duwtje in de rug corona

Verhoogde investeringsaftrek 2020

De wet van 15 juli 2020 houdende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID 19 pandemie, beter bekend als de Corona III wet, bevat onder andere een wijziging van het regime van de investeringsaftrek als volgt:

 • De aftrek wordt verhoogd naar 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit.
  De activa moeten tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk worden verkregen of tot stand gebracht.
 • De overdracht van de investeringsaftrek voor activa verworven in 2019 wordt uitgebreid naar 2021 (moest er onvoldoende winst zijn in 2020).

Wat is deze investeringsaftrek nu juist ?

Het betreft een fiscale maatregel ter ondersteuning van investeringen door vrijstelling van een gedeelte van de belastbare winst in functie van de gedane investeringen. Het standaardpercentage bedroeg 8 %, en voor sommige investeringen of periodes werd dit in het verleden verhoogd. Het is van toepassing op investeringen in “nieuwe” “beroepsmatig” gebruikte activa waarop “afgeschreven” kan worden. Er zijn bij wet wel wat investeringen uitgesloten, dus steeds vooraf te bekijken of uw geplande investering hieronder valt. Zijn bijvoorbeeld uitgesloten: investeringen die niet uitsluitend voor beroep gebruikt worden, maar ook voor privé gebruikt, of investeringen die verhuurd gaan worden, investeringen in wagens,…)
De investeringsaftrek is een bijkomende aftrek of vermindering van uw belastbare winst, berekend in dit geval in 2020 uitzonderlijk op 25 % van de aanschaffingswaarde van de investering.
Deze maatregel is enkel van toepassing op kleine vennootschappen en eenmanszaken => met name indien ze minstens aan 2 van volgende voorwaarden voldoen : max. 50 personeelsleden, jaaromzet kleiner dan 9.000.000 EUR en balanstotaal maximaal 4.500.000 EUR.

Voorbeeld

Een investering in een nieuwe machine (aankoop tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020) van 40.000,00 EUR levert een belastingvoordeel op van 2.500,00 EUR —> gezien 10.000,00 EUR (25 % van de aanschaffingswaarde) van uw belastbare winst wordt vrijgesteld van belasting (en voor zover de vennootschap onderworpen is aan het normale tarief van 25 % vennootschapsbelasting).
Naast de afschrijving zelf op die machine, mag de vennootschap dus in het jaar van aanschaf aldus extra 10.000,00 EUR van de winst vrijstellen van belasting.

Verdere info kan u onder meer terugvinden op de website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/sub…

Aarzel niet onze juridische dienst te contacteren indien u hierover verdere toelichting wenst.

cultuur evenement

Steunmaatregelen voor de cultuur- & evenementensector

We hebben u reeds verschillende nieuwsbrieven bezorgd met betrekking op de verscheidene premies die reeds werden toegekend naar aanleiding van de coronacrisis.

Met deze nieuwsbrief wensen wij u meer specifiek te informeren over de premies met betrekking op de ondernemers in de cultuur en evenementensector.

Cultuur coronapremie

De cultuur coronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500,00 EUR voor de ondernemers in de cultuursector die momenteel niet kunnen genieten van andere federale en regionale premies, doch schade hebben geleden door de coronacrisis. De premie is bedoeld voor de ondernemers die momenteel naast de verscheidene premies hebben gegrepen.

De premie staat open voor alle natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

Voor werknemers zijn dit de volgende:

 • Woonplaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
 • In de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen een van de opgesomde paritaire comités en professioneel actief in de Vlaamse Cultuursector.
 • Geen gebruik van Brusselse premie voor cultuurwerkers
 • Tijdens tweede kwartaal 2020 lag het bruto-inkomen lager dan 4877,16 EUR. Het totaal bruto-inkomen berekent u door het brutoloon samen te tellen met vervangingsinkomens en omzet als zelfstandige.

Voor zelfstandigen zijn dit de volgende:

 • Gevestigd in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.
 • De eenmanszaak was op 13 maart 2020 en is vandaag eveneens niet in staat van faillissement, is stopgezet of in staat van vereffening.
 • Geen gebruik van de volgende premies: Vlaamse hinderpremie, Vlaamse compensatiepremie, Brusselse hinderpremie, Brusselse compensatiepremie of het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen of de Brusselse premie voor cultuurwerkers.
 • Tijdens tweede kwartaal 2020 lag het bruto-inkomen lager dan 4877,16 EUR. Het totaal bruto-inkomen berekent u door het brutoloon samen te tellen met vervangingsinkomens en omzet als zelfstandige.

U kan de aanvraag doen via volgende link: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.

 • U dient deze aanvraag zelf in orde te brengen, wij kunnen deze helaas niet voor u in orde brengen
 • De applicatie werkt niet via mobiele toestellen.
 • Indien u de aanvraag doet als zelfstandige, meldt u dan aan met uw ondernemingsnummer
 • De deadline is 31 augustus 2020 om 15u00.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor de premie. De uitbetaling zal pas plaatsvinden na 31 augustus 2020. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Ook hier geldt de regel dat indien u onterecht de premie heeft ontvangen, de premie zal kunnen worden teruggevorderd.

U vindt meer informatie via volgende link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie

Terug betaalbaar voorschot evenementensector

In de evenementensector huist nog steeds grote onzekerheid, over de heropstart kan geen zekerheid worden geboden. Om aan deze onzekerheid tegemoet te komen voorziet de Vlaamse Overheid een terug betaalbaar voorschot voor organisatoren dat werkkapitaal moet creëren om nieuwe evenementen op te zetten en voor te bereiden vanaf najaar 2020.

De data zijn voorlopig vastgesteld als volgt:

 • In september voor evenementen tot en met 31/12/2020
 • In november/begin december voor evenementen in 2021

Het terug betaalbaar voorschot bedraagt 60% van de kosten met een minimum van 25.000,00 EUR en een maximum van 800.000,00 EUR. Deze kosten mogen alleen slaan op de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Let wel er zal een kost van 2% worden aangerekend ten koste van de steunaanvrager.

Deze terugbetaling is mogelijk voor alle ondernemingen en Vzw’s met een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen. Het is van toepassing op alle evenementen die plaatsvinden in het Vlaams of Brussels Gewest.

Let wel indien het evenement toch zou doorgaan, moet het voorschot worden terugbetaald binnen de 3 maanden na het evenement. Indien het evenement niet doorgaat en wordt geannuleerd omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19, moet het voorschot niet worden terugbetaald.

U kan hier als ondernemer uiteraard niet zonder meer een beroep op doen. U moet onder meer een groene score van de CERM-scan kunnen voorleggen(via volgende link https://www.covideventriskmodel.be/), rendabel businessplan kunnen voorleggen, over voldoende financiering beschikken, … U moet met andere woorden kunnen aantonen dat u nog steeds een rendabele onderneming bent die wordt getroffen door de coronacrisis.

Let op: u kan deze aanvraag nog niet indienen. Meer informatie kan u vinden via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/voorschot-voor-organisatoren-van-evenementen

Mocht u hier nog vragen over hebben of u wenst meer toelichting, kan u ons hiervoor altijd contacteren.

schuldeisers

Bescherm uw gezinswoning tegen professionele schuldeisers

In het geval uw privévermogen niet afgescheiden is van uw zakelijk vermogen, bestaat de kans dat u privé wordt aangesproken voor zakelijke schulden. Professionele schuldeisers zouden zich dan kunnen verhalen op uw privévermogen, waaronder uw gezinswoning, ingevolge schulden ontstaan in het kader van uw beroepsactiviteit. Hierbij denken we vooreerst aan de zelfstandige in de eenmanszaak.

Om zijn privévermogen te beschermen kan de zelfstandige in de eerste plaats kiezen voor het oprichten van een vennootschap die een aparte (rechts)persoon uitmaakt en bijgevolg een apart vermogen heeft. In dit geval is niet de zelfstandige maar wel de vennootschap gehouden met heel haar vermogen om de verbintenissen na te komen en de schulden ontstaan in het kader van de beroepsactiviteit te voldoen.

Echter in bepaalde vennootschapsvormen zijn de vennoten/aandeelhouders persoonlijk en hoofdelijk gehouden met hun privévermogen. Hierbij denken we aan de VOF en CommV. Daarnaast is de mogelijkheid dat de bestuurder van de vennootschap instaat met zijn privévermogen voor de vennootschapsschulden in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid of ingeval van een openstaande schuld in rekening-courant.

In de meeste gevallen maakt de gezinswoning het belangrijkste goed uit van het privévermogen van de zelfstandige. De wetgever biedt de mogelijkheid om de gezinswoning eenzijdig te onttrekken aan het onderpand van de schuldeisers door het afleggen van een verklaring van onbeslagbaarheid voor de notaris (Wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007). Zo beschermt u de zakelijke rechten ten aanzien van de gezinswoning (het eigendomsrecht, het vruchtgebruik, het erfpacht en het recht van opstal) en kunnen de professionele schuldeisers geen beslag leggen op de woning. Er kan uiteraard slechts één gezinswoning zijn. Het gaat om een feitelijke situatie: de plaats waar het gezin of de alleenstaande gewoonlijk leeft.

