Artikelen door

Benieuwd naar de nieuwe fiscaliteit van buitenlands vastgoed?

Wat? Belgische rijksinwoners die een buitenlands vastgoed bezitten, dienen dit jaar een bijzondere aangifte te doen aan het kadaster, in concreto aan de Cel Buitenlands KI. Dit is een aangifteverplichting die uiterlijk 31/12/2021 moet gebeuren. De volgende situaties kunnen zich voordoen: Indien u in uw vorige aangiftes personenbelasting dit buitenlands vastgoed hebt opgenomen, zal u hiervan een schrijven ontvangen per post, of meer waarschijnlijk digitaal via E-box – welke u kan terugvinden onder : be – “mijn documenten” onder de benaming : “Formulier voor aangifte van een goed in het buitenland”. Stel dat u wel een eigendom in het buitenland bezit, en in het verleden niet opgenomen heeft in de aangifte, dient u spontaan aangifte te doen. Het risico bestaat dan wel dat dit aanleiding geeft op een wijziging van uw aangifte personenbelasting van de laatste 3 jaar. De kans […]

Het aanscherpen van kennis geeft als voordeel een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Het volgen van opleidingen is en blijft een belangrijk punt in uw carrière en zeker in dat van uw werknemers. Door het volgen van opleidingen blijft men op de hoogte van de laatste stand van zaken en wordt de kennis aangescherpt, zodat er met voldoende kennis van zaken kan worden  gehandeld. Ook de federale regering heeft dit ingezien, zodoende hebben zij beslist om het volgen van opleidingen optimaal aan te moedigen. Dit willen zij doen door de bedrijfsvoorheffing voor opleidingen gedeeltelijk vrij te stellen. Het zijn de werkgevers uit de privésector die aanspraak kunnen maken op deze vrijstelling indien één of meerdere werknemers, die ten minste 6 maanden bij hen tewerkgesteld zijn een minimum aantal dagen opleiding volgen en dit binnen een beperkte periode. Om dit beter te begrijpen kan u volgend overzichtje gebruiken: Wie? Aantal dagen opleiding? Termijn? Werkgevers […]

Disclamer: gebruik Personenbelastingcheck

ALGEMEEN – De Personenbelastingcheck wordt uitgevoerd door AccountingTeam NV Volgende voorwaarden kunnen ten allen tijde door AccountingTeam NV aangepast en gewijzigd worden. Bij ingebruikname van deze tool gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden: TOEGANG TOT DE TOOL – AccountingTeam NV biedt u (hierna: Klant) toegang tot deze tool met het oogmerk de dienstverlening met betrekking tot de aangifte van de personenbelasting efficiënter en toegankelijker te maken. Deze tool kan enkel gebruikt worden door klanten van AccountingTeam NV. Door gebruik te maken van de tool, wordt u geacht deel uit te maken van het klantenbestand en zijn alle gebruikelijke voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van het systeem verklaart de Klant de volgende zaken: De Klant verklaart dat de hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld. De Klant verklaart dat hij/zij alle gegevens waar hij/zij kennis over […]

Corona: update april 2021 – steunmaatregelen…

Wij hebben u reeds verscheidene malen een update bezorgd betreffende de ondersteuningsmaatregelen die van toepassing zijn gedurende de coronacrisis. Bij deze wensen wij u een kort overzicht te geven van nieuwigheden inzake de ondersteuningsmaatregelen. 1. Globalisatiemechanisme Dit mechanisme biedt financiële ondersteuning aan de ondernemingen die in de periode 1 april 2020 – 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% en een boekhoudkundig verlies hebben geleden omwille van de coronamaatregelen. De onderneming is een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht die voor 2019 een jaarrekening heeft neergelegd en in 2020 een jaarrekening tijdig zal neerleggen. De vereniging of stichting moeten een economische activiteit uitoefenen. De premie kan worden aangevraagd door ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief waren. De premie kan niet worden aangevraagd door eenmanszaken. Verder zijn volgende voorwaarden van toepassing: een actieve […]

Corona: telewerk nog steeds verplicht…

Het laatste overlegcomité heeft weer voor opschudding gezorgd. Eén van de laatste beslissingen die werd genomen betreft de verplichte registratie van werknemers die niet kunnen thuiswerken. Het telewerk is nog steeds verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten en voor alle werknemers. Er is een uitzondering voorzien voor de werknemers die omwille van de aard of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien het telewerk niet kan worden toegepast is het vanzelfsprekend dat alle regels in verband met social distancing dienen te worden nageleefd. Op 25 maart 2021 werd er beslist om de verplichting tot telewerken uit te breiden met een verplichting tot registratie van de werknemers. Voor wie is dit bedoeld? Dit houdt in dat elke werkgever, ongeacht de sector, elke maand een aantal gegevens dient mee te delen aan de RSZ, met name: Het […]

