Een spaarpotje voor de oude dag...

03-06-2018

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen gaat van kracht op 1 juli 2018

Begin februari 2018 werd het wetsontwerp inzake de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen goedgekeurd.

Een zelfstandige kan reeds een vrij aanvullend pensioen opbouwen (VAPZ), beperkt tot 8,17 % van het netto belastbaar beroepsinkomen en maximum 3.187,04 EUR per jaar (3.666,85 EUR voor sociaal VAPZ). Voor zelfstandigen die werken in een vennootschap, was er nog een extra mogelijkheid tot pensioenopbouw voorzien, via de Interne Pensioen Toezegging (IPT).

De nieuwe regeling schept een mogelijkheid voor zelfstandigen zonder een vennootschap om via de POZ, ook een extra spaarpot op te bouwen voor de oude dag, met inwerkingtreding op 1 juli 2018.

Een POZ afsluiten is mogelijk voor een zelfstandige actief als natuurlijk persoon (ook in bijberoep), een meewerkend echtgenoot of helper van een zelfstandige. Het netto belastbaar beroepsinkomen voor een zelfstandige in bijberoep moet wel boven 13.550,50 EUR per jaar bedragen.

Bedrijfsleiders worden uitgesloten, gezien zij deze mogelijkheid reeds hebben via IPT.

In de overeenkomst moet de pensioenleeftijd van de zelfstandige worden vermeld, die niet lager mag zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd. Vanaf het ogenblik dat men pensioen aanvraagt of de wettelijke pensioenleeftijd is bereikt, wordt de POZ uitbetaald zoals bij een andere groepsverzekering.

Het kapitaal van de POZ kan ook bij (vroegtijdig) overlijden van de zelfstandige worden uitgekeerd.

De fiscale gevolgen van de POZ zijn:

  • De stortingen in POZ worden niet in mindering gebracht van het inkomen van de zelfstandige, in tegenstelling tot VAPZ waardoor deze stortingen geen invloed hebben op de sociale bijdragen
  • De som van het wettelijk pensioen, VAPZ en POZ-pensioen mag - omgerekend naar een jaarlijkse rente - niet hoger zijn dan 80 % van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar van uw loopbaan als zelfstandige. Verliezen worden ook meegeteld. Er bestaat evenwel nog onduidelijkheid over deze begrenzing, zoals bij het geval is bij de meeste nieuwe regelingen
  • Er geldt een belastingvermindering van 30 % alsook een besparing op de gemeente belasting
  • Er wordt een premietaks van 4,4% geheven, wat niet verschuldigd is bij VAPZ
  • Bij uitkering van de POZ is een RIZIV bijdrage verschuldigd van 3,55%, wordt een solidariteitsbijdrage van maximum 2% aangerekend en is een afzonderlijk belastingtarief van 10% + gemeentebelasting van toepassing
  • De POZ wordt belegd in een tak 21 of 23: er kan dus meer risico genomen worden, indien gewenst.

Ten slotte is het , net zoals bij IPT, bij POZ ook mogelijk om een ‘backservice’ aan te leggen over de voorbije jaren als inhaalmanoeuvre . Deze mogelijkheid geldt wel pas vanaf 2018 dus zal de eerste jaren dode letter blijven. Vastgoedfinanciering kan ook worden voorzien in de POZ .

We kunnen besluiten met te stellen dat een POZ enkel moet worden aangewend, nadat het (sociaal) VAPZ is volstort, een individueel pensioensparen (fiscaal voordelig in PB) is afgesloten en er nog kapitaal over is om extra pensioenopbouw te verzekeren.

Ons inziens is het overigens pas nuttig vanaf 30.000 EUR netto belastbaar inkomen per jaar.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde documenten of informatie via website, mail of brief, worden slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een accountant/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.