De regelgeving is van toepassing op elke zelfstandige, waarbij het begrip zelfstandige ruim geïnterpreteerd moet worden: zowel vrije beroepers als zaakvoerders en bestuurders van ondernemingen kunnen zich beroepen op deze bescherming. Het kan gaan om zelfstandigen in bijberoep, in hoofdberoep of zelfstandigen die na hun pensioen nog actief zijn.

In geval van gemengd gebruik van de gezinswoning, omdat de zelfstandige bijvoorbeeld een bureauruimte heeft in de woning, moet de notariële verklaringsakte duidelijk vermelden hoeveel percentage het woongedeelte uitmaakt en hoeveel percentage het beroepsgedeelte uitmaakt. Hierbij moet de totale oppervlakte van het gebouw als van het terrein in rekening worden gebracht.

 • Is de ruimte voor beroepsdoeleinden < 30% –> De volledige gezinswoning geniet bescherming door de verklaring onbeslagbaarheid gezinswoning.
 • Is de ruimte voor beroepsdoeleinden > 30% –> De onbeslagbaarheid slaat enkel op het woongedeelte van de gezinswoning. Bovendien dienen voorafgaandelijk statuten te worden opgesteld zodat verschillende juridische entiteiten binnen het onroerend goed worden gecreëerd. Een gedwongen verkoop van het beroepsgedeelte dat beslagbaar blijft, is hier mogelijk. Deze hypothese brengen uiteraard bijkomende kosten met zich mee.

De verklaring biedt enkel bescherming ten aanzien van schulden die verband houden met de professionele activiteit (beroepsschulden), met uitzondering van volgende schulden waarvoor er nooit een bescherming geldt:

 • ten aanzien van gemengde schulden, die verband houden met zowel het privéleven als de beroepsactiviteit van de zelfstandige
 • schuldvorderingen die het gevolg zijn van een misdrijf (bv. administratieve boetes)
 • schuldvordering op basis van een kennelijke bestuursfout die heeft bijgedragen tot het faillissement;

En bovendien heeft de verklaring enkel uitwerking t.a.v. schuldvorderingen die ontstaan zijn na het afleggen van de verklaring van onbeslagbaarheid voor de notaris en na de overschrijving van deze akte op het hypotheekkantoor. Het afleggen van de verklaring biedt dus geen soelaas voor de zelfstandigen met reeds bestaande financiële moeilijkheden.

Wenst u hierover meer informatie, aarzel niet onze juristen te contacteren.

AccountingTeam nv

Bronnen:

corona steunmaatregelen

Corona: update van de steunmaatregelen…

Wij wensen u graag meer informatie te verschaffen over de aanvullende ondersteuningspremie die sinds kort kan worden aangevraagd (let op : deadline 15 augustus 2020)

Deze premie dient ter ondersteuning van de ondernemers die tijdens de lockdown open zijn gebleven of na de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn heropgestart en een omzetdaling van minstens 60% hebben. Zowel ondernemingen die verplicht moesten sluiten, als deze die niet verplicht moesten sluiten kunnen dus een beroep doen op de ondersteuningspremie.

De ondernemingen die verplicht moesten sluiten en een beroep konden deden op de hinderpremie moeten hun zaak hebben heropend en geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad.

De ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten en een beroep konden doen op de gewone compensatiepremie moeten worden geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot en met 31 mei 2020 (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar )

Het is niet noodzakelijk dat de hinderpremie of compensatiepremie werd aangevraagd, het is voldoende om onder het toepassingsgebied te vallen. Wat dan wel weer belangrijk is, is dat de omzetdaling alleen te wijten is aan de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad.

Per ondernemingsnummer dient u 1 aanvraag in, de premie wordt toegekend per ondernemingsnummer ongeacht het aantal vestigingen.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep met een beroepsinkomen (netto) in 2019 van minstens 13.993,78 EUR
 • Zelfstandige in bijberoep met een beroepsinkomen (netto) in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld
 • Minstens 1 VTE bij RSZ ingeschreven

Wie komt er zeker niet in aanmerking:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen
 • Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij agentschap innoveren en ondernemen naar aanleiding van de terugvordering van een onterecht ontvangen hinderpremie of compensatiepremie
 • Ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet waren opgestart

De premie bedraagt 2.000,00 EUR voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep en 1.000,00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep.

De omzetdaling van minstens 60% wordt dus vergeleken met eenzelfde referentieperiode in 2019. Voor de zaken die niet verplicht diende te sluiten is deze referentieperiode 1 mei – 31 mei. Voor de zaken die verplicht diende te sluiten is dit een overzicht met de in acht te nemen data:

 • Doe het zelf zaken en tuincentra: 18 april
 • Dierenpensions: 20 april
 • Stoffenwinkels: 4 mei
 • Detailhandel: 11 mei
 • Contactberoepen, sportaccommodaties, musea en dierentuinen: 18 mei
 • Horeca en toerisme: 8 juni
 • Wellnesscentra, casino’s, pretparken, bioscopen, zwembaden, feestzalen, markten en kermissen: 1 juli

Wanneer U na deze data nog vrijwillig gesloten was komt U in aanmerking als u uiterlijk op 27 juli heropend bent. De doorstartperiode is de maand volgend op de heropeningsdatum.

De omzetdaling wordt beoordeeld aan de hand van dag ontvangsten, geleverde prestaties en tijdsregistratie. U moet kunnen aantonen dat er een verminderde prestatie is en geen uitgestelde facturatie. De omzetdaling mag alleen te wijten zijn aan de coronamaatregelen.

Let op indien u geen aanvraag heeft gedaan voor de hinderpremie of compensatiepremie, maar toch beroep wil doen op deze premie zal u eveneens moeten aantonen wat het verband is tussen de maatregelen en uw beroepsuitoefening. U zal dus bij uw aanvraag moeten vermelden over welke maatregelen het gaat en hoe deze uw beroepsuitoefening beïnvloedt.

De aanvraag dient u als zelfstandige zelf te doen via de website van VLAIO. U heeft hiervoor tijd tot en met 15 augustus 2020.

Hiervoor gaat u naar de volgende website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/hoe-vraag-je-de-corona-ondersteuningspremie-aan. Daar mag u op de roze knop aanvragen klikken. U kan dan aanmelden met uw identiteitskaart en bijhorende pincode. U zal dan worden doorverwezen naar de aanvraag. U kan best uw ondernemingsnummer en bankrekeningnummer bij de hand houden. De omzetdaling van 60% zal bij de indiening van de aanvraag worden gedaan via een verklaring op eer. U dient wel de bewijsstukken bij te houden vermits u tot 5 jaar lang controle kan krijgen. Indien achteraf blijkt dat u de premie ten onrechte heeft ontvangen zal u de premie alsnog moeten terugstorten.

Let op u mag deze aanvullende ondersteuningspremie niet verwarren met het relance-overbruggingsrecht. Het relance-overbruggingsrecht is een uitkering waar alle zelfstandigen rechtop hebben tijdens de periode van heropstart tijdens de maanden juni, juli en augustus. Er is een voorwaarde aan gekoppeld van minstens 10% omzetdaling van de activiteiten in omzet of bestellingen na heropstart van de activiteiten in het tweede kwartaal van 2020 (in vergelijking met het tweede kwartaal in 2019). Deze aanvraag kan worden gedaan via uw sociaal verzekeringsfonds.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/wie-heeft-recht-op-een-corona

Mocht u hier nog vragen over hebben of u wenst meer toelichting, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

AccountingTeam nv

herstel economie

Herstelplan voor de vlaamse bedrijven…

Naast de maatregelen die die overheid heeft genomen zoals de hinderpremies en de compensatiepremie om ondernemingen op korte termijn financieel te ondersteunen, stelt de Vlaamse regering een herstelplan voor dat erop gericht is om de solvabiliteit van de Vlaamse bedrijven te waarborgen, om zo de crisis te overbruggen.

Het herstelplan omvat de volgende maatregelen:

 1. Waarborgen: de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) versoepelt de manier waarop ze waarborgen toekennen aan ondernemingen zodat het eenvoudiger wordt om een lening bij de bank te kunnen afsluiten. Er is een budget voorzien van 100 miljoen euro voor waarborgen voor overbruggingskredieten, 300 miljoen euro voor waarborgen voor nieuwe kredieten en via Gigarant voor 3 miljard euro aan waarborgen voor zware financieringsdossiers.
 2. Welvaartsfonds: Dit fonds zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen met een looptijd van minstens 4 jaar aan Vlaamse ondernemingen. De overheid zal het fonds financieren met een startkapitaal van 240 miljoen euro. Er kunnen kleine en grote beleggers deelnemen zodat het fonds uiteindelijk rond de 500 miljoen euro zal bedragen. De private beleggers worden hiertoe aangemoedigd door een fiscaal voordeel van 2,5% tijdens de eerste drie jaar. De details van deze belastingvermindering zullen ook nog uitgewerkt moeten worden. Verder is er een gunsttarief inzake de erfbelasting: erfgenamen die deelbewijzen van het Welvaartsfonds erven zullen er slechts 3% erfbelasting op verschuldigd zijn. Voor erfgenamen in rechte lijn geldt het tarief van 3% voor roerende goederen tot 50.000,00 euro, maar de beleggingen in het Welvaartsfonds worden hier niet bij gerekend. Echter wordt er niet voorzien in een overheidswaarborg waardoor men hier spreekt over risicokapitaal.
 3. Uitbreiding van de win-winleningen: Deze lening van een vriend, kennis, familielid of een investeerder aan een KMO, die onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de win-winlening wordt uitgebreid, zowel wat betreft de looptijd als wat betreft de bedragen.. Als het bedrijf failliet zou gaan, kunnen de investeerders 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
 4. Win-win- of vriendenaandelen: Hiermee bedoelt men de mogelijkheid om win-winaandelen te nemen in een KMO, een coöperatieve vennootschap of een burgerinitiatief. De voorwaarden lopen deels gelijk met die van de win-winlening: 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 procent met een maximum van 75.000 euro per investeerder en maximum 300.000,00 euro per onderneming. Aan de win-win- of vriendenaandelen hangen meer risico’s vast: geen rente, geen vooraf bepaalde terugbetalingsdatum en verliezen kunnen enkel in de eerste vijf jaar via een belastingkrediet worden gerecupereerd.

