want wat het behoud van de kinderbijslag betreft, wijzigt er niets. Onder de 18 jaar is de kinderbijslag een onvoorwaardelijk recht en wordt deze steeds gewaarborgd.

Wanneer de jobstudent ouder is dan 18 jaar, wordt de kinderbijslag nog uitbetaald in…

 • … Het 1ste, 2de en 4de kwartaal van het jaar: maximum 240 uren per kwartaal, als werknemer of als zelfstandige.
 • … Het 3de kwartaal (zomervakantie): onbeperkt, als de jobstudent na de vakantie verder studeert. Als deze zijn studies stopzet of beëindigt: dan maximum 240 uren.

Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bijv. Geen bezoldigde feestdagen).

Hou je graag het aantal gewerkte uren bij?

Slim! Hou dit dan zeker in de gaten op de site van de sociale zekerheid bij ‘students@work’.

roerende voorheffing

Vanaf januari stijgt de roerende voorheffing van 27% naar 30%

Vanaf januari stijgt de roerende voorheffing van 27% naar 30%

Vanaf januari 2017, stijgt de roerende voorheffing van 27% naar 30%. Dit zorgt ervoor dat een dividenduitkering opnieuw een stukje duurder wordt.

Hou jij een dividendpolitiek in jouw onderneming aan? Dan is het zeker zinvol om even na te gaan of je in december 2016 nog een tussentijds dividend kan doen, in plaats van te wachten tot de algemene vergadering in 2017. Waarom? Eenvoudig: daar kan je 3% mee besparen!

Zit jij nog met vragen over de stijging van de roerende voorheffing?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden met veel plezier al jouw vragen!

factuurfraude

Hoe factuurfraude vermijden?

Hoe factuurfraude vermijden? Wij geven je enkele tips mee!

Zoals je misschien al wel gelezen hebt in onze nieuwsbrief, zijn heel wat bedrijven recent slachtoffer geworden van staatsbladfraude. Wij vertellen er wat meer over – en geven bovendien enkele tips mee om dit tegen te gaan.

Krachten bundelen tegen factuurfraude

Ieder jaar worden bedrijven en particulieren het slachtoffer van factuurfraude. De oplichters onderscheppen vaak facturen in het postcircuit en wijzigingen vervolgens het rekeningnummer op de factuur. Op deze manier betaalt de klant deze ‘nep’factuur, zonder dit te beseffen.

Ook via elektronische weg is het dit soort oplichters reeds gelukt: ze dringen vanop afstand in het informaticasysteem van een leverancier binnen – en passen zo het rekeningnummer van facturen via e-mail aan.
Om hier tegenin te gaan, heeft de regering de krachten gebundeld met de ondernemersverenigingen en bpost. Het resultaat? Een schitterende preventiecampagne “Hoe factuurfraude vermijden?”, boordevol eenvoudige en waardevolle tips om te voorkomen dat u in de val trapt. Lees er hier alles over! Https://economie.Fgov.Be/nl/themas/ondernemingen/bedrijfsoplichting/hoe-factuurfraude-vermijden

Meer weten over factuurfraude (vermijden)?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij vertellen je er graag wat meer over!

bestemmingsdocument

Bestemmingsdocument

Het bestemmingsdocument: wat is het én waarom is het belangrijk? Wij lichten toe!

Vanaf 1 juli 2016 zal er een administratieve vereenvoudiging van kracht gaan, betreffende de bewijsvoering omtrent de toepassing van een intracommunautaire levering (volgens art. 39bis btw wb).

En dat artikel? Dat gaat als volgt:

“De levering van goederen die door of voor rekening van de leverancier of de koper vanuit belgië wordt verzonden of vervoerd ter bestemming van een andere lidstaat, waar de koper ertoe gehouden is de intracommunautaire verwerving van de goederen aan de belasting te onderwerpen, is vrijgesteld van btw.”

Een belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde voor deze vrijstelling, is dus het bewijs dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Dat kan gaan om vervoerfacturen, vervoerbewijzen, contracten,.. Maar het meest sluitend, is nog altijd een ondertekend transportdocument, beter gekend als een cmr.

