...

27-10-2020

Corona: een update van de steunmaatregelen...

Over de coronacrisis en alle bijhorende mogelijke steunmaatregelen is al heel wat inkt gevloeid. Bij deze wensen wij graag enerzijds een korte, niet limitatieve opsomming te geven aangaande de maatregelen die nog voor u van toepassing kunnen zijn. Anderzijds wensen wij de nieuwe ondersteuningsmaatregelen toe te lichten die naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen werden goedgekeurd.

FEDERALE MAATREGELEN

 1. Overbruggingsrecht (voor de zelfstandige)

Zelfstandigen kunnen eventueel nog beroep doen op één van de mogelijke uitkeringen van het overbruggingsrecht.

 • NIEUW: Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang

Wanneer de zelfstandige in quarantaine moet gaan of wordt geconfronteerd met de sluiting van de opvangmogelijkheden van zijn kinderen kan die beroep doen op deze uitkering.Enerzijds gaat het om de zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en hun activiteit daardoor moeten onderbreken voor minstens 7 volledige en opéénvolgende kalenderdagen .

  • Vereist: quarantaine-attest op eigen naam of op naam van persoon op zelfde adres ingeschreven.
  • Wanneer niet in aanmerking?
 • Zelfstandigen die thuiswerk kunnen organiseren
 • Zelfstandigen die omwille van niet-essentiële redenen wetens willens zijn afgereisd naar rode zone op ogenblik van vertrek

Anderzijds gaat het om de zelfstandigen die geconfronteerd worden met gesloten scholen/klassen/kinderopvang

 • Minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledige onderbreking
 • Om in te staan voor zorg van kinderen ten gevolge van klas in quarantaine of sluiting school / kinderopvang
 • Voor kind van max 12 jaar (indien ouder, dan specifieke motivering vereist waarom ouder instaat voor zorg van kind )
 • Vereist: bewijsstuk van de overmacht (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Het gaat over onderbreking van 1, 2 3, of 4 weken: uitkering van 322,92 EUR (zonder gezinslast) of 403,53 EUR (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen.

- Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 807,05 EUR (met gezinslast) en 645,84 EUR (zonder gezinslast).

- Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 403,53 EUR (met gezinslast) en 322,92 EUR (zonder gezinslast).

- Indien de zelfstandige gedurende minder dan 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen, is er geen recht op uitkering

Als zelfstandige moet u wel:

 • de afgelopen 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenote
 • tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen hebben betaald als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenote.

- Overbruggingsrecht (corona): Het corona overbruggingsrecht kan nog worden bekomen tot en met eind december 2020 wanneer er een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting werd opgelegd door de overheid. Wanneer u niet verplicht bent te sluiten, maar u kan aantonen dat u volledig afhankelijk bent van de sectoren die wel verplicht dienen te sluiten, kan u ook een aanvraag indienen. let op u moet wel degelijk kunnen aantonen volledig afhankelijk te zijn van die sectoren.

- Overbruggingsrecht (klassiek): Dit is het klassieke overbruggingsrecht en kent strengere regels dan het corona overbruggingsrecht. Het gaat hier onder meer om faillissement, economische moeilijkheden,…

- Overbruggingsrecht (heropstart – relance uitkering): Indien u niet kan heropstarten door de maatregelen opgelegd door de bevoegde autoriteiten, kan u nog een beroep doen op het relance-uitkering – tijdelijke maatregel tot en met eind 2020. Deze uitkering kan nog steeds worden aangevraagd voor wie heeft heropgestart en een omzetdaling ondervindt van minstens 10%. Eén van de voorwaarden is dat u in het voorjaar verplicht was om te sluiten door de corona-maatregelen. Belangrijk bij deze uitkering is dat u op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of belangrijke beperkingen ondervond. Als beperking volstaan niet: social distancing regels, beperkingen van warenhuizen, tuincentra, boomkwekerijen, groothandels, …

Let op elke uitkering van het overbruggingsrecht die u ontvangt, zal worden beschouwd als een vorm van (vervangings) inkomen en worden belast in de personenbelasting. Dit wordt belast tegen het tarief van 16,5%.

Bron: https://www.xerius.be/nl-be/boekhouders/coronamaatregelen en https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Corona-overbruggingsrecht


2. Ouderschapsuitkering– corona (voor de zelfstandige)

De ouderschapsuitkering wordt toegekend aan ouders die hun zelfstandige activiteiten verminderen om te zorgen voor 1 of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, tenzij het een kind betreft met een beperking, dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar. Indien beide ouders zelfstandige zijn kunnen zij allebei de uitkering aanvragen. Wanneer u de aanvraag doet, moet u verklaren dat u minstens 1 maand uw activiteiten heeft verminderd (niet onderbreken). De uitkering bedraagt 532,24 EUR per maand (638,69 EUR indien het een kind met een beperking betreft). Als alleenstaande met minstens 1 kind fiscaal ten laste dan bedraagt de uitkering 1.050,00 EUR. Deze uitkering kan u alleen combineren met loon, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof. Deze uitkering kan NIET worden gecombineerd met een andere uitkering van het zelfstandigenstelsel (vb. overbruggingsrecht)

De uitkering voor de maanden juli, augustus en september kan nog worden aangevraagd via uw sociaal zekerheidsfonds tot en met 31 december 2020.

Bron: https://www.liantis.be/nl/tijdelijke-ouderschapsuitkering-voor-zelfstandigen


3. NIEUW: dubbel overbruggingsrecht voor verplicht gesloten ondernemingen (voor de zelfstandige)

De ondernemingen die door de beslissing van de veiligheidsraad van 16 oktober 2020 verplicht zijn te sluiten, kunnen beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht. Het dubbel overbruggingsrecht kan worden aangevraagd voor de maanden oktober en november.

De bedragen die worden toegekend zien er dan uit als volgende:

 • Alleenstaande: 2.583,38 EUR
 • Gezinslast: 3.228,20 EUR

Let op deze maatregel is nog niet officieel goedgekeurd en kan dus ook nog niet worden aangevraagd.


4. Tijdelijke werkloosheid (voor vennootschap)

U kan als werkgever vanaf 1 september 2020 enkel nog gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 december 2020 wanneer u voldoet aan volgende voorwaarden:

Via de website van het VLAIO (zie link hierboven) kan u ook alle voorwaarden consulteren, deze variëren afhankelijk van het paritair comité waar u toe behoort.

Belangrijk in deze is dat u het formulier C106A-corona-HGO per mail bezorgd aan de RVA en dit ten laatste de werkdag voor de 1e schorsingsdag. Let wel als u tot een sector behoort die als hard getroffen wordt beschouwd, hoeft u dit formulier niet in te dienen.

Uiteraard dient u uw werknemers op de hoogte te brengen van de tijdelijke werkloosheid. U moet ook de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen en een ASR aangifte scenario 5 doen.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke werkloosheid (coronavirus), kan u nog tot eind 2020 beroep doen op de tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen – overgangsmaatregel). Deze voorwaarden werden versoepeld en kan u consulteren via volgende website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-om-economische-redenen

voor meer info kan u ook volgende website consulteren https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20201015.pdf


5. NIEUW: Eindejaarspremie personeel (voor vennootschap)

De overheid zal ervoor zorgen dat personeel toch nog een eindejaarspremie zal uitbetaald krijgen. Meer informatie hierover volgt.

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/subsidies/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronamaatregelen/compensatiesteun-voor-ondernemers-na-nieuwe-coronamaatregelen-19-oktober


6. NIEUW: Tijdelijke kwijtschelding RSZ-bijdragen (voor vennootschap)

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/s...

7. NIEUW: Verlenging bestaande uitstelregelingen (voor vennootschap)


8. NIEUW: kwijtschelding BTW decembervoorschot 2020 (voor vennootschap)

Indien u BTW belastingplichtige bent en u kwartaal of maandaangiften indient, dan moet u dit haar geen decembervoorschot betalen op de BTW met betrekking tot de verrichtingen van Q4 2020 of de maand december 2020.


VLAAMSE MAATREGELEN

1. Vlaams beschermingsmechanisme (voor vennootschap

Door de verstrengde coronamaatregelen de afgelopen weken hebben sommige ondernemingen in de maanden augustus en september een serieuze omzetdaling geleden. Om aan deze ondernemingen tegemoet te komen is het Vlaams beschermingsmechanisme in het leven geroepen.

De voorwaarden voor deze premie zijn de volgende:

 • Omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus 2020 tot 30 september 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Let wel indien vorig jaar tijdens deze periode een abnormale omzet werd behaald, kan een andere referentieperiode worden gekozen. U dient dit dan wel te motiveren bij de aanvraag. Indien u verplicht diende te sluiten in deze periode komt u uiteraard ook in aanmerking voor deze premie.

De omzetdaling wordt beoordeeld aan de hand van de verminderde prestaties door de exploitatiebeperkingen, opgelegd door de bevoegde autoriteiten. Het is dus van belang dat de verminderde omzet het resultaat is van minder prestaties en niet van uitgestelde facturatie, in dat geval ontvangt u immers de inkomsten nog (weliswaar later). U kan de omzetdaling aantonen aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties en tijdsregistratie. De omzetdaling moet het direct gevolg zijn van de coronamaatregelen.

 • De onderneming moest recht hebben op de hinderpremie of de compensatiepremie. Indien u geen van beide premies hebt aangevraagd in de afgelopen periode kan u nog steeds het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. U dient dan wel aan te tonen dat uw omzetdaling het rechtstreeks gevolg van de substantiële exploitatiebeperkingen die werden opgelegd door de daartoe bevoegde autoriteiten. Als het omzetverlies niet rechtstreeks het gevolg is van de coronamaatregelen, dan komt u niet in aanmerking. U moet dan ook in de aanvraag motiveren welke maatregel u heeft geschaad en op welke manier deze uw activiteiten beperkten.
 • U dient zelfstandige in hoofdberoep te zijn (in bijberoep dient u een beroepsinkomen te hebben van minimaal 13.993,78 EUR of een inkomen tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en minder dan 80% als loontrekkende tewerkgesteld zijn) of u ben een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en u heeft minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven of u bent een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE.
 • Exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
 • U dient open te zijn en dit uiterlijk op 24 augustus 2020

Let op volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds een premie ontving
 • Ondernemingen die op 1 augustus nog niet actief waren

De premie bedraagt 7,5% van de omzet (exclusief BTW) in de maanden augustus en september 2019, met een maximaal bedrag van 15.000,00 EUR. Als zelfstandige in bijberoep kan u aanspraak maken op 3,75% van de omzet in de maanden augustus en september 2019.

Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht
bedraagt de subsidie eveneens van 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3.000,00 EUR, tenzij u beschikt over een witte kassa.

U kan de aanvraag doen via de website van het VLAIO, via de volgende link: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-het-vlaams-beschermingsmechanisme U kan daar in de rechterbovenhoek een roze knop vinden met “aanvragen”. Via deze link kan u eveneens een handleiding vinden waarbij u scherm per scherm wordt begeleid.

Let op: wij kunnen deze aanvraag niet voor u doen.

Bij de aanvraag zal u een verklaring op eer afleggen in verband met de omzetdaling. U kan echter tot 5 jaar controle krijgen op de toekenning van de premie. Indien nadien blijkt dat u de premie onterecht hebt ontvangen zal u deze moeten terugstorten. Eventueel kan u ook een boete worden opgelegd.

U heeft hiervoor tijd tot en met 15 november 2020.

NIEUW: ook deze premie zal worden verlengd in het licht van de aangescherpte maatregelen. Indien u eveneens een omzetverlies van minstens 10% lijdt in de periode 01/10/2020-15/11/2020 (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) zal u opnieuw deze premie kunnen aanvragen. Let op: dit is nog niet bevestigd en de modaliteiten zijn dus ook nog niet bekend. Het is dus onzeker wat de uitwerking van deze maatregel is. Bron: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme


2. NIEUW: Premie horeca (voor vennootschap)

Horecazaken die de komende 4 weken gedwongen moeten sluiten kunnen aanspraak maken op een premie. Deze premie bedraagt 10% van de omzet die in dezelfde periode in 2019 werd behaald. Let op voor kleine horecazaken bedraagt de maximale toekenning 11.250,00 EUR, voor horecazaken met meer dan 10 werknemers bedraagt het plafond 22.500,00 EUR.

De uitwerking van deze premie wordt momenteel nog overlegd. Deze premie kan dus ook nog niet worden aangevraagd.


Mocht u nog vragen hebben bij één van deze maatregelen, of u wenst meer toelichting bij wat voor uw situatie nog mogelijk is aarzel dan niet om ons te contacteren.

AccountingTeam NV


Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.