De komende weken en maanden moet de concrete invulling van dit Vlaams herstelplan verder worden uitgewerkt.

Ook het crowdlendingplatform ‘Look & Fin’ zet in op maatregelen om de KMO’s meer ademruimte te geven zodat de solvabiliteit van de bedrijven op langere termijn niet te zwaar onder druk komt te staan.

Crowdlending is een lening waarbij beleggers rechtstreeks geld lenen aan KMO’s in ruil voor een vaste terugbetaling. Met het nieuwe type krediet “herstelkredieten” dat Look & Fin nu lanceert kunnen KMO’s geld lenen voor een periode van 5 jaar, waarbij de eerste twee jaren geen kapitaalaflossingen dienen te gebeuren. De ondernemingen krijgen zo meer ademruimte en de kans om hun eigen vermogen terug op peil te brengen.

Deze herstelkredieten zouden een rendement van 2,5 tot 8 procent bieden, wat heel aantrekkelijk is, maar ze zijn wel risicovol. Voorlopig genieten deze herstelkredieten ook geen overheidsgarantie. Dit zou in de toekomst mogelijks nog veranderen. Er zijn gesprekken met de overheid om de overheidswaarborgen uit te breiden naar crowdlending, en ook andere fiscale stimuli worden besproken.

Bronnen:

https://mailchi.mp/lookandfin/nieuwsbriefnieuw-krediet-voor-het-herstel-van-de-kmos

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Vlaanderen-voert-fiscale-aftrek-in-voor-KMO-kapitaal/10230327?utm_campaign=BREAKING_NEWS

Mocht u met vragen zitten of u wenst meer toelichting, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij staan u graag bij in deze moeilijke tijden.

corona onderneming

Covid 19: update steunmaatregelen voor uw onderneming.

Deze keer gaan wij u geen herhaling geven van de reeds bestaande, ongewijzigde maatregelen. Die kan u nog altijd lezen in onze eerdere blog.

Bij deze bezorgen wij u een overzicht van de nieuwe steunmaatregelen waar u eventueel beroep op kan doen. Met deze maatregelen wil de overheid vooral de heropstart van de economie ondersteunen.

 • Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar de maanden juli en augustus. Wederom geldt de voorwaarde dat u voor de maand waar u overbruggingsrecht voor aanvraagt, moet kunnen aantonen dat u minstens 7 opeenvolgende dagen uw activiteit hebt onderbroken.

 • Overbruggingsrecht – relance

Er zal een overbruggingsrecht worden toegekend ter ondersteuning van de heropstart van zelfstandigen die minstens 1 maand dienden te sluiten tijdens de lockdown. Dit is van toepassing op alle zelfstandigen die verplicht door de overheid werden gesloten voor minstens 1 maand en die met de heropstart niet hun ritme van voor de coronacrisis kunnen halen.

Deze zelfstandigen moeten niet alleen verplicht zijn geweest minstens 1 maand te sluiten, zij moeten daarnaast ook kunnen aantonen dat hun activiteit voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

 • Tijdelijke ouderschapsuitkering

Deze maatregel wordt verlengd voor juli en augustus, uiteraard moeten de voorwaarden nog steeds worden nageleefd.

 • Compensatiepremie

De reeds bestaande compensatiepremie kan nog steeds worden aangevraagd en dit tot 30 juni 2020. De voorwaarden blijven hier nog steeds dezelfde en kan u nagaan in onze eerdere nieuwsbrieven.

 • Aanvullende compensatiepremie

Echter is besloten een aanvullende compensatiepremie ten bedrage van 2.000,00 EUR in het leven te roepen. Deze aanvullende compensatiepremie dient ter ondersteuning van ondernemingen die reeds open zijn, maar een zwaar omzetverlies lijden. Deze premie is er voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de hinderpremie of compensatiepremie, opnieuw open zijn en de activiteiten hebben heropgestart (vb. horeca, …)

Daarvoor moet er ook een omzetverlies worden aangetoond. Ditmaal moet de omzet in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar gedaald zijn met minstens 60%. Concreet zal de periode voor winkels dateren van 11 mei tot en met 11 juni en voor de horeca zal de periode dateren van 8 juni tot 8 juli.

Ook hier raden wij u ten sterkste aan een dossier bij te houden met de nodige bewijsstukken. Er wordt al aangekondigd dat hier sterk op gecontroleerd zal worden. Misbruik zal dan ook gesanctioneerd worden.

 • Hinderpremie

Voor ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn door de overheid (vb. wellness, pretparken, bioscopen, …) blijft de hinderpremie van toepassing. Deze ondernemingen ontvangen nog steeds de som van 160,00 EUR per extra dag dat zij moeten sluiten.

Voor alle ondernemingen die reeds terug werden toegelaten te openen wordt deze premie stopgezet (ongeacht of u al dan niet de activiteiten herneemt).

 • Tijdelijke werkloosheid

Het versoepelde regime van tijdelijke werkloosheid dat van toepassing was naar aanleiding van de coronacrisis, zal worden verlengd tot en met 31 december 2020.

Daarnaast zal in zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe worden gekend. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

 • Tijdelijke verlaging BTW tarief

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 zal er een verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Het toepassingsgebied omvat ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle mogelijke drankgelegenheden. De maatregel is van toepassing op alle permanente of tijdelijke drankgelegenheden.

 • Aanpassing kassasysteem (GKS) aan tijdelijke BTW verlaging

Zoals hierboven vermeldt wordt voorzien in een tijdelijke verlaging van het BTW tarief voor bepaalde restaurant en cateringdiensten.Deze diensten worden vanaf 08/06/2020 belast aan 6% (ipv 12%). Verder worden de niet-alcoholische dranken, die ter plaatse worden geconsumeerd, vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %. De alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %.

GKS gebruikers zullen hiervoor hun kassaprogrammatie dienen aan te passen. Een GKS kassa heeft standaard de volgende BTW codes:

 • A – 21 %
 • B – 12 %
 • C – 6 %
 • D – 0 %

Aan deze codes dient niets te worden gewijzigd.

U kan bij voorkeur alle artikelen, die momenteel geprogrammeerd zijn met btw-code B, aanpassen naar btw-code C, hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief. Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C, hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.

Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.

 • Tijdelijke versoepeling inschrijving KBO

Wanneer ondernemingen tijdelijk hun activiteiten op een andere manier wensen uit te oefenen, dit tijdens de periode van de beperkende maatregelen die door de overheid werden uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hoeven zij deze wijziging niet door te geven via de KBO.

Let wel dit geldt alleen voor de wijziging in de wijze waarop u uw activiteit uitoefent (dus geen nieuwe activiteit) en dit geldt eveneens alleen tijdens de periode van de beperkende maatregelen. Men heeft hier bijvoorbeeld het opzetten van e-commerce of organiseren van take away voor ogen.

 • Indieningstermijn aangifte VenB, RPB en BNI aanslagjaar 2020

Vanaf de balansdatum zal u over een termijn beschikken van 7 maanden om de aangiften in te dienen, ongeacht de datum van de algemene vergadering. De termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de eerste dag volgend op de balansdatum. Als de einddatum valt op een zaterdag, zondag of feestdag wordt de termijn van indiening verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Let wel voor de balansdata 31/12/2019 tot en met 31/01/2020 is een bijkomende indieningstermijn voorzien tot en met 24/09/2020.

De aangepaste termijn geldt voor alle rechtspersonen ongeacht de indieningswijze, rechtsvorm en het type aangifte.

Bron: https://www.premier.be/nl/akkoord-kern-10-over-steunmaatregelen-voor-de-koopkracht-van-de-belgen-en-de-sectoren-moeilijkheden en https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca

Over de uitwerking van deze maatregelen wordt momenteel nog onderhandeld. Wij volgen de communicatie van de overheid op de voet op en houden u hiervan op de hoogte. Mocht u met vragen zitten of u wenst meer toelichting, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij staan u graag bij in deze moeilijke tijden.

update steunmaatregelen corona

De extra steunmaatregelen voor ondernemingen…

De extra steunmaatregelen voor ondernemingen…

De Ministerraad heeft op 17 mei een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin nieuwe fiscale maatregelen worden opgenomen om de liquiditeit en solvabiliteit van de ondernemingen te versterken. We geven de maatregelen volledig mee, u vindt de vernieuwingen onder “UPDATELET OP” en NIEUW”.
1. Vervangingsinkomen zelfstandige – overbruggingsrecht

Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van stopzetting van de activiteit van zodra deze langer duurt dan 1 week. Het betreft zowel een gedwongen stopzetting (waar u verplicht was uw zaak te sluiten) als een stopzetting uit “voorzorg” (bv. Omwille van vermindering cliënteel, artsen die enkel nog tussenkomen in dringende en absoluut noodzakelijke gevallen). De financiële steun bedraagt 1.291,69 EUR per maand voor een gezin zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast.

