WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

09-05-2018

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht

In de vorige nieuwsbrief hebben we u de wijzigingen van het erfrecht toegelicht, die vanaf september 2018 van kracht zullen zijn. Ook het huwelijksvermogensrecht zal aangepast worden, zoals beslist op de ministerraad van 1 december 2017.
De definitieve wetteksten moeten nog gestemd worden, maar wij willen u al enkele punten van de nieuwe regelgeving meegeven.

In de drie de huwelijksvermogensstelsels die er in België bestaan, zijn er wijzigingen op til, die vooral de solidariteit tussen de echtgenoten willen vergroten en een rechtvaardiger evenwicht tussen de echtgenoten wil creëren. Op die manier zou meer bescherming geboden worden bij de ontbinding van het huwelijk door overlijden of echtscheiding

Wettelijk stelsel ( dikwijls bij gebreke aan huwelijkscontract)

Dit stelsel houdt in dat de echtgenoten beide een “eigen vermogen” hebben (vermogen van voor het huwelijk of ingevolge schenking of erfenis verkregen) en een “gemeenschappelijk vermogen” (vermogen opgebouwd na het huwelijk, zoals inkomsten van eigen goederen, beroepsinkomsten etc.). In de nieuwe regelgeving probeert men het onderscheid tussen wat eigen is en wat gemeenschappelijk is, verder uit te werken zodat dit minder discussies met zich zou meebrengen.

Wijzigingen:

  • Aandelen, cliënteel en beroepsgoederen : het eigendomsrecht van deze goederen blijft eigen, maar de economische waarde die tijdens het huwelijk wordt gerealiseerd, komt terecht in het gemeenschappelijk vermogen (tenzij het huwelijkscontract hiervan afwijkt).
    Hierdoor zal de waarde van de eigen beroepsgoederen en aandelen op het ogenblik van de ontbinding door overlijden of echtscheiding toch moeten worden bepaald om na te gaan welke verrekening moet gebeuren.De echtgenoot die bij ontbinding de goederen of aandelen in zijn “eigen vermogen” aanhoudt, is dus, indien er een meerwaarde is ontstaan tijdens het huwelijk, toch een vergoeding verschuldigd aan de andere echtgenoot.
  • Individuele levensverzekeringen: mogelijkheid om te bepalen wat de uitkering zal zijn bij uitbetaling tijdens het huwelijk, bij echtscheiding en overlijden
  • Vergoedingen voor schade of bij arbeidsongeval: er wordt een onderscheid gecreëerd tussen de vergoeding voor persoonlijke ongeschiktheid, die in het eigen vermogen van de echtgenoot blijft, en economische ongeschiktheid, wat een inkomen van de gemeenschap wordt

Het stelsel van scheiding der goederen

De echtgenoten hebben ieder een “eigen vermogen” en er is geen “gemeenschappelijk” vermogen.

Wijzigingen:

  • Verrekening van aanwinsten: gezien één van de echtgenoten in veel situaties economisch sterker is dan de andere, kan bij de opmaak van het huwelijkscontract een clausule voorzien worden wat de economisch ‘zwakkere’ echtgenoot bij de ontbinding van het huwelijk als vergoeding kan krijgen. Het gaat meestal om een percentage van het eigen vermogen. Dit om de gelijkheid tussen de echtgenoten te beschermen.
  • Rechterlijke billijkheidscorrectie: als er een oneerlijke situatie is, bijvoorbeeld wanneer de ene echtgenoot alleenverdiener is, en de andere thuis blijft om de zorgen van de kinderen en het huishouden op zich te nemen. Bij de echtscheiding kan de thuisblijvende echtgenoot dan een vergoeding vorderen via de rechter van maximaal 1/3 van de inkomsten van de ex-partner.

Door deze wijzigingen blijft het risico van de beroepsactiviteit bij de zelfstandige echtgenoot, maar er wordt dus meer solidariteit gecreëerd.

Hoe de Vlaamse regering en Vlabel op deze nieuwe wetgeving zal reageren, moet nog afgewacht worden: er zijn immers initiatieven genomen om het verrekening beding in een huwelijkscontract fiscaal af te straffen.

Huwelijkscontract waarbij een (grotere) gemeenschap wordt gecreëerd

Men kan ook kiezen om juist grotere gemeenschap tussen echtgenoten te creëren dan voorzien in het wettelijk stelsel. De belangrijkste wijziging hier is dat men in een aankoopakte van een onroerend goed door samenwoners, een ‘anticipatieve’ inbreng kan opnemen. Wanneer de samenwoners dan zouden huwen, komt het goed in de huwgemeenschap terecht, zonder extra notariële akte.


Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde documenten of informatie via website, mail of brief, worden slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Noch de verzending noch de ontvangst van dit materiaal creëert een accountant/cliënt-relatie tussen de zender en de ontvanger. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.