Artikelen door

Corona: update april 2021 – steunmaatregelen…

Wij hebben u reeds verscheidene malen een update bezorgd betreffende de ondersteuningsmaatregelen die van toepassing zijn gedurende de coronacrisis. Bij deze wensen wij u een kort overzicht te geven van nieuwigheden inzake de ondersteuningsmaatregelen. 1. Globalisatiemechanisme Dit mechanisme biedt financiële ondersteuning aan de ondernemingen die in de periode 1 april 2020 – 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% en een boekhoudkundig verlies hebben geleden omwille van de coronamaatregelen. De onderneming is een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht die voor 2019 een jaarrekening heeft neergelegd en in 2020 een jaarrekening tijdig zal neerleggen. De vereniging of stichting moeten een economische activiteit uitoefenen. De premie kan worden aangevraagd door ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief waren. De premie kan niet worden aangevraagd door eenmanszaken. Verder zijn volgende voorwaarden van toepassing: een actieve […]

Corona: telewerk nog steeds verplicht…

Het laatste overlegcomité heeft weer voor opschudding gezorgd. Eén van de laatste beslissingen die werd genomen betreft de verplichte registratie van werknemers die niet kunnen thuiswerken. Het telewerk is nog steeds verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten en voor alle werknemers. Er is een uitzondering voorzien voor de werknemers die omwille van de aard of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien het telewerk niet kan worden toegepast is het vanzelfsprekend dat alle regels in verband met social distancing dienen te worden nageleefd. Op 25 maart 2021 werd er beslist om de verplichting tot telewerken uit te breiden met een verplichting tot registratie van de werknemers. Voor wie is dit bedoeld? Dit houdt in dat elke werkgever, ongeacht de sector, elke maand een aantal gegevens dient mee te delen aan de RSZ, met name: Het […]

Nieuw rekeningnummer

Vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen betaalt u voortaan op een nieuw rekeningnummer U zal merken dat op het aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners vennootschappen een nieuw rekening nummer staat. Merk op dat u voortaan moet betalen op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054. Dit rekeningnummer zal u in de komende periode meer zien terugkomen. Het lijkt de bedoeling te zijn dat op een moment alle fiscale schulden daarop betaald moeten worden. U kan deze aanslagbiljetten online betalen via MyMinfin! Dat is altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling. Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, of wenst u verdere toelichting hieromtrent, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Investeerde uw onderneming in veilig en ecologisch transport?

Steeds meer transportfirma’s investeren in verkeersveilige en ecologische vrachtwagens. Uiteraard is de Vlaamse Overheid hier héél tevreden over en als aanmoediging kan u dan ook genieten van financiële steun voor deze investeringen. Indien uw onderneming investeerde in een verkeersveilig en ecologisch vrachtwagenpark van +3,5 ton voor minstens 1000,00 euro, dan kan u tot 17 december 2020 een subsidieaanvraag indienen voor “veilig en ecologisch transport”. De financiële steun kan tot 5000,00 euro per vrachtwagen oplopen. Let er wel op dat subsidie enkel geldt voor investeringen van de afgelopen 3 jaar. Indien uw onderneming een investering in een lichte vracht op CNG of LNG overweegt, dan kan u als ondernemer een ecologiepremie+ aanvraag indienen, deze subsidieaanvraag dient wel ingediend te worden alvorens de uitvoering hiervan plaatsvindt. Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, of wenst u verdere toelichting hieromtrent, aarzel dan zeker […]

Kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen…

Wanneer werknemers of bedrijfsleiders hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen zij hiervoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever heeft dan de keuze om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of een forfaitaire vergoeding toe te kennen. Daarvoor kan hij zich baseren op de vergoeding die is uitgewerkt voor federale ambtenaren. Jaarlijks wordt de kilometervergoeding aangepast aan de hand van de gezondheidsindex. Ook voor de periode 01/07/2020 – 30/06/2021 is deze vergoeding geïndexeerd. De kilometervergoeding bedraagt dan ook voor deze periode 0,3542 EUR en is van toepassing op elk voertuig (zonder uitzondering). Alhoewel deze forfaitaire vergoeding in eerste instantie van toepassing is op federale ambtenaren, kunnen werknemers uit de privé-sector er dus ook beroep op doen. In dat geval is de kilometervergoeding vrij van belasting en van sociale bijdragen. Noteer evenwel dat ook hier de “40-dagenregel” in […]

Verhoogde investeringsaftrek 2020

De wet van 15 juli 2020 houdende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID 19 pandemie, beter bekend als de Corona III wet, bevat onder andere een wijziging van het regime van de investeringsaftrek als volgt: De aftrek wordt verhoogd naar 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit. De activa moeten tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk worden verkregen of tot stand gebracht. De overdracht van de investeringsaftrek voor activa verworven in 2019 wordt uitgebreid naar 2021 (moest er onvoldoende winst zijn in 2020). Wat is deze investeringsaftrek nu juist ? Het betreft een fiscale maatregel ter ondersteuning van investeringen door vrijstelling van een gedeelte van de belastbare winst in functie van de gedane investeringen. Het standaardpercentage bedroeg 8 %, en voor sommige investeringen of periodes werd dit in het verleden verhoogd. Het is […]

Steunmaatregelen voor de cultuur- & evenementensector

We hebben u reeds verschillende nieuwsbrieven bezorgd met betrekking op de verscheidene premies die reeds werden toegekend naar aanleiding van de coronacrisis. Met deze nieuwsbrief wensen wij u meer specifiek te informeren over de premies met betrekking op de ondernemers in de cultuur en evenementensector. Cultuur coronapremie De cultuur coronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500,00 EUR voor de ondernemers in de cultuursector die momenteel niet kunnen genieten van andere federale en regionale premies, doch schade hebben geleden door de coronacrisis. De premie is bedoeld voor de ondernemers die momenteel naast de verscheidene premies hebben gegrepen. De premie staat open voor alle natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Voor werknemers zijn dit de volgende: Woonplaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad In de eerste jaarhelft van 2020 actief […]

Bescherm uw gezinswoning tegen professionele schuldeisers

In het geval uw privévermogen niet afgescheiden is van uw zakelijk vermogen, bestaat de kans dat u privé wordt aangesproken voor zakelijke schulden. Professionele schuldeisers zouden zich dan kunnen verhalen op uw privévermogen, waaronder uw gezinswoning, ingevolge schulden ontstaan in het kader van uw beroepsactiviteit. Hierbij denken we vooreerst aan de zelfstandige in de eenmanszaak. Om zijn privévermogen te beschermen kan de zelfstandige in de eerste plaats kiezen voor het oprichten van een vennootschap die een aparte (rechts)persoon uitmaakt en bijgevolg een apart vermogen heeft. In dit geval is niet de zelfstandige maar wel de vennootschap gehouden met heel haar vermogen om de verbintenissen na te komen en de schulden ontstaan in het kader van de beroepsactiviteit te voldoen. Echter in bepaalde vennootschapsvormen zijn de vennoten/aandeelhouders persoonlijk en hoofdelijk gehouden met hun privévermogen. Hierbij denken we aan de VOF en CommV. Daarnaast is de […]

Corona: update van de steunmaatregelen…

Wij wensen u graag meer informatie te verschaffen over de aanvullende ondersteuningspremie die sinds kort kan worden aangevraagd (let op : deadline 15 augustus 2020) Deze premie dient ter ondersteuning van de ondernemers die tijdens de lockdown open zijn gebleven of na de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn heropgestart en een omzetdaling van minstens 60% hebben. Zowel ondernemingen die verplicht moesten sluiten, als deze die niet verplicht moesten sluiten kunnen dus een beroep doen op de ondersteuningspremie. De ondernemingen die verplicht moesten sluiten en een beroep konden deden op de hinderpremie moeten hun zaak hebben heropend en geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad. De ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten en een beroep konden doen op de gewone compensatiepremie moeten worden geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% in […]

Herstelplan voor de vlaamse bedrijven…

Naast de maatregelen die die overheid heeft genomen zoals de hinderpremies en de compensatiepremie om ondernemingen op korte termijn financieel te ondersteunen, stelt de Vlaamse regering een herstelplan voor dat erop gericht is om de solvabiliteit van de Vlaamse bedrijven te waarborgen, om zo de crisis te overbruggen. Het herstelplan omvat de volgende maatregelen: Waarborgen: de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) versoepelt de manier waarop ze waarborgen toekennen aan ondernemingen zodat het eenvoudiger wordt om een lening bij de bank te kunnen afsluiten. Er is een budget voorzien van 100 miljoen euro voor waarborgen voor overbruggingskredieten, 300 miljoen euro voor waarborgen voor nieuwe kredieten en via Gigarant voor 3 miljard euro aan waarborgen voor zware financieringsdossiers. Welvaartsfonds: Dit fonds zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen met een looptijd van minstens 4 jaar aan Vlaamse ondernemingen. De overheid zal het fonds financieren met […]