In principe moet uw loon uit uw vennootschap niet worden stopgezet of verminderd, doch in sommige gevallen is dit wel aan te raden. De financiële tegemoetkoming is immers belastbaar als vervangingsinkomen en zal dus progressief belast zal worden. Bovendien wordt deze tegemoetkoming niet aanzien als inkomen voor het bepalen van de 80% regel bij IPT etc.

Hieronder vindt de twee mogelijkheden om recht te hebben op het overbruggingsrecht:

a. U moet uw activiteit verplicht stopzetten door een maatregel van de overheid: Indien u als zelfstandige aan activiteit uitoefent die verplicht moet worden gesloten door een maatregel van de overheid, dan zou u automatisch recht hebben op het overbruggingsrecht.

b. U moet uw activiteit stopzetten door omstandigheden, maar niet rechtstreeks door een maatregel van de overheid: Indien u uw activiteit niet verplicht moet stopzetten omwille van één van de corona-restricties, maar wel door de (indirecte) gevolgen van deze maatregelen, kan u recht hebben op het overbruggingsrecht bij volledige stopzetting van de activiteit van minstens 7 opeenvolgende dagen. De vergoeding wordt dan berekend aan de hand van het aantal dagen sluiting.

Verdere exploitatie van uw webshop heeft hierop geen invloed. U kan in beide gevallen, uw aanvraag indienen via uw sociaal verzekeringsfonds. Dit moet gebeuren voor 30/09/2020 (voor maart) en voor 31/12/2020 (voor april en mei).

UPDATE: Dit recht is ondertussen verlengd voor juni, voor zover uiteraard nog steeds voldaan is aan de voorwaarden (verplichte sluiting, of sluiting van minimaal 7 dagen). Hiervoor dient wel een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Wanneer bijvoorbeeld de winkels terug mogen openen, kan u zich niet meer beroepen op de reden dat u verplicht werd gesloten.

We raden aan om gegronde bewijzen te verzamelen en een dossier aan te leggen ter verantwoording van de stopzetting van uw activiteiten, gezien er mogelijks controle zal komen achteraf.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen beroep doen op de vergoeding indien zij bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen. Meer info vindt u via volgende website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Combinatie van dit overbruggingsrecht met de hieronder vermelde hinderpremie is mogelijk.

Er kan eveneens een halve uitkering worden bekomen van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die gestart zijn vóór 01/04/2017 met een lager inkomen. Dit kan worden aangevraagd door de

– Zelfstandigen in hoofdberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen 2017 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen).

– actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen)

Zij hebben recht op een uitkering ten belope van maximaal 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of 807,05 euro/maand (met gezinslast).

LET OP: wanneer u het overbruggingsrecht ontvangt voor de maand mei/juni, moet u daadwerkelijk voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht. Voor zelfstandigen die nog steeds verplicht moeten sluiten (vb. horeca) wordt dit automatisch verlengd. Bent u geen verplichte sluiter, dan moet u kunnen aantonen dat u minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen gesloten bent geweest in elke maand om recht te hebben op het overbruggingsrecht. Voldoet u niet (langer) aan deze voorwaarden dan MOET U ZELF MELDEN aan het sociaal verzekeringsfonds dat u in mei geen recht meer had op het overbruggingsrecht. In het ander geval ontvangt u ONTERECHT het overbruggingsrecht, en zal dit later worden teruggevorderd en mogelijks worden gesanctioneerd. Gelieve dus tijdig actie te ondernemen en uw sociaal verzekeringsfonds correct te informeren vanaf wanneer u uw zaak terug hebt opengedaan.

2. Hinderpremie

Bij verplichte sluiting van uw onderneming met een fysieke vestiging, kan u aanspraak maken op een eenmalige premie te weten

 • Bij volledige sluiting: 4.000,00 EUR
 • Bij sluiting tijdens de weekends: 2.000,00 EUR

Deze premie wordt toegekend aan uw onderneming. Dus als u met een vennootschap werkt komt die toe aan de vennootschap (en niet aan u persoonlijk).

Indien de zaak nog steeds moet sluiten na 21 dagen, kan u een beroep doen op een bijkomend bedrag van 160,00 EUR per dag. De premie wordt toegekend per ondernemingsnummer en per fysieke vestiging (pas op : voor zover die is ingeschreven in de Kruispuntbank als vestiging). Indien u beschikt over meerdere vestigingen, kan u voor maximaal 5 vestigingen de premie aanvragen op voorwaarde dat er minstens 1 VTE is per vestiging.

De bijkomende premie van 160,00 EUR zal automatisch worden berekend. U hoeft hier geen nieuwe aanvraag voor te doen.

Het is van belang dat u een onderneming bent die verplicht heeft moeten sluiten en dat u beschikt over een fysieke vestiging die verplicht heeft moeten sluiten. Het aantal dagen sluiting is hier niet van belang.

Deze premie is vrijgesteld van belasting (in tegenstelling met het Overbruggingsrecht). Ook hier kan u uw webshop verder blijven promoten.

U kan via volgende link controleren of u al dan niet een verplichte sluiter bent: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke

Het is belangrijk om een goed dossier op te bouwen ter verantwoording van deze verplichte sluiting.

De aanvraag hiervoor kan tot 19 mei rechtstreeks op de website van Vlaio. Hou rekening met wachttijden, gezien de applicatie overbelast kan zijn.

U kan de aanvraag via volgende website doen: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Wij geven u graag volgende tips mee:

 • De aanvraag dient rechtstreeks door de ondernemer te gebeuren online, via E-ID of Itsme. Vooraf checkt u best via de KBO public search dat u wel degelijk opgenomen bent als wettelijk vertegenwoordiger van uw onderneming. U kan zich ook zelf registreren op de website van Vlaio om updates te ontvangen over de tool en de activering hiervan.
 • Hou het rekeningnummer bij de hand waar de premie op mag worden gestort
 • U zal de openingsdagen voor de coronacrisis dienen op te geven
 • U zal de rechtsvorm van uw vennootschap dienen op te geven (BV, NV, eenmanszaak, …)
 • u moet uw zelfstandigenstatuut opgeven (hoofdberoep of bijberoep, ingeval van bijberoep zal u de bijdragen moeten opgeven)
 • Indien uw onderneming beschikt over een website, de link naar die website

Indien u niet beschikt over een ID-reader, kan u uitzonderlijk de aanvraag doen per mail. U richt uw e-mail naar corona@vlaio.be

In deze mail vermeldt u uiteraard uw ondernemingsnummer en onderneming. Overigens vermeldt u volgende gegevens:

– Naam en voornaam klant

– Eenmanszaak of vennootschap

– Korte beschrijving van de activiteit van de onderneming

– Website (facultatief)

– Indien u een eenmanszaak hebt, uw statuut als zelfstandige

– Normale openingsdagen en uren

– Motivatie/duiding situatie

– Rekeningnummer onderneming

– Contactgegevens onderneming

Wij raden eveneens ten sterkste aan een dossier op te bouwen en bij te houden gedurende 5 jaar. De Vlaamse Overheid doet bij het controleren van de aanvraag een eerste selectie. Dit wil zeggen dat ze geen grondig onderzoek doet. Het kan dus zijn dat u nu de premie ontvangt, terwijl dat deze bij later onderzoek blijkt onrechtmatig te zijn toegekend. In dat geval zal u de premie achteraf moeten terugstorten. Daarom is het van belang uw aanvraag voldoende te motiveren en er eveneens rekening mee te houden dat er achteraf nog onderzoek zal worden gedaan.

Meer algemene info vindt u hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

LET OP: Gezien er toch wel misbruiken werden vastgelegd, waarbij ondernemingen subsidies aanvragen en hierop geen recht hebben, is de inspectiecapaciteit van het VLAIO uitgebreid. Wij verwijzen hiervoor naar volgende website. Dit werkt zowel op misbruiken rond aanvragen van hinderpremie, als aanvragen van compensatiepremie. Des te meer aldus van belang dat u een goed dossier bijhoudt. https://www.hildecrevits.be/nieuws/inspectiedienst-vlaio-uitgebreid-subsidiebedrog-zal-worden-vervolgd-/

3. Compensatiepremie
U kan als ondernemer een beroep doen op deze premie als u geen verplicht te sluiten onderneming bent, maar wel economische schade lijdt door de coronacrisis.

Om beroep te kunnen doen op de compensatiepremie, dient u een onderneming te zijn, die niet werd verplicht door de overheid om te sluiten. Desalniettemin kan u een groot omzetverlies lijden naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat dus over ALLE ondernemingen in allerlei sectoren. Zo vallen hier onder meer de volgende beroepen onder:

 • Medische beroepen
 • Dierenpensions
 • Landbouwsector
 • Dienstenleveranciers
 • Gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels

Opgelet: management vennootschappen waarvan de bestuurder zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder of aandeelhouder is, kunnen geen beroep doen op de compensatiepremie.

