Detachering in de EU

10-09-2017

Detachering in de EU

Detachering is het tijdelijk uitvoeren van taken door een werknemer of zelfstandige in het buitenland. Het is een buitenlandse tewerkstelling voor een langere opeenvolgende periode, waarbij men ook naar het gastland van tewerkstelling verhuist.

Het begrip detachering moet onderscheiden worden van grensarbeid, waarbij men in het ene land werkt en het andere woont, en men ten minste één keer per week naar huis gaat.

Indien een werknemer in een land van de Europese Unie wordt tewerk gesteld, gelden de arbeids- en loonvoorwaarden van het land van tewerkstelling, bijvoorbeeld verlofdagen en arbeidsduur. Hiervan wordt afgeweken als deze rechten ‘beter’ zijn in het land van de gewoonlijke tewerkstelling, of indien het gastland heeft beslist dat de regels van het thuisland moeten worden gevolgd bij een detachering van minder dan 1 maand.

De sociale zekerheid blijft echter behouden in het land waar hij gewoonlijk tewerkgesteld is, indien de detachering niet meer dan 24 maanden duurt.

Bijvoorbeeld: Belgische werknemer wordt voor 3 maanden gedetacheerd naar Frankrijk. De Franse werkweek van 35 uren is van toepassing en hij blijft onderworpen aan de sociale zekerheid van België.

Voor zover de detachering plaatsvindt binnen de EU is er geen werkvergunning nodig. Eventuele beroepskwalicaties moeten, behoudens enkele uitzonderingen waarvoor een schriftelijke verklaring nodig is, niet bewezen worden.

Bij een detachering van een Belgische werknemer naar een ander land moet een formulier A1 bij de RSZ worden aangevraagd zodat men van de sociale zekerheid van België kan blijven genieten. Eveneens moet de mutualiteit op de hoogte worden gesteld van de detachering, zodat men recht heeft op gezondheidszorg in het gastland.

Het is heel belangrijk om voorafgaand aan de detachering van een werknemer binnen de EU, de regelgeving na te kijken in zowel het land van gewoonlijke tewerkstelling alsook in het land van detachering. Immers, elk land heeft zijn eigen procedures en regels, waaronder meldingsplicht, medisch attest etc.

Voor zelfstandigen gelden minder formaliteiten en regels. Bij een detachering van een zelfstandige naar een land van de EU voor minder dan 24 maanden, moet een formulier A1 bij de RSVZ worden aangevraagd om onder de sociale zekerheid te blijven van België, het land van gewoonlijke tewerkstelling. Bovendien moet het gaan om een ‘gelijkaardige’ activiteit die men in het buitenland gaat uitvoeren, en moet men al enige tijd in België actief geweest zijn als zelfstandige.

Als u beslist om een tijd in het buitenland te gaan werken als werknemer of zelfstandige, kan u zich best goed informeren zodat alle formaliteiten zeker in orde zijn.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.