Indien het vervoer dus voor rekening van de verkoper gebeurt, is er geen probleem. Het is echter moeilijk voor de verkoper om dit te bewijzen als de koper zelf het vervoer geregeld heeft.

Het bestemmingsdocument

Het bestemmingsdocument is eigenlijk een ‘attestatie dat de goederen in het bezit zijn van de koper in een andere lidstaat’, welk het bewijs van vervoer vervangt.

De koper mag binnen zijn organisatie een persoon aanduiden, die, op voorhand, de leverancier schriftelijk inlicht over zijn identiteit en hoedanigheid. Het bestemmingsdocument dient te worden geattesteerd binnen de drie maanden na het verstrijken van de verkoop.

Verplichte vermeldingen

 • Gegevens van de leverancier (naam, adres, btw-nummer);
 • Gegevens van de koper (naam, adres, btw-nummer);
 • Bevestiging van de aankomst van de goederen (lidstaat, stad, gemeente);
 • Bevestiging van het tijdstip van aankomst (maand en jaar);
 • De periode waarop het document betrekking heeft, de leveringen mogen gegroepeerd worden per kwartaal;
 • Een verwijzing naar de factuur, of een ander document dat naar de factuur linkt (bestelbon);
 • Een beschrijving van de goederen, alsook de prijs in euro.

Handig om weten

Het bestemmingsdocument geldt, samen met de verkoopfactuur en het betalingsbewijs, als weerlegbaar vermoeden van een intracommunautaire levering. Indien de verkoper het vervoer organiseert, dient ook het transportdocument nog voorgelegd te worden. Het bestemmingsdocument dient te worden ondertekend door de koper, of zijn vertegenwoordiger. De verkoper kan per levering kiezen om gebruik te maken van het bestemmingsdocument.

De verkoper moet ook steeds zijn intracommunautaire leveringen in een intracommunautaire aangifte opnemen.

Opgelet

De invoering van het bestemmingsdocument is een serieuze vereenvoudiging op gebied van bewijsvoering van de intracommunautaire levering. Maar, opgelet… Het staat de fiscus vrij om nog andere documenten op te vragen om de echtheid van het transport te controleren.

Meer weten over het bestemmingsdocument?

Dat kan. Aarzel zeker niet om ons te contacteren – en dan vertellen we je er alles over!

gratis woonst

Voordeel alle aard gratis woonst – geen licht aan het einde van de tunnel

Wat moet jij weten over het voordeel alle aard voor gratis woonst? Wij lichten toe.

We hebben jou al eerder vertelt over het arrest van het hof van beroep van gent, betreffende het voordeel alle aard voor gratis woonst of bewoning. Kort samengevat: indien jouw vennootschap jou persoonlijk een woning ter beschikking stelt, geniet je een voordeel én wordt dit via je loon belast.*

*zie bemerking maurice de mey: uitdrukkelijk gevraagd, maar dit is zeker niet het geval. Kb is het minimum.

De formule

De wetgever schrijft een formule voor ter berekening van het voordeel gratis woonst, als het een gebouw betreft.

= kadastraal inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60.

Indien de woning door een natuurlijk persoon (zelfstandige die werkt via een eenmanszaak) ter beschikking wordt gesteld, is het voordeel bekend na deze berekening. Echter, wanneer het goed ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap, moet voorgaande berekening met een factor van 1,25 of 3,8 worden vermenigvuldigd:

 • indien het ki lager is dan 745 eur: kadastrale inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60 (gebouw) x 1,25
 • indien het ki hoger is dan 745 eur: kadastrale inkomen (ki), geïndexeerd x 100/60 (gebouw) x 3,8

Dit zorgt uiteraard voor een zeer groot verschil. Hierbij een voorbeeld voor een gebouw met een ki van 2.000 eur:

– voordeel bewoning indien door natuurlijk persoon ter beschikking gesteld:

= 2.000 eur x 100/60 x 1.7153 = 5.718 eur

– voordeel bewoning indien door een vennootschap ter beschikking gesteld:

= 2.000 eur (ki) x 100/60 x 1.7153 x 3.8 = 21.727 eur

= een verschil van 16.009 eur als belastbare basis. (de belastingdruk hierop bedraagt al snel gemiddeld 50 %).

