De bezoldigingstheorie: nieuwe arresten hof van cassatie

07-02-2017

De bezoldigingstheorie: nieuwe arresten Hof van Cassatie

Het is een wederkerend onderwerp in onze nieuwsbrief: de "bezoldigingstheorie" en de aftrekbaarheid van de kosten. In oktober 2016 heeft het Hof van Cassatie nogmaals zijn visie versterkt en bevestigd in nieuwe arresten.

Kort gezegd betekent de bezoldigingstheorie dat kosten slechts fiscaal aftrekbaar zijn, voor zover de vennootschap kan aantonen dat er werkelijk geleverde prestaties aan te grondslag liggen, die dienen om belastbare inkomsten te genereren.

We herhalen en zeggen niets nieuw dat kosten, in het algemeen, slechts fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomsten wanneer ...

  • ze werkelijk gedragen zijn en dit aangetoond worden door bewijsstukken;
  • ze gedragen zijn in de loop van het jaar waarvoor de fiscale aftrek wordt gevraagd;
  • ze besteed zijn om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden

U moet het bewijs leveren dat aan alle voorwaarden voldoen werd.

Het is daarbij overigens niet relevant, volgens het Hof, of de kosten verband houden met het statutair doel van de vennootschap, echter enkel of zij hebben bijgedragen aan het genereren van belastbare inkomsten.

Nu werd een bijkomende vraag gesteld, met name of kosten, die verband houden met de verloning van de bedrijfsleider, altijd aftrekbaar zijn als er een voordeel alle aard wordt aangerekend aan die bedrijfsleider.

Deze stelling werd echter afgewezen door het Hof van Cassatie. Het Hof stelt dat steeds de feiten moeten worden beoordeeld, en er dus geen automatische aftrek volgt.

Bijvoorbeeld: een vennootschap koopt een weekendverblijf aan, en stelt dit ter beschikking aan de zaakvoerder als vergoeding voor diens prestaties. Hij wordt belast voor privaat gebruik middels een voordeel alle. De kosten van de weekendwoning worden in mindering gebracht van het resultaat van de vennootschap. Dat gaat dus niet automatisch op…

Kosten die verbonden zijn uit een voordeel alle aard, zijn volgens het Hof van Cassatie, enkel aftrekbaar indien het toegekende voordeel een tegenprestatie levert voor prestaties van de bedrijfsleider in de vennootschap.

En bovendien moeten de kosten in verhouding staan tot omvang van de bezoldiging in geld en in natura van de bedrijfsleider. Het is dus niet zo dat er geen kosten meer in aftrek mogen worden genomen, maar wel dat het gezond verstand moet gebruikt worden, en enige voorzichtigheid is wel aan te raden.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.