Het omzetverlies dient op zijn minst 60% te zijn ten opzichte van de periode 14 maart 2019 – 30 april 2019. Indien u een starter bent zal worden gewerkt aan de hand van het financieel plan. Ook VZW’s kunnen beroep doen op de premie op voorwaarde dat er minstens 1 voltijdse werknemers (equivalent) is. Wanneer er meerdere vestigingen zijn (volgens de inschrijving in de KBO) kan u deze aanvragen voor maximum 5 vestigingen.

De premie bedraagt 3.000,00 EUR als u zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep maar minstens evenveel bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. De premie bedraagt 1.500,00 EUR als u zelfstandige in bijberoep bent en een inkomen hebt tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR. Let wel er is geen compensatiepremie mogelijk indien u tevens werknemer bent en deze activiteit de 80% overschrijdt.

De aanvraag moet worden gedaan voor 30 juni 2020, VLAIO hoopt tegen 1 mei de procedure te hebben uitgewerkt

Opgelet:

– de omzetdaling van 60% moet gerelateerd zijn aan de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Als u bijvoorbeeld zonder de maatregelen ook omzetverlies zou hebben geleden, kan dit niet mee worden opgenomen in de berekening van die 60%

– indien u actief bent in de eventsector, een medisch beroep uitoefent, dienstenleverancier bent of een onderneming bent die essentiële diensten levert wordt de daling van 60% geacht gerelateerd te zijn door de exploitatiebeperkingen. Indien u niet tot een van deze categorieën behoort, zal u substantiële exploitatiebeperkingen moeten aantonen om aan de 60% voorwaarde te voldoen

– uitgesloten categorieën van activiteit zijn holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren

UPDATE: Ook hier raden wij aan een dossier op te bouwen betreffende uw aanvraag. VLAIO zal ook hier de premie toekennen op basis van een eerste selectie. Gedurende 5 jaar kunnen zij uw aanvraag controleren. Indien achteraf blijkt dat u onterecht de premie heeft toegekend gekregen, zal u deze dienen terug te storten.

U kan sedert 5 mei 2020 de aanvraag betreffende de compensatiepremie doen. Voor de procedure kan u onze vorige nieuwsbrief raadplegen.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

4. Sociale bijdragen zelfstandigen

U heeft de mogelijkheid om verlaging en/of uitstel van betaling aan te vragen voor bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020 en dit voor een periode van 1 jaar.Indien wordt voorzien in uitstel, ziet dit eruit als volgt: De bijdragen over kwartaal 1 / 2020 dienen dan te worden betaald uiterlijk op 31 maart 2021. De bijdragen over kwartaal 2/ 2020 dienen dan te worden betaald uiterlijk op 30 juni 2021.

Wil u als ondernemer hier een beroep op doen kan u een schriftelijke of elektronische aanvraag indienen voor 15 juni 2020 bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.

We raden aan om een korte tekst te schrijven bij deze aanvraag met de motivatie waarom u het uitstel vraagt.We raden u ook aan dit uitstel enkel aan te vragen bij reële betalingsproblemen. Uiteindelijk zijn ze sowieso verschuldigd, en bij uitstel zullen op dat ogenblik “dubbele” bijdragen dienen betaald.Tenslotte, in geval van uitstel, adviseren we toch om vooralsnog betaling te doen in 2020 zelf, om te kunnen blijven genieten van de aftrekbare fiscale kost in 2020 (in het ander geval zou uw personenbelasting weer stijgen).

De aanvraag tot uitstel van betaling heeft geen invloed op uw sociale zekerheidsrechten, deze blijven uiteraard gewaarborgd. De maatregel heeft wel een implicatie op de aftrek voor de VAPZ premie gezien de sociale bijdragen op 31 december 2020 volledig betaald moeten zijn. Een vermindering van bijdragen kan u aanvragen als uw (verwachte) netto belastbaar inkomen lager ligt dan de wettelijke drempels.

LET OP: zoals hierboven vermeld, heeft dit een implicatie op de aftrek van uw VAPZ premie. Indien u uitstel heeft aangevraagd, controleer dan of u op het einde van het jaar al dan niet moet bijstorten om uw VAPZ premie te kunnen aftrekken.

5. Statuut van tijdelijke werkloosheid

Indien uw werknemers niet kunnen blijven werken door het ontbreken aan economische activiteit, dan spreken we van economische tijdelijke werkloosheid. Wanneer één van uw werknemers getroffen is door het coronavirus of maatregelen van quarantaine dan spreken we van tijdelijke werkloosheid door overmacht.In beide gevallen hebben uw werknemers recht op een verhoogde uitkering, deze werd van 65% naar 70% gebracht. Verder zal de RVA zelf 5,63EUR per werkloosheidsdag bijbetalen. Deze tijdelijke werkloosheid geldt in eerste instantie tot en met 3 april 2020 en kan verlengd worden tot en met 30 juni 2020.

Sinds 20 maart 2020 is beslist om elke aanvraag te behandelen als een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarnaast is eveneens de procedure voor de aanvraag aangepast.

TIP: Het is vooral van belang dat de aanvraag zo snel mogelijk wordt gedaan. Deze aanvraag dient u te doen via een ASR scenario 5 bij de RVA (uw sociaal secretariaat neemt deze formaliteiten normaal gezien over). Als reden van overmacht is het voldoende dat u coronavirus of covid-19 opgeeft. U dient gedurende de periode van werkloosheid geen mededelingen tijdelijke werkloosheid te doen bij de RVA. Bovendien hoeft u ook geen controlekaarten C3.2A meer af te leveren aan uw werknemers. Uw werknemer zelf dient het formulier C3.2 Werknemer Corona op te vragen bij de vakbond of de Hulpkas en ingevuld terugbezorgen om de uitbetaling correct te laten verlopen. U vindt dat document hier: https://www.sd.be/site/MessagentImages/images2018/Service/c3_2_document_werknemer_corona_fill_NL.pdf

Voor recente informatie kan u volgende website raadplegen: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

6. BTW, bedrijfsvoorheffing, Personenbelasting en Vennootschapsbelasting

Uitstel van betaling schuldenVoor schulden in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting ,ontstaan na 12 maart 2020 wordt automatisch uitstel verleend, er wordt een bijkomende termijn toegestaan van 2 maanden. Deze termijn komt boven de normale betalingstermijn en er zullen geen nalatigheidsintresten worden aangerekend. Daarnaast kan u nog steeds op het ogenblik dat u een aanslagbiljet of betalingsbericht ontvangt, voor al deze schulden, een aanvraag doen met betrekking tot volgende maatregelen:

° Afbetalingsplan

° Vrijstelling van nalatigheidsintresten

° Kwijtschelding boeten niet-betaling schulden

De maatregelen in verband met deze schulden gelden voor alle ondernemingen in alle sectoren, die moeilijkheden ondervinden door deze Corona crisis.

De voorwaarden voor deze maatregelen zijn nog niet concreet. Wel dient de aanvraag te worden gedaan voor 30 juni 2020. Aanvraagdocument vindt u op de site van de overheid: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx Het document moet naar uw Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor uw postcode verzonden/gemaild worden.

Uitstel aangiften

Voor het indienen van de btw-aangiften wordt er uitstel verleend als volgt:

Periodieke aangiften
Aangifte februari 2020: Termijn verlengd tot 6 april 2020
Aangifte maart 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Aangifte 1e kwartaal 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Intracommunautaire opgaven
Opgave februari 2020: Termijn verlengd tot 6 april 2020
Opgave maart 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Opgave 1e kwartaal 2020: Termijn verlengd tot 7 mei 2020

Voor de opgave van de jaarlijkse klantenlisting is de termijn eveneens verlengd tot 30 april 2020. Als u de activiteit hebt stopgezet, moet u de klantenlisting indienen ten laatste op het einde van de 4e maand nadat u de activiteit hebt stopgezet.

Er wordt ten slotte uitstel verleend voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting die van 16 maart tot en met 30 april 2020 ten laatste moesten worden ingediend. Deze belastingplichtigen krijgen de tijd tot en met 30 april om hun aangifte in te dienen.

Ook voor de aangifte met betrekking tot de maand april geldt een uitstel tot 5 juni 2020.

UPDATE: Voor het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners-vennootschappen is de termijn gewijzigd. Let op dit geldt enkel voor vennootschappen met een balansdatum na 1 oktober 2019, ergo alleen de vennootschappen met balansdatum 31 december 2019 zullen beroep kunnen doen op deze aangepaste termijn. Deze termijn zal niet langer worden berekend op basis van de datum van algemene vergadering, wel op basis van de balansdatum.

Vanaf balansdatum hebben deze vennootschappen 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Indien de uiterste datum valt op een zaterdag, zondag of feestdag, zal deze worden verplaatst naar de eerst volgende werkdag.

Indien u de algemene vergadering wenst uit te stellen en daarom niet binnen voorgemelde termijn kan indienen, moet u hiervoor uitstel aanvragen bij uw team beheer.