Geen discriminatie

Het hof van beroep van gent heeft op 24 mei 2016 geoordeeld dat het verschil in berekening van het voordeel alle aard gratis woonst, afhankelijk van wie de woning ter beschikking stelt, discriminerend is. Er wordt dus, terecht, gesteld dat de factor van 1,25, respectievelijk 3,8, niet mag worden toegepast louter omdat een vennootschap het goed ter beschikking stelt.

Verwacht wordt dat de fiscus cassatieberoep zal aantekenen tegen het arrest van het hof van beroep van gent..

Voorheen is men er nooit in gelukt om deze berekeningswijze met succes aan te vechten. Het arrest betekent dus een positieve wending. Dit positivisme wordt echter snel getemperd gezien een eventueel bezwaar in de personenbelasting over voorgaande jaren vermoedelijk onmiddellijk zal worden afgewezen. Het is dus bijna zeker dat een procedure voor de fiscale rechtbank moet worden opgestart.

Een onzekere uitkomst

Het probleem is dat een procedure voor de rechtbank lang duurt en kostelijk is. Naast de onzekere uitkomst zal de procedure in veel gevallen ook meer kosten dan het voordeel dat hiermee kan worden bekomen.

Meer weten?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij vertellen je er met veel plezier wat meer over!

kostendalende vzw

De kostendelende vereniging: wijzigingen op het gebied van BTW vrijstelling

De kostendelende vereniging: wat wijzigt er op gebied van btw vrijstelling?

Vanaf 1 juli 2016 wijzigde de wetgeving op de btw vrijstelling van kostendelende verenigingen, in navolging van het advies van de europese commissie. Een kostendelende vereniging kan o.A. Een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of een vzw zijn. In dit artikel spitsen ons vooral toe op de feitelijke vereniging.

Over de feitelijke vereniging

Een feitelijke vereniging is een veelvoorkomende vorm van samenwerking bij dokters, advocaten, ziekenhuizen, enzovoort. Dit soort verenigingen hebben het doel om de beheer- en exploitatiekosten te rationaliseren en te verminderen. Dit doen ze door ze gemeenschappelijk te maken en te betalen op het niveau van de vereniging.

Een voorbeeld: het delen van de kosten van ict, apparatuur of secretariaat

De doorrekening van dergelijke kosten zou in principe onder toepassing van btw moeten vallen, omdat het een belastbare dienst betreft. Maar er bestond al een uitzondering, namelijk: dat deze doorrekeningen vrij van btw konden gebeuren als het verenigingen betrof van niet btw plichtige personen én als enkel leden gebruik maakten van de diensten van de vereniging.

Sinds 1 juli 2016 is deze btw vrijstelling enerzijds verruimd, doch anderzijds aan striktere voorwaarden onderworpen.

Het is nog wachten op de circulaire van de fod financiën voor de praktische uitwerking van de regeling. Hoe dan ook, zijn volgende principes van toepassing:

 1. De btw vrijstelling geldt voor diensten die direct nodig zijn voor het uitoefenen van een activiteit door de leden. Er wordt bijvoorbeeld gedoeld op de verhuur van medische apparatuur op het niveau van de vereniging. Van de btw vrijstelling worden wel zaken uitgesloten zoals: het verschaffen van maaltijden voor het personeel van de vereniging of diensten die voor de leden persoonlijk worden uitgevoerd.
 2. Het is voldoende dat de activiteit van de leden overwegend uit diensten bestaat die vrijgesteld zijn van btw. Bijvoorbeeld: een feitelijke vereniging van anesthesisten kan nog steeds gebruik maken van de btw vrijstelling voor kostendelende vennootschappen, indien de leden niet meer dan 50% van hun omzet realiseren door esthetische ingrepen. Zoals je weet, zijn esthetische ingrepen immers niet meer vrijgesteld van btw.
 3. Enkel de doorrekening van kosten valt onder de btw-vrijstelling.
 4. In tegenstelling tot vroeger, mag de vereniging ook diensten leveren aan niet-leden. Op deze diensten is wel btw verschuldigd, maar de vrijstelling blijft wel overeind voor de overige diensten (zie hierboven). De diensten aan niet-leden moeten wel beperkt blijven. Ook hier spreken we enkel over de terugbetaling van kosten gemaakt voor niet-leden.
 5. Er moet geen ‘verbondenheid’ meer zijn tussen leden. Het is dus niet vereist dat alle leden dezelfde activiteit uitvoeren of op een andere manier verbonden zijn.
 6. De btw vrijstelling zoals hierboven omschreven, mag niet tot concurrentieverstoring leiden.

