Bestemmingsdocument

03-11-2016

Bestemmingsdocument

Vanaf 1 juli 2016 is er een administratieve vereenvoudiging van toepassing voor de bewijsvoering omtrent de toepassing van een intracommunautaire levering volgens art. 39bis BTW WB. Dat artikel gaat als volgt: De levering van goederen die door of voor rekening van de leverancier of de koper vanuit België worden verzonden of vervoerd ter bestemming van een andere lidstaat, waar de koper ertoe gehouden is de intracommunautaire verwerving van de goederen aan de belasting te onderwerpen, is vrijgesteld van BTW.

Een belangrijke voorwaarde voor deze vrijstelling is dus het bewijs dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Dat kan gaan om vervoerfacturen, vervoerbewijzen, contracten, maar het meest sluitend is een ondertekend transport document, beter gekend als een CMR. Indien het vervoer dus gebeurt voor rekening van de verkoper, is er geen probleem.. Het is echter moeilijk voor de verkoper om dit te bewijzen als de koper zelf het vervoer geregeld heeft.

Het bestemmingsdocument is eigenlijk een 'attestatie dat de goederen in het bezit zijn van de koper in een andere lidstaat', welk het bewijs van vervoer vervangt.

De koper mag binnen zijn organisatie een persoon aanduiden, die, op voorhand, de leverancier schriftelijk inlicht over zijn identiteit en hoedanigheid. Het bestemmingsdocument dient te worden geattesteerd binnen de drie maanden na het verstrijken van de verkoop.

Verplichte vermeldingen:

  • Gegevens van de leverancier (naam, adres, BTW-nummer);
  • Gegevens van de koper (naam, adres, BTW-nummer);
  • Bevestiging van de aankomst van de goederen (lidstaat, stad, gemeente);
  • Bevestiging van het tijdstip van aankomst (maand en jaar);
  • De periode waarop het document betrekking heeft, de leveringen mogen gegroepeerd worden per kwartaal;
  • Een verwijzing naar de factuur, of een ander document dat naar de factuur linkt (bestelbon);
  • Een beschrijving van de goederen, alsook de prijs in euro.

Het bestemmingsdocument geldt, samen met de verkoopfactuur en het betalingsbewijs, als weerlegbaar vermoeden van een intracommunautaire levering. Indien de verkoper het vervoer organiseert, dient ook het transportdocument nog voorgelegd te worden. Het bestemmingsdocument dient te worden ondertekend door de koper, of zijn vertegenwoordiger. De verkoper kan per levering kiezen om gebruik te maken van het bestemmingsdocument.

De verkoper moet ook steeds zijn intracommunautaire leveringen in een intracommunautaire aangifte opnemen.

De invoering van het bestemmingsdocument is een serieuze vereenvoudiging op vlak van bewijsvoering van de intracommunautaire levering, maar let wel, het staat de fiscus vrij om nog andere documenten op te vragen om de echtheid van het transport te controleren.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.