Versnelde terugbetaling BTW tegoeden: Alle ondernemingen die maandelijkse BTW aangiften indienen zullen beroep kunnen doen op een versnelde teruggave van het BTW krediet op de R/C. Hiervoor kan u een aanvraag doen tot en met 3 april 2020. Deze aanvraag doet u via intervat. De normale voorwaarden blijven van toepassing.

7. Uitstel onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten betreffende de onroerende voorheffing zullen pas rond september verstuurd worden.
8. Corona – ouderschapsverlof

Er is beslist dat ouders die minstens 1 maand verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst, 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen. Dit kan wanneer er minstens 1 kind ten laste is dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft. Dit ouderschapsverlof kan worden opgenomen in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020 en zal niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Let wel de werkgever zal hiermee akkoord moeten gaan. Momenteel kan de aanvraag nog niet worden gedaan vermits er nog geen officieel besluit is gepubliceerd.

Voor meer info kan u deze link raadplegen: https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof

UPDATE:

Ondertussen werd op 16 mei het aangekondigde Corona Ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd. De uitkering bedraagt 532,24 EUR voor mei en/of juni (875 voor éénoudergezinnen) voor ouders van kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking. De verlofdagen worden niet afgetrokken van de maximale duur van het mantelzorgsysteem van zelfstandigen. Het gaat dus wel degelijk om extra verlofdagen die kunnen worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni. De vergoeding en zal niet kunnen gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

9. NIEUW: Fiscale maatregelen ter versterking van liquiditeit- en solvabiliteit

De Ministerraad heeft op 17 mei 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin onderstaande fiscale maatregelen behandeld worden:

Vennootschapsbelasting: COVID- 19-reserve: Met deze maatregel kunnen ondernemingen de exploitatieverliezen die ze in 2020 hebben geleden, sneller terugvorderen, door ze te boeken op de winsten van vorig jaar (voor de zelfstandigen wordt een gelijkaardige maatregel voorzien). Zo kan een “ COVID-19-reserve” worden aangelegd in de – nog in te dienen – belastingaangifte voor vorig boekjaar, op basis van een raming van de verliezen in 2020. Op deze manier kan de onderneming een teveel aan voorafbetalingen recupereren en/of eventuele belastingsupplementen kunnen worden vermeden. Dit geef de onderneming ademruimte. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden.

Heropbouw van eigen middelen: Vervolgens komt het erop aan de bedrijven te helpen hun eigen middelen weer op peil te krijgen. Naar rato van het verlies in 2020 kan een “ herstelreserve” worden aangelegd, aangerekend op de winsten in 2021 tot 2023 en geboekt bij de vrijgestelde reserves op de passiefzijde van de balans. De aangelegde reserve zal wel aan een immaterialiteitsvoorwaarde moeten voldoen om vrijgesteld te blijven.

10. Overige maatregelen

Uitstel verkeersbelastingVoor de betaling van de verkeersbelasting zal u uitstel van 4 maanden krijgen.

Waarborglening / crisiswaarborg

Indien u als ondernemer reeds bestaande schulden (niet bancaire leveranciersschulden) heeft en hiervoor een overbruggingskrediet heeft afgesloten, kan u het overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Flexibele toepassing voorwaarden subsidies en steunmaatregelen:

De voorwaarden en termijnen gesteld bij het verkrijgen van subsidies worden niet meer strikt gesanctioneerd indien kan worden aangetoond dat deze door omstandigheden aangaande het coronavirus niet kunnen worden nagekomen. Wij wensen hier wel te beklemtonen dat dit onzekere materie betreft. In iedere situatie kan u best contact opnemen met de desbetreffende dienst om bevestiging van deze maatregel te krijgen.

Steunmaatregel toerisme

Er wordt dit jaar geen pacht geïnd bij de jeugdherbergen. Daarnaast wordt er in totaal een bedrag van 5 miljoen EUR vrijgemaakt als steunmaatregel voor de toeristische sector. De concrete invulling hiervan is nog niet bekend.

Uitstel betaling kredieten

Samen met de bankensector is een akkoord afgesloten betreffende de terugbetaling van bestaande en nieuwe kredieten. Ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen bij de bank uitstel vragen van betaling voor hypothecaire leningen en ondernemingskredieten.

Dit uitstel houdt in dat er maximum 6 maanden geen aflossingen van het kapitaal moeten plaatsvinden, de intresten blijven echter wel verschuldigd. De banken hebben afgesproken de gebruikelijke dossier of administratiekosten niet aan te rekenen.

Voor nieuwe kredieten met maximale looptermijn van 12 maanden werd een garantieregeling uitgewerkt.

Het gaat over de kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten. Voor leasing en factoring geldt deze regeling niet.

Deze maatregel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

– Betalingsproblemen door coronacrisis (aangetoond op 1 van volgende manieren)

 • Omzet / activiteit is gedaald of zal dalen
 • Er is beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid
 • Verplichte sluiting door de overheid

– Gevestigd in België

– Geen achterstal op reeds lopende kredieten of bij de belastingen of op sociale zekerheidsbijdragen

– Bij alle banken is voldaan aan de contractuele krediet verplichtingen gedurende de 12 laatste maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

Afhankelijk van wanneer de aanvraag wordt gedaan kan u uitstel bekomen.

 • Aanvragen tot en met 30 april 2020: uitstel tot uiterlijk 31 oktober 2020
 • Aanvragen na 30 april 2020: uitstel tot en met 31 oktober 2020

(dit wil zeggen dat u minder lang uitstel kan vragen)

Voor deze aanvraag zal u uw bank moeten raadplegen.

Bron: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Ook voor persoonlijk hypothecaire kredieten kan uitstel worden verleend.

Hiervoor verwijzen wij naar :

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis

Uitbreiding win-win lening

Vrienden en familie beschikken reeds over de mogelijkheid om aan KMO’s een win-winlening te verstrekken. Ze krijgen daarvoor een jaarlijks voordeel via hun belastingaangifte van 2,5% op het openstaand kapitaal.

Omdat de voorwaarden in de huidige crisisperiode niet aantrekkelijk zijn, is de overheid hier aan tegemoet gekomen.

– De looptijd bedraagt niet langer 8 jaar, deze kan nu variëren van 5 jaar tot 10 jaar.

– Het maximumbedrag wordt opgetrokken van 50.000,00 EUR tot 75.000,00 EUR per kredietgever en ondernemingen kunnen een totaal van 300.000,00 EUR ontvangen in totaal.

 

– Leningen die aflopen in 2020 kunnen worden verlengd met 2 jaar. Ondernemingen kunnen op die manier de looptijd van terugbetaling spreiden.

– Ook kleine aandeelhouders kunnen een lening verstrekken (dwz max. 5% van de aandelen)

– De rentevoet bedraagt nog steeds maximaal de wettelijke rentevoet en minimaal de helft van die intrestvoet.

Let op de regelgeving hiervoor wordt nog uitgewerkt. Momenteel kunnen dergelijke leningen nog niet worden afgesloten.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening en https://www.unizo.be/gebruik-maken-van-een-win-winlening-tijdens-deze-coronacrisis

Betalingsmoeilijkheden handelshuur

Het kan zijn dat u als ondernemer bent gebonden door een overeenkomst van handelshuur. Het voldoen van de verplichting van het betalen van de huurgelden kan dezer dagen moeilijk vallen. Daarom wil de Vlaamse Overheid hulp bieden.

Zij hebben een vrijwillig systeem op punt gezet waarbij er een akkoord moet zijn tussen huurder en verhuurder. De verhuurder moet akkoord gaan om één of twee maanden huurgeld kwijt te schelden (dat houdt wel in uiteraard dat de verhuurder die huurgelden nooit meer zal zien, maar wel zekerheid krijgt dat hij de volgende huurgelden wel zal krijgen zonder een procedure te moeten opstarten).

De 2 VOLGENDE maanden blijven dan in principe verschuldigd, maar de Vlaamse Overheid engageert zich om deze twee maanden huur als lening te geven. Huurders die dus niet kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor een maximaal bedrag van 25.000,00 EUR. De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden via de bank op de afgesproken tijdstippen. De huurder beschikt dan over een termijn van 2 jaar om de gelden terug te betalen aan de bank. De rente bedraagt inclusief bankkosten 2%.

Alleen de ondernemers die verplicht werden te sluiten kunnen een beroep doen op dit systeem. De huurder mocht geen huurachterstallen hebben op 15 maart 2020.

Bron: https://www.unizo.be/opschorting-van-de-handelshuur-voor-3-4-maanden

Aanmoedigingspremie werknemers

Ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020.
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeid herverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Steunmaatregelen land en tuinbouw

De Vlaamse regering heeft verschillende maatregelen genomen. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

 • Een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en uitstel bij het nakomen van administratieve verplichtingen
 • Momenteel wordt er op Europees niveau nog overlegd over maatregelen ten behoeve van ondernemingen die werken met snel bederfbare producten
 • Periode van seizoensarbeid wordt verdubbeld

Vlaamse ondersteuningspremie

Deze premie ondersteunt alle zelfstandigen met een arbeidshandicap. Om deze premie aan te kunnen vragen moet u kunnen aantonen dat uw netto inkomen op jaarbasis voldoende hoog is. Daarnaast moet ook een minimum aan bedrijfsactiviteit worden aangetoond.