Meldingsplicht

Iedere kostendelende vereniging moet zich melden bij de bevoegde btw controle. Ook wanneer de vereniging volledig onder het toepassingsgebied van de btw vrijstelling op basis van voorgaande principes blijft. Deze meldingsplicht houdt in dat de vereniging zich moet melden met vermelding van de ledenlijst. Iedere wijziging of stopzetting moet eveneens gemeld worden aan het bevoegde kantoor, bijvoorbeeld wanneer een lid vertrekt.

Tot op heden is echter niet duidelijk op welke manier de melding moet worden gemaakt. De deadline voor deze meldingsplicht is alvast uitgesteld, al zeker tot het verschijnen van de circulaire.

We houden jou op de hoogte!

kilometervergoeding

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2016

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2016: dit verandert!

Naar jaarlijkse gewoonte, zullen er een aantal tarieven aangepast worden: de tarieven die betrekking hebben op de kosten die eigen aan de werkgever zijn.

Dat zijn kosten die de werknemer/bedrijfsleider privatief heeft betaald, maar wel ten laste van de werkgever/vennootschap zijn omdat ze een beroepsmatig karakter hebben. Om die reden zijn ze niet belastbaar (kostenvergoedend) bij de genieter, en wel, geheel of gedeeltelijk, aftrekbaar bij de werkgever/vennootschap.

Per 1 juli van elk jaar wordt het tarief van de kilometervergoeding aangepast.

Van 1/7/2016 tot 30/06/2017 bedraagt de vergoeding: 0,3363euro/km.

Deze vergoedingen worden beschouwd als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Er drukt dan ook geen sociale zekerheidsbijdragen op, noch belastingen.

Let wel op, ook deze vergoedingen moeten op de loonfiche van de begunstigde vermeld worden.

Is dat een maximum?

Neen. Het is een tarief dat de overheid aan zijn ambtenaren vergoed, en daardoor een forfait is dat niet ter discussie wordt gesteld bij een fiscale controle.

Als u een hogere kilometervergoeding wil betalen, dan kan dat. Tenminste, op voorwaarde dat je een goed onderbouwd dossier hebt waaruit blijkt dat het voorgestelde tarief op ernstige normen gebaseerd is en dus ook in overeenstemming is met de werkelijke kosten van het voertuig.

De 24000 km mythe

Volgens de literatuur van de fiscus mag je nooit meer dan 24000 km per jaar vergoeden aan één genieter. Daarboven zal de overheid bijkomende bewijzen vragen met betrekking tot de gereden kilometers. Dat is evenwel buiten de rechtspraak gerekend. Die geeft namelijk duidelijk aan dat er geen bovengrens bestaat.

Welke kilometer?

Het spreekt voor zich dat enkel het forfait, de vergoeding per kilometer, als een onbetwist gegeven beoogd wordt. Natuurlijk moet de de genieter, quid werkgever, wel aantonen dat de kilometers wel degelijk gereden zijn, én dat ze een beroepsmatig karakter hebben.

Net als elke andere kost in een boekhouding, komt die bewijslast exclusief ten laste van de werkgever/vennootschap, in dit geval samen met de genieter.

Meer weten?

Dat kan. Het enige wat jij moet doen, is ons contacteren. En dan beantwoorden wij met veel plezier al jouw vragen!

kmo energiewijzer

KMO-energiewijzer: een website om te onthouden!

