Nachtarbeid voor E-commerce

16-08-2016

Nachtarbeid voor E-commerce

In België kan je niet zomaar in elke sector nachtarbeid verrichten. De algemene regel verbiedt eigenlijk elke vorm van arbeid tussen 20 en 6 uur. Elke uitzondering wordt bij wet bepaald.

Maar gezien de sterke opmars van het 'online' shoppen, en het gegeven dat wordt uitgegaan van een voortdurende bereikbaarheid, was het noodzakelijk dat er ook voor e-commerce een regeling omtrent nachtarbeid werd voorzien. Vandaar het KB van 13 maart 2016, waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de distributiesector.

De werkgever dient evenwel een wettelijke procedure na te leven, volgens artikel 38 van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Het arbeidsreglement dient te worden gewijzigd, wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming is, of er moeten onderhandelingen worden gevoerd op ondernemingsniveau en vervolgens dient een ondernemings-cao te worden opgesteld, die wordt ondertekend door alle werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging.

Bijkomend moeten de onderhandelingen betrekking hebben op:

  • Het bepalen en oplijsten van welke activiteiten en functies onder de e-commerce activiteiten vallen;
  • Welke vorm van nachtarbeid nodig is om de e-commerce activiteiten in de betrokken onderneming te ontwikkelen;
  • Het soort contracten, het arbeidsregime en het uurrooster van de werknemers tewerkgesteld in het kader van de e-commerce activiteiten;
  • De omkadering betreffende studentenarbeid.

Disclaimer

De door AccountingTeam aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.