Door de coronacrisis kan het zijn dat zij niet aan de voorwaarden voldoen, daarom heeft men beslist het inkomen tijdens de coronacrisis niet mee in beschouwing te nemen.

Aanvaarding waardevermindering handelsvorderingen

Als u als ondernemer kampt met openstaande handelsvorderingen, dan zal de fiscus de waardeverminderingen op deze vorderingen aanvaard. De fiscus heeft laten weten dat de coronacrisis een bijzondere omstandigheid is waardoor de waardevermindering wordt aanvaard.

TIP: onderbouw in de belastingaangifte de waardevermindering voldoende om een sterk dossier te hebben.

Vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen aan hun werknemers een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen voor thuiswerk aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ bijdragen en bedraagt maandelijks 126,94 EUR.

Er hoeft geen formele overeenkomst te zijn afgesloten, het is voldoende dat uw werknemers nu van thuis uit werken.

De 126,94 EUR is een bureauvergoeding en dekt de kosten van gebruik van een bureau in de privé woning, verwarming, printer, kosten reiniging en onderhoud, ….

Daarnaast is er nog een bijkomende kostenvergoeding voor internet (40 EUR) en privé computer (20 EUR)

Dit kan worden aangevraagd bij de RSZ. U kan ter zekerheid eveneens een ruling aanvragen.

Bron: https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk

Steunmaatregelen door steden en gemeenten

De maatregelen genomen door steden en gemeenten verschillen natuurlijk per locatie. Daarom is het belangrijk dat u de website van uw gemeente raadpleegt om daar de stand van zaken te raadplegen.

– Provincie Antwerpen: de provincie heeft beslist om bij zelfstandigen en ondernemers een aantal belastingen en retributies van het tweede kwartaal van aanslagjaar 2020 niet aan te rekenen. Er zijn ook nog andere maatregelen zoals de halvering van de kostprijs huur van innovatiehubs gedurende 2 maanden. Meer info kan u daar vinden via www.ondernemeninantwerpen.be

– Provincie Limburg: Hasselt neemt voor 600.000 EUR aan bijkomende economische en sociale maatregelen. Zo ontvangt elke inwoner een bon van 5 EUR die na de coronacrisis kan worden gebruikt bij elke horecaondernemer in Hasselt. Horecaondernemers met terrassen worden vrijgesteld van terrasbelasting.

Tongeren heeft dat weer beslist dat lokale belastingen op ondernemingsactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de beperkingen ingevolge de coronacrisis.

– Provincie Oost-Vlaanderen: Gent geeft uitstel van betaling van alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. Ook de belastingen voor zaken die niet kunnen doorgaan (vb. terrassen, evenementen, …) moeten niet worden betaald van 13 maart tot en met einde algemene maatregelen.

In Geraardsbergen wordt voorzien in een noodfonds.

– Provincie Vlaams-Brabant: Halle heeft beslist voorlopig geen eigen belastingen te innen.

Kortrijk voorziet in een horecapremie en bijkomend willen zij bepaalde belastingen niet innen.

– Provincie West-Vlaanderen: Brugge voorziet in verschillende vrijstellingen.

Overuren kritieke sectoren

Er is voorzien in de mogelijkheid om in de kritieke sectoren 120 extra legale overuren te presteren. Deze 120 uren komen bovenop de reeds bestaande uren, in totaal zullen er dus 220 uren legaal extra mogen worden gepresteerd.

Kritieke sectoren zijn bedrijven die essentieel zijn ongeacht of social distancing / telewerk wel of niet mogelijk is toch aan de slag kunnen blijven, mits naleving maximale veiligheidsvoorschriften.

Er kunnen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 120 bijkomende uren vrijwillig worden gepresteerd. Deze uren zijn dan vrijgesteld van een toeslag voor overloon en betaalde inhaalrust. U betaalt hier bovendien geen bedrijfsvoorheffing of RSZ bijdragen op.

Terbeschikkingstelling werknemers

Werkgevers kunnen hun werknemers ter beschikking stellen aan essentiële sectoren van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Er moet dan een drie partijen overeenkomst worden opgesteld.

NIEUW: Belastingvermindering kinderoppas

De maatregelen van de overheid hebben een impact op de belastingvermindering die kan worden verkregen voor uitgaven gedaan voor kinderopvang. Vermits al deze activiteiten tot het minimum werden herleid en in de meeste gevallen niet meer nodig waren, kan er normaliter ook geen beroep op worden gedaan.

De overheid komt hieraan tegemoet door deze vermindering toch toe te staan indien de uitgaven voor kinderopvang reeds werden betaald en kan worden aangetoond dat deze niet zullen worden teruggevorderd.

Raadpleeg voor meer informatie circulaire 2020/C/60 van 24 april 2020 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19.

Uitstel tot 3 mei maatregelen faillissement – KB nr. 15 van 24 april 2020

Dit KB is van toepassing op ondernemingen wiens continuïteit wordt bedreigd ingevolge de corona crisis en die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020. Zij kunnen tijdelijke bescherming genieten van 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020.

Deze ondernemingen genieten bescherming tov volgende invorderingsmaatregelen :

– Bewarende of uitvoerende beslagen op roerende goederen kunnen niet worden aangevat of worden voortgezet. Let wel dit geldt niet voor onroerende goederen.

– Ondernemingen kunnen niet op basis van een dagvaarding van schuldeisers failliet of ontbonden worden verklaard. Gedwongen faillissementen en ontbindingen op verzoek van schuldeisers worden daardoor tijdelijk verhinderd. Vrijwillig faillissement kan echter nog steeds.

– Afbetaling in het kader van reeds gehomologeerde reorganisatieplannen worden verlengd voor de duur van de opschorting.

– Overeenkomsten daterende voor 24 april 2020 kunnen niet eenzijdig of gerechtelijke worden ontbonden wegens wanbetaling.

Let wel om misbruik te voorkomen kan elke belanghebbende de voorzitter van de ondernemingsrechtbank verzoeken deze opschorting op te heffen. De voorzitter zal dan controleren of de onderneming wel degelijk bedreigd is door de crisis. Zo zal er rekening worden gehouden met omzetdaling en al dan niet verplichte sluiting.

Een dagvaarding in het kader van openstaande schulden is ook nog steeds mogelijk. Deze dagvaarding kan eveneens belangrijk zijn om de procedure na opschorting te bespoedigen.

Ook nog belangrijk is dat u steeds verplicht bent uw schulden te betalen (zowel de hoofdsom, als de intresten). Openstaande facturen moeten ten alle tijden tijdig betaald worden.

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge#Faillissementsprocedure-tijdelijk-bevroren en KB 24 april 2020

Mocht u beroep willen doen op één van deze maatregelen of u zit met vragen, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren.

Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

compensatie onderneming

Verlies de compensatie aanvraag voor uw onderneming niet uit het oog!

Verlies de compensatie aanvraag voor uw onderneming niet uit het oog!

Bij deze wensen wij u te informeren aangaande de compensatiepremie die de overheid heeft ingevoerd n.a.v. de corona-lockdown.

Deze premie kan vanaf deze week worden aangevraagd.

 • Wat? De compensatiepremie is een eenmalige vergoeding die dient ter ondersteuning van ondernemingen die door toedoen van de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling leiden. Het gaat om alle ondernemingen die niet verplicht zijn geweest hun deuren te sluiten, maar wel een forse omzetdaling hebben.
 • Bedrag? De premie bedraagt 3.000,00 EUR voor alle zelfstandigen in hoofdberoep. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen beroep doen op de premie, deze bedraagt 1.500,00 EUR. Voor zelfstandigen in bijberoep is wel vereist dat u in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 en 13.993,78 EUR. Bovendien mag u als loontrekkende niet meer dan 80% tewerkgesteld zijn.

Indien een onderneming meerdere exploitatiezetels heeft, kan u maximaal vijf premies aanvragen per onderneming. Let op u moet wel per vestiging minstens 1 VTE tewerkgesteld hebben.

 • Welke activiteiten? Let op: niet alle ondernemingen zullen beroep kunnen doen op de premie.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de premie:(wij verwijzen naar de lijst in bijlage)

 • Eventsector
 • Tandartsenpraktijken, activiteiten op geestelijke gezondheidszorg, ambulante revalidatieactiviteiten,en technische controle die alleen nog dringende interventies mochten doen.
 • Dienstenleveranciers die alleen nog dringende interventies mogen doen
 • Ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten maar wel een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen. Deze ondernemingen zijn een zogenaamde “restcategorie” dewelke u niet terugvindt op de lijst in bijlage (artsen vallen onder deze categorie).

Ze zullen extra moeten bewijzen dat zij hebben geleden onder de maatregelen en exploitatiebeperkingen.

Zij moeten de onmiddellijke connectie tussen de coronamaatregelen en de omzetdaling motiveren bij aanvraag. U dient hiervoor volgende zaken te vermelden:

 • Welke coronamaatregel heeft er juist voor gezorgd dat u verminderde exploitatie heeft geleden
 • Hoe heeft deze maatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk gemaakt
 • Bewijs?

U zal een omzetdaling moeten aantonen ten belope van 60% in vergelijking met de referentieperiode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. De daling moet het gevolg zijn van verminderde prestaties door de exploitatiebeperkingen opgelegd door de veiligheidsraad. Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

Let op, voor zelfstandigen in bijberoep wordt een uitzondering getolereerd. Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

 • Aanvraag?