Ontdek de KMO-energiewijzer website!

Heb jij de website http://kmo-energiewijzer.Be/ al eens een bezoekje gebracht? Neen? Wel… Zeker doen! Deze nieuwe website verdient tenslotte absoluut jouw aandacht. Waarom dat zo is? Eenvoudig: deze website is een nieuw initiatief van de overheid die jij, als kmo, in staat stelt om je energieverbruik te vergelijken met de concurrent.

Hoe het werkt

Het systeem is transparant en duidelijk. Jij voert de nodige informatie in, die vervolgens wordt vergeleken met andere kmo’s uit dezelfde sector. Op deze manier kom je te weten of je gebruik normaal is – en of je niet teveel betaalt bij je huidige leverancier.

Daarnaast wordt er aangegeven hoeveel je zou kunnen sparen, als je naar led-verlichting zou overstappen, zonnepanelen zou plaatsen, enzovoort. Wij vinden alvast dat het veelbelovend klinkt…

Meer weten?

Dat kan! Wij geven je graag wat raad en advies waar nodig. Contacteer ons!

kosten werkgever

Kosten eigen aan de werkgever: wat verandert er?

Wat moet jij weten over de kosten eigen aan de werkgever?

Eerst en vooral: wat verandert er? Wel, vanaf vandaag is een voorafgaandelijk akkoord met de fiscus over de betaalde kosten eigen aan de werknemer enkel nog mogelijk via de rulingcommissie. Dat is zeker zinvol én aangewezen voor forfaitaire onkostenvergoedingen boven €124.000 per maand.

Wat is er nodig?

Eén ding: een goed onderbouwd dossier met een logische opbouw van kostenvergoedingen.

Opgelet

Let wel op: dit is een puur fiscaal akkoord, waar de rsz niet mee verbonden is. In dit verband kan het zinvol zijn om de kostenvergoeding zeker ook af te stemmen op de barema’s die gehanteerd worden door de rsz.

Meer weten?

Dat kan! Aarzel niet om accountingteam te contacteren voor meer informatie.

nachtarbeid ecommerce

Nachtarbeid voor e-commerce

Hoe werkt de wetgeving rond nachtarbeid voor e-commerce?

In belgië kan je niet zomaar in elke sector nachtarbeid verrichten. De algemene regel verbiedt eigenlijk elke vorm van arbeid tussen 20 en 6 uur. Elke uitzondering wordt bij wet bepaald.

Een wereld in verandering

Onze wereld is sterk in verandering, wat we kunnen afleiden van het redelijk recente gegeven dat er wordt uitgegaan van een voortdurende bereikbaarheid. Niet alleen op sociaal gebied, maar ook in context van dat immens populaire online shoppen.

Daarom was het noodzakelijk dat er ook voor e-commerce een regeling omtrent nachtarbeid voorzien werd. Zo gezegd, zo gedaan – en het kb van 13 maart 2016 werd geboren. Vanaf nu werd nachtarbeid toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de distributiesector.

Een wettelijke procedure om na te leven

De werkgever dient evenwel een wettelijke procedure na te leven, volgens artikel 38 van de arbeidswet van 16 maart 1971. Het arbeidsreglement dient te worden gewijzigd wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming is, of wanneer er onderhandelingen gevoerd moeten worden op ondernemingsniveau. Vervolgens dient er een ondernemings-cao te worden opgesteld, die vervolgens ondertekend wordt door alle werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging.

De onderhandelingen moeten betrekking hebben op…

 • … Het bepalen en oplijsten van welke activiteiten en functies onder de e-commerce activiteiten vallen;
 • … Welke vorm van nachtarbeid nodig is om de e-commerce activiteiten in de betrokken onderneming te ontwikkelen;…
 • Het soort contracten, het arbeidsregime en het uurrooster van de werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van de e-commerce activiteiten;
 • … De omkadering betreffende studentenarbeid.

Meer weten?

Dat kan! Aarzel niet om accountingteam te contacteren.