Meerwaarden op aandelen vanaf 2018

20-11-2017

Meerwaarden op aandelen vanaf 2018

Meerwaardenop aandelen vanaf 2018 belast binnen vennootschappen

Volgens het huidig stelsel worden meerwaarden op aandelen die kleine vennootschappen realiseren, vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat die aandelen meer dan 1 jaar in het bezit zijn van de vennootschap. Indien de meerwaarde binnen het jaar wordt gerealiseerd, is er een afzonderlijke taxatie van toepassing van 25,75 %. Voor aandelen van grote ondernemingen werd nog een ander stelsel gehanteerd.

Vanaf 2018 wordt de algemene regel dat meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een vennootschap worden belast aan het gewone tarief Vennootschapsbelasting. 
Er is enkel nog een vrijstelling indien de deelneming minstens 10 % vertegenwoordigt in het kapitaal van de betreffende onderneming, of een aanschaffingswaarde heeft van € 2.500.000.
 Deze nieuwe wetgeving zal vermoedelijk ook van toepassing zijn op aandelen die reeds in bezit waren van de vennootschap voor deze nieuwe wet van kracht wordt.

Het potentieel rendement op beleggingen in aandelen binnen vennootschappen wordt daardoor sterk verminderd.

Er blijven echter nog wel beleggingen mogelijk onder de vrijstellingsregeling, zoals beleggingen in DBI Beveks en Private Privaks.

Men zou zich de vraag kunnen stellen of het dan loont om nu nog in 2017 de beleggingen in aandelen binnen uw vennootschap te verkopen, zodat de meerwaarde met vrijstelling van belasting kan worden “vastgeklikt”. We stellen vast dat dit meermaals wordt geadviseerd, om dan deze beleggingen nadien om te zetten in beleggingen die vrijgesteld blijven (zoals DBI Beveks) voor zover deze langer dan 1 jaar in bezit blijven. 

Er bestaat echter nog wat onduidelijkheid wanneer deze wetgeving in werking zou treden: vanaf 1 januari 2018, of met terugwerkende kracht vanaf de datum van bekendmaking van de maatregel (eind oktober 2017). Enige voorzichtigheid is dus aangewezen. We houden de berichten hierover nauwlettend in het oog.

Disclaimer
De door AccountingTeam aangeleverde tekst worden slechts voor informatiedoeleinden aangeboden, en dient gelezen te worden in de tijdsgeest, november 2017, met name voordat de definitieve wetgeving gestemd is. Dit artikel vormt geen juridisch of ander professioneel advies en de lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst concreet juridisch advies in te winnen. De tekst mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt, elk ander gebruik is verboden. AccountingTeam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.