De premie kan op een betrekkelijk eenvoudige manier worden aangevraagd via volgende website: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.
De wettelijk vertegenwoordiger zal kunnen inloggen met de identiteitskaart en bijhorende pincode. Daarna zal u worden doorverwezen naar de aanvraag. U zal verschillende vragen moeten beantwoorden namelijk:

 • Heeft u minstens 1 VTE per vestiging tewerkgesteld?
 • Bent u zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep

Na het beantwoorden van deze vragen zal u nog moeten aangeven in welke sector u actief bent. Dit wordt reeds voor u weergegeven. Indien uw activiteit niet is opgenomen in de opgesomde mogelijkheden, kan u kiezen voor de optie van substantiële omzetdaling (de zogenaamde restcategorie). U zal hier moeten aangeven wat uw activiteit is en waarom u hinder ondervindt en door welke maatregel. Wederom wordt tijdens de aanvraag aangegeven waar u dit mag vermelden.

Let op: de optie verplichte sluiting is alleen van toepassing voor zelfstandigen in bijberoep.

Bent u zelfstandige in hoofdberoep, dan mag u deze negeren.

Tot slot geeft u nog uw contactgegevens op en vult u de verklaring op eer in. Deze verklaring op eer heeft betrekking op de omzetdaling. Dit betekent niet dat u geen bewijs moet hebben van de daling van de omzet.

TIP: Houdt uw dossier ter staving van uw aanvraag gedurende 5 jaar bij. U kan namelijk gedurende 5 jaar controle verwachten. Indien u dan niet kan aantonen wat de motivatie van uw aanvraag was, riskeert u de premie te moeten terugstorten.

TIP: na het indienen van de aanvraag verschijnt een scherm waar de bevestiging van aanvraag wordt gegeven. Druk dit zeker af, zo bent u zeker dat u de aanvraag heeft ingediend.

De uitbetaling van de premie zal automatisch gebeuren op een door u meegedeeld Belgisch rekeningnummer.

Uiteraard staan wij ter beschikking en kunnen wij u begeleiden in deze aanvraag indien nodig.

Voor meer info kan u de volgende website raadplegen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wat-is-de-corona-compensatiepremie

corona voorzichtig economie

Onze gezondheid primeert…

Corona: voorzichtige herstart van de economie…

Wij wensen bij deze een kort overzicht te geven van de principes waar u mee dient rekening te houden wanneer u besluit uw onderneming terug op te starten.

Zoals u waarschijnlijk al bekend heeft de overheid beslist de heropstart van de economie gefaseerd te laten verlopen en onder strenge voorwaarden. Ondernemingen waar geen direct contact is met klanten mochten hun activiteiten vanaf 4 mei terug opstarten.

Let wel telewerk blijft de norm. Indien mogelijk laat u uw werknemers van thuis werken, indien dit niet mogelijk is mag u herstarten wanneer u volgende principes naleeft:

 • anderhalve meter: tussen iedere werknemer moet een afstand van minimum 1,5 meter mogelijk zijn. Bovendien moeten samenscholingen verboden worden.
 • hulp experten: de overheid raadt aan de hulp in te schakelen van een preventieadviseur inzake de heropstart van uw onderneming. Deze expert kan de risico’s het beste inschatten en advies geven waar nodig.
 • sociaal overleg: maatregelen die u neemt als werkgever zullen door werknemers moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook van belang dat de maatregelen die u neemt op een breed draagvlak kunnen rekenen. Wanneer u uw werknemers betrekt in deze maatregelen is de kans op naleving groter. Besteed ook voldoende aandacht aan werknemers die zich in een precaire situatie bevinden.
 • duidelijke instructies, opleiding en communicatie: geef uw werknemers duidelijk mee waarom bepaalde maatregelen worden genomen. Geef indien nodig opleiding over de maatregelen en de naleving ervan.
 • informatie voor externen: indien externe personen uw onderneming betreden is het van belang dat ook zij beschikken over alle nodige informatie. Zorg voor voldoende informatie bij het betreden van de contactzone.
 • hygiëne: hygiëne is de meest simpele manier om zowel uzelf als uw werknemers te beschermen tegen dit virus, maar ook tegen andere virussen. Het gaat dan zowel over persoonlijke hygiëne (handen wassen, papieren zakdoeken, handgel, …) als over hygiëne van de werkplek (reiniging werkplek, verluchting, …).
 • voorzie beschermingsmiddelen: bv. Handschoenen, spatbrillen, beschermende kledij, … ! Let op: alle werknemers die terug aan de slag gaan vanaf 4 mei in bedrijven waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd tussen elkaar, zullen verplicht worden om mondmaskers te dragen.
 • spreiding werknemers: indien uw werknemers niet kunnen thuiswerken zal u als werkgever moeten voorzien in een gespreide bezetting. Zo dienen lunchpauzes apart te worden genomen en kunnen bureaus uit elkaar geschoven worden.
 • gezondheidsscreening: wanneer u merkt dat uw werknemers ziek worden of symptomen vertonen van luchtwegenaandoeningen, dient u deze aan te manen thuis te blijven.
 • social distancing: wanneer u mocht openen en u toch in contact komt met klanten (vb. Supermarkt, …), let er dan op dat er eveneens afstand wordt bewaard tussen uw werknemers en de klanten. Zorg er ook voor dat de klanten over alle informatie beschikken.

Meer informatie rond veilig heropstarten kan u vinden via volgende website: https://www.Vlaio.Be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/heropstart-bedrijven-na-corona/10-tips-voor-een-veilige

Mocht u vragen hebben over deze principes, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren. Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook  graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

coronavirus hulp

Corona: Een duwtje in de rug…

UPDATE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING

We hebben u reeds enkele overzichten gestuurd met de maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van uitbraak van het Corona Covid19 virus.

Vermits de algemene maatregelen niet gewijzigd zijn, is het niet nodig u opnieuw een volledig overzicht te bezorgen. Echter heeft de overheid wel een beslissing genomen betreffende de percentages van de voordelen van de voorafbetaling.

De overheid heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag (respectievelijk 10 oktober en 20 december) te verhogen. Op deze manier wordt het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig. Het gaat dus alleen over de percentages van de voordelen van de voorafbetaling van de derde en vierde voorafbetaling, de eerste en tweede blijven hetzelfde.

Personenbelasting Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(met dividenduitkering)

VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,25% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

Let wel deze maatregel is alleen bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze maatregel geldt dan ook niet voor bedrijven die:

 • Inkoop eigen aandelen doen of een kapitaalvermindering
 • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

In een concreet voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Stel er is een geraamde verschuldigde belasting ten belope van 40.000,00 EUR.

In VA1 en VA2 zal u een voorafbetaling doen van 15.000,00 EUR en in VA3 en VA4 een voorafbetaling van 5.000,00 EUR. Moest er geen voorafbetaling zijn gebeurd, is een vermeerdering verschuldigd van 2.700,00 EUR (40.000,00 x 6,75%). Door een voorafbetaling te doen wordt er een bonificatie toegekend, die in mindering komt van die vermeerdering.

De vermeerdering is in dit geval weggewerkt, in beide situaties.

Stel u draait de voorafbetalingen om, dus u betaalt in VA1 en VA2 5.000,00 EUR en in VA3 en VA4 15.000,00 EUR.

Voorafbetaling zonder coronamaatregel Voorafbetaling met coronamaatregel
VA1 5.000,00 x 9%= 450,00 5.000,00 x 9%= 450,00
VA2 5.000,00 x 7,50%= 375,00 5.000,00 x 7,50%= 375,00
VA3 15.000,00 x 6%= 900,00 15.000,00 x 6,75%= 1.012,50
VA4 15.000,00 x 4,50% = 675,00 15.000,00 x 5,25% = 787,50
Totaal VA 2.400,00 2.625,00

In deze situatie bedraagt de totale weggewerkte vermeerdering 2.400,00 EUR.

Er is nog een verschuldigde vermeerdering van 300,00 EUR (zonder coronamaatregel).

Ook met de nieuwe percentages is er nog een vermeerdering verschuldigd, ten belope van 75,00.

Merk dus op dat het steeds voordeliger blijft uw voorafbetalingen te doen op de eerste en tweede vervaldag en daar reeds de grootste som te voorzien (meest optimaal is 75 % op VA1). Door het ritme van uw voorafbetalingen aan te houden vermijdt u een vermeerdering op het einde van de berekening. De verhogingen in het 3de en 4de kwartaal zijn immers niet van die aard dat zij dermate groot verschil opleveren.

Voor meer info kan u op volgende website terecht: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting

Mocht u nog met vragen zitten, aarzel dan zeker niet uw dossierverantwoordelijke of onze juristen te contacteren.

Wij volgen de situatie op de voet op en staan u dan ook graag bij in deze onzekere en penibele tijden.

AccountingTeam nv

 

DISCLAIMER – 8 april 2020

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden en dient gelezen te worden in de tijdsgeest waarin het werd geschreven. Deze materie is voortdurend onderhevig aan wijzigingen, en AccountingTeam staat niet garant voor updates van de artikelen aan nieuwe wetgeving. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.