WINSTPREMIE: EEN EXTRA MOGELIJKHEID TOT MOTIVATIE VOOR UW WERKNEMERS

03-07-2018

WINSTPREMIE: EEN EXTRA MOGELIJKHEID TOT MOTIVATIE VOOR UW WERKNEMERS

Per 1 januari 2018 is een extra mogelijkheid voorzien door de wetgever, om uw werknemers te motiveren door een nieuw ‘bonussysteem’, genaamd de winstpremie.

In navolging van het zomerakkoord werd de deelname van werknemers in de winst van de onderneming aanzienlijk verbeterd en vereenvoudigd. Het wordt voor ondernemingen mogelijk gemaakt om binnen een voordelig (para)fiscaal regime werknemers een bonus op de verdeelbare winst toe te kennen.

De winstpremie laat werkgevers toe (een deel van) van de winst van de vennootschap aan hun werknemers flexibel uit te keren zonder hen stemrecht binnen de onderneming toe te kennen als aandeelhouder. De invoering van het systeem van de winstpremie verloopt relatief eenvoudig. Enkel de vennootschappen die onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting komen in aanmerking.

De winstpremie moet worden toegekend aan alle werknemers.

Er zijn twee mogelijke manieren voor het bepalen van de winstpremie: de identieke winstpremie (gelijk voor iedereen) en de gecategoriseerde winstpremie, welke een onderscheid kan maken op basis van objectieve criteria zoals bijvoorbeeld anciënniteit, weddeschaal etc (de differentiatie tussen de werknemers maximaal een schaal van 1 tot 10)

Beide soorten van winstpremie zijn onderworpen aan formele vereisten en verslaggeving, ieders op een andere manier.

De algemene voorwaarden zijn:

  • Toekenning van een deel van de winst als bonus vanaf 01/01/2018, op basis van winst van het boekjaar met vroegste afsluitdatum 30/09/2017
  • Collectief, niet op basis van individuele prestaties van de werknemer
  • Het kan gaan om een percentage van het loon of een vast bedrag. Indien het gaat over een percentage, moet de berekening nauwkeurig worden uitgewerkt.
  • Niet ter vervanging van een bestaand loon
  • Niet-recurrent: geen automatische toekenning voor volgende boekjaren
  • Er is een begrenzing op 30% van de totale brutoloonmassa
  • Cumul met niet-recurrente resultaat gebonden voordelen op basis van cao nr.90 mogelijk
  • De premie komt niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding

Sociale zekerheid

De werkgever is geen bijdrage verschuldigd gezien de winstpremie niet wordt aanzien als loonbestanddeel. De werknemer zal een solidariteitsbijdrage moeten afdragen van 13,07%.

Fiscaal

De winstpremie wordt onderworpen aan een bevrijdende belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met inkomstenbelasting) gezien het om een systeem van winstdeling gaat, en geen beroepsinkomen betreft.

Ze dient ook vermeld te worden in de aangifte personenbelasting (waardoor tevens gemeentebelasting verschuldigd wordt).

In de vennootschapsbelasting is de winstpremie een verworpen uitgave en wordt ze dus belast.

Conclusie

De winstpremie is financieel een bijzonder interessant systeem om de werknemer te belonen, naast de warrant, de niet-recurrente resultaat gebonden voordelen conform cao nr. 90.

Mocht u vragen hebben over alle concrete voorwaarden en formaliteiten, aarzel niet ons te contacteren.

Verder verwijzen we u graag rechtstreeks naar de website van de overheid waarin u de desbetreffende wetgeving meer in detail kan terugvinden :

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=47382


Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde documenten of informatie via website, mail of brief, worden slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een accountant/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.