Nieuw rekeningnummer

Vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen betaalt u voortaan op een nieuw rekeningnummer U zal merken dat op het aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners vennootschappen een nieuw rekening nummer staat. Merk op dat u voortaan moet betalen op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054. Dit rekeningnummer zal u in de komende periode meer zien terugkomen. Het lijkt de bedoeling te zijn dat op een moment alle fiscale schulden daarop betaald moeten worden. U kan deze aanslagbiljetten online betalen via MyMinfin! Dat is altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling. Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, of wenst u verdere toelichting hieromtrent, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Investeerde uw onderneming in veilig en ecologisch transport?

Steeds meer transportfirma’s investeren in verkeersveilige en ecologische vrachtwagens. Uiteraard is de Vlaamse Overheid hier héél tevreden over en als aanmoediging kan u dan ook genieten van financiële steun voor deze investeringen. Indien uw onderneming investeerde in een verkeersveilig en ecologisch vrachtwagenpark van +3,5 ton voor minstens 1000,00 euro, dan kan u tot 17 december 2020 een subsidieaanvraag indienen voor “veilig en ecologisch transport”. De financiële steun kan tot 5000,00 euro per vrachtwagen oplopen. Let er wel op dat subsidie enkel geldt voor investeringen van de afgelopen 3 jaar. Indien uw onderneming een investering in een lichte vracht op CNG of LNG overweegt, dan kan u als ondernemer een ecologiepremie+ aanvraag indienen, deze subsidieaanvraag dient wel ingediend te worden alvorens de uitvoering hiervan plaatsvindt. Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, of wenst u verdere toelichting hieromtrent, aarzel dan zeker […]

Kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen…

Wanneer werknemers of bedrijfsleiders hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen zij hiervoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever heeft dan de keuze om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of een forfaitaire vergoeding toe te kennen. Daarvoor kan hij zich baseren op de vergoeding die is uitgewerkt voor federale ambtenaren. Jaarlijks wordt de kilometervergoeding aangepast aan de hand van de gezondheidsindex. Ook voor de periode 01/07/2020 – 30/06/2021 is deze vergoeding geïndexeerd. De kilometervergoeding bedraagt dan ook voor deze periode 0,3542 EUR en is van toepassing op elk voertuig (zonder uitzondering). Alhoewel deze forfaitaire vergoeding in eerste instantie van toepassing is op federale ambtenaren, kunnen werknemers uit de privé-sector er dus ook beroep op doen. In dat geval is de kilometervergoeding vrij van belasting en van sociale bijdragen. Noteer evenwel dat ook hier de “40-dagenregel” in […]

Verhoogde investeringsaftrek 2020

De wet van 15 juli 2020 houdende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID 19 pandemie, beter bekend als de Corona III wet, bevat onder andere een wijziging van het regime van de investeringsaftrek als volgt: De aftrek wordt verhoogd naar 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit. De activa moeten tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk worden verkregen of tot stand gebracht. De overdracht van de investeringsaftrek voor activa verworven in 2019 wordt uitgebreid naar 2021 (moest er onvoldoende winst zijn in 2020). Wat is deze investeringsaftrek nu juist ? Het betreft een fiscale maatregel ter ondersteuning van investeringen door vrijstelling van een gedeelte van de belastbare winst in functie van de gedane investeringen. Het standaardpercentage bedroeg 8 %, en voor sommige investeringen of periodes werd dit in het verleden verhoogd. Het is […]

Steunmaatregelen voor de cultuur- & evenementensector

We hebben u reeds verschillende nieuwsbrieven bezorgd met betrekking op de verscheidene premies die reeds werden toegekend naar aanleiding van de coronacrisis. Met deze nieuwsbrief wensen wij u meer specifiek te informeren over de premies met betrekking op de ondernemers in de cultuur en evenementensector. Cultuur coronapremie De cultuur coronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500,00 EUR voor de ondernemers in de cultuursector die momenteel niet kunnen genieten van andere federale en regionale premies, doch schade hebben geleden door de coronacrisis. De premie is bedoeld voor de ondernemers die momenteel naast de verscheidene premies hebben gegrepen. De premie staat open voor alle natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Voor werknemers zijn dit de volgende: Woonplaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad In de eerste jaarhelft